အရဟံ ဇယံ ဂါထာေတာ္ၾကီး

အရဟံ ဗဟိ အႏၲဇယံ သုဂတံ၊
အမိတံ ဝိရဇံ လလိတံ အတုလံ၊
စရဏံ တိဘဝူပသမံ ယမကံ၊
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။

၁။ အရဟံ - ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။

မဟာသမယသုတ္ (အနက္)

မဟာသမယသုတ္ (နတ္အစည္းအေဝး)

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ -
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီ ရွိ ေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔ သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ရဟန္း သံဃာ ကို လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ေနေသာ ျဗဟၼာေလးဦးတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-
''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ေသာ ရဟန္း သံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာ တစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္တို႔သည္ လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ ကုန္၏။ ငါတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ အသီးသီး ဂါထာ တစ္ပုဒ္စီ ရြတ္ဆိုရမူ ေကာင္းေလစြ'' ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။


မဟာသမယသုတၱံ

မဟာသမယသုတၱံ

၁။ ဧဝံ ေမ သုတံ -- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ
သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ -- ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။

ပစၥယနိေဒၵသ

(၁) ေဟတုပစၥယ- ေဟတုပစၥေယာတိ။
ေဟတူ ေဟတုသမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂) အာရမၼဏပစၥယ- အာရမၼဏပစၥေယာတိ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ပါဠိ

အတၳိ ဣမသၼႎ ကာေယ ေကသာ၊ ေလာမာ၊ နခါ၊ ဒႏၲာ၊ တေစာ၊ မံသံ၊ ႏွာ႐ု၊ အ႒ိ၊ အ႒ိမိဥၥံ၊ ဝကၠံ၊ ဟဒယံ၊ ယကနံ၊ ကိေလာမကံ၊ ပိဟကံ၊ ပပၹါသံ၊ အႏၲံ၊ အႏၲဂုဏံ၊ ဥဒရိယံ၊ ကရီသံ၊ မတၳလုဂႍ၊ ပိတၱံ၊ ေသမွံ၊ ပုေဗၺာ၊ ေလာဟိတံ၊ ေသေဒါ၊ ေမေဒါ၊ အႆု၊ ဝသာ၊ ေခေဠာ၊ သိဃၤာဏိကာ၊ လသိကာ၊ မုတၱႏၱိ။

သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု

http://www.lknt11.com/2010/04/blog-post_18.html

သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


သာဓု သာဓု သာဓု

အာနာပါနႆတိသုတ္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

အာနာပါနႆတိသုတ္
ပထမစတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း
၁။ ပထမခန္း။ ။ ေသာ သေတာဝ အႆသတ၊ိ သေတာဝ ပႆသတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ ဒီဃံ ဝါ အႆသေႏၲာ ဒီဃံံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ဒီဃံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ဒီဃံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ အႆသေႏၲာ ရႆံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ရႆံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ။

၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ပဌမဇၩာနသမာဓိ, ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ, တတိယဇၩာနသမာဓိ, စတုတၴဇၩာနသမာဓိ။
၁။ ပဌမဇၩာနသမာဓိ= ေရွးဦးစြာ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာသမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိ။
၂။ ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ=ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၃။ တတိယဇၩာနသမာဓိ=သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ တတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၄။ စတုတၴဇၩာနသမာဓိ=ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ႈျမင္ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာစတုတၴစ်ာန္သမာဓိ။

၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ, ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, စိတၱႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ။
 ၁။ ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ထြက္သက္၊ ဝင္သက္အစရွိေသာကိုယ္အဂၤါ အစု၌အ႐ႈအျမင္အထင္ အစြဲၿမဲေသာသတိ တရား။
၂။ ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သုခ, ဒုကၡ စေသာ ေဝဒနာအစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိတရား။
၃။ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သရာဂ, သေဒါသစေသာ စိတ္အစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိ တရား။
၄။ ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ကာမစၧႏၵစေသာ ဓမၼအစု၌ အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာသတိတရား။

အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

ဘာေျပာရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။
http://blog.nyilynnseck.com/2010/04/bomb-blasts-infront-of-x2o-mandap.html
http://first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2711:-x2o-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါေတြ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
အႏုပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အႏုပုပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ပဟာနာယ ဝါယာေမာ၊ အႏုပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဘိေယ်ာဘာဝါယ ဝါယာေမာ။
၁။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ၊ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္းေသာ တရား တု႔ိကုိ၊ အႏုပၸါဒါယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္တစ္ရံ တစ္ဆစ္မွ် မိမိသႏၲာန္၌ မျဖစ္လာေစျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ဝါယာေမာ =မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၂။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ ကုန္ေသာ၊အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္း ေသာ တရားတု႔ိကို၊ ပဟာနာယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္ တစ္ဖန္ မိမိသႏၲာန္၌ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မျဖစ္လာ ရေအာင္ ပယ္သတ္ျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၃။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ဖူးကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=ေဗာဓိပကိၡယတရား သုံးဆယ့္ ခုနစ္ပါးတို႔ကို၊ ဥပၸါဒါယ= ယခုဘဝမွာပင္ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၄။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=သီလ အစရွိကုန္ ေသာ ကုသုိလ္တရားတု႔ိကုိ၊ ဘိေယ်ာဘာဝါယ=အဆင့္ဆင့္တုိးတက္၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ရသည့္ ဘဝ တုိင္ေအာင္ မပ်က္မကြက္ပဲ အစဥ္ၿမဲ၍ သြားေအာင္ ပြားမ်ားေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။

၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ, အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ,ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ, တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ။
၁။ ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ = လူတို႔မွာ ကာယဒုစၥ႐ုိက္ ၃-ပါး၊ ဝစီဒုစၥ႐ုိက္ ၄-ပါးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့, ရဟန္းတုိ႔မွာ လူတု႔ိအားသစ္သီးေပးျခင္း, ပန္းေပးျခင္းစေသာ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ပါးေသာ အေနသန အမႈတုိ႔ျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့ ရဟန္းတု႔ိမွာ အ့ံဖြယ္ သရဲကိုျပ၍စဥ္းလဲလိမ္လည္ျခင္း အစရွိေသာ ငါးပါးေသာ အမႈတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာ စြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ= ရေသ့ ရဟန္းတုိ႔၏ အက်င့္သီလႏွင့္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဆန႔္က်င္ ဖက္ျဖစ္ကုန္ ေသာ အဂၤဝိဇၨာ, နိမိတၱ ဝိဇၨာအစရွိကုန္ေသာ တစ္ရာ့ေလးဆယ္မွ်ေလာက္ေသာ အတတ္ပညာ ဝိဇၨာမႈမ်ဳိးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။

၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ပါဏာတိပါတဝိရတိ, အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ, ကာေမသုမိစၧာ စာရဝိရတိ။
၁။ ပါဏာတိပါတဝိရတိ=အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါ မွန္သမွ်တို႔ကို သတ္ပုတ္ညႇင္းဆဲျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ=အရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခုိးယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၧာစာရဝိရတိ=ယစ္မ်ဳိးငါးပါး ေသာက္စားမႈႏွင့္တကြမာတုရကိၡတစေသာ ႏွစ္က်ိပ္ေသာ မိန္းမတု႔ိ၌ လည္းေကာင္း, မိမိ လင္မွတစ္ပါးေသာ ေယာက်္ား တု႔ိ၌လည္းေကာင္း ေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။

၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္
မုသာဝါဒဝိရတိ, ပိသုဏဝါစာဝိရတိ, ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ,သမၹပၸလာပ ဝိရတိ။
၁။ မုသာဝါဒဝိရတိ= မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၂။ ပိသုဏဝါစာဝိရတိ=ႏွစ္ဦးေသာ သူတု႔ိ၏ အၾကား၌ ကုန္းတုိက္ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ = သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး ခုိက္တုိက္က်င္နာ မခံသာေအာင္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ထိပါး လ်က္ ဆယ္ပါးေသာ ဆဲေရး ျခင္း တု႔ိျဖင့္ ဆဲေရးေသာ အမႈမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ သမၹပၸလာပဝိရတိ=ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္မစပ္မလ်ဥ္းဘဲ ၿပိန္ဖ်င္းလ်က္ ဆန္းၾကယ္စြာေသာ ရာမ ဇာတ္, အီေနာင္ဇာတ္ အစရွိေသာ ဒ႑ာရီစကားမ်ဳိး, သုံးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ တိရစၧာနကထာ စကားမ်ဳိးတု႔ိမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။


၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ေနကၡမၼသကၤပၸ, အဗ်ာပါဒသကၤပၸ, အဝိဟႎသာသကၤပၸ။
၁။ ေနကၡမၼသကၤပၸ= ေလာဘအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ခႏၶာ သံသရာ ညြန္ဗြက္မွ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာအႀကံအစည္။
၂။ အဗ်ာပါဒသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါမွန္သမွ်တု႔ိအား အသက္ခႏၶာခ်မ္းသာ ေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။
၃။ အဝိဟႎသာသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ, လူတိရစၧာန္သတၱဝါမွန္သမွ်တုိ႔အား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။

၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ, ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ, စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ။
၁။ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ = သတၱဝါတု႔ိအား မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္ သာ လွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ,ကမၻာမ်ားစြာသြားေလရာရာ မိမိတုိ႔သႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာရွိၾက ကုန္ သည္ ဟု သိျမင္ေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၂။ ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ ဝတၴဳအျပား ဆယ္ပါးရွိေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၃။ စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ အဟုတ္ႀကီး ၄-ပါး,အမွန္ႀကီး ၄-ပါး ထင္ရွားရွိေသာသမၼာဒိ႒ိ။

ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

'' ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္''
ဓာတ္ေလးပါးအစဥ္
ခက္မာ၌ ခက္မာ, ႏူးည့ံ ၂-ပါးကိုယူ၊ ဖြဲ႕ေစး၌ ဖြဲ႕ေစး, ယုိစီး ၂-ပါးကိုယူ၊ ပူေအး၌ ထက္ေသာ ေတေဇာ, ႏုံ႔ေသာ ေတေဇာ ၂-ပါးကိုယူ၊ေထာက္ကန္၌ ေထာက္ကန္, လႈပ္ရွား ၂-ပါးကိုယူ။
၁။ ခက္မာမႈကား ထက္သန္ေသာ ပထဝီတည္း, ႏူးည့ံမႈကားႏုံ႔ေသာ ပထဝီတည္း။
၂။ ဖြဲ႕ေစးမႈကား ႏု႔ံေသာ အာေပါတည္း, ယုိစီးမႈကား ထက္ေသာအာေပါတည္း။
၃။ ပူေႏြးမႈကား ထက္ေသာ ေတဇာတည္း, ေအးခ်မ္းမႈကား ႏု႔ံေသာေတေဇာတည္း။
၄။ ေထာက္ကန္မႈကား ႏုံ႔ေသာ ဝါေယာတည္း, လႈပ္ရွားမႈကားထက္ေသာ ဝါေယာတည္း။

မဂၢဂၤဒီပနီ (လယ္တီဆရာေတာ္)

မဂၢင္ ၈-ပါး
(၁) သမၼာဒိ႒ိ
     (၁-၁) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ
          (၁-၁-၁) သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ
          (၁-၁-၂) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဒါယာဒါ
          (၁-၁-၃) သေဗၺ သတၱာ ကမၼေယာနီ
          (၁-၁-၄) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဗႏၶဴ
          (၁-၁-၅) သေဗၺ သတၱာ ကမၼပၸဋိႆရဏာ

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒမ်ား

၁။ ငါသည္ မုခ်ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။
၂။ ရခဲလွတဲ့ လူ.ဘဝကို အလြဲသံုးစား အခ်ိန္ေတြ မျဖဳန္းလိုက္ပါနဲ.။
၃။ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေမြးကတည္းက အေသဘက္ကို ေျပးေနတယ္။
၄။ သက္တမ္းတိုတဲ့ ဘဝကေလးမွာ တရားအားမထုတ္ဘဲ အေခ်ာင္ခိုေနရင္ အေသေစာက ကိုယ္က်ိဳး နည္းလိမ့္မည္။
၅။ မေန.ကထက္ ယေန. ေသဖို. တစ္ရက္နီးသြားၿပီ။

ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

မဂ္ဉာဏ္၏ အသင္းအပင္းတြင္ပါဝင္ေသာ တရားစု (ဝါ) မဂ္ဉာဏ္ဘက္၌ပါဝင္၍ မဂ္ဉာဏ္၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားစုကို ေဗာဓိပကၡိယဟု ေခၚသည္။ (ေဗာဓိ-မဂ္ဉာဏ္၊ ပကၡိယ-အဖို႕အစု)
(က) သတိပ႒ာန္ (၄)ပါး
(ခ) သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါး
(ဂ) ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါး
(ဃ) ဣေျႏၵ (၅)ပါး
(င) ဗိုလ္ (၅)ပါး
(စ) ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါး
(ဆ) မဂၢင္ (၈)ပါး

ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္မ်ား


ဆံံုးစမထင္ေသာ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂဂၤါ၀ါလု သဲစုမကေသာ ဘုရားမ်ား ပြင့္ခဲ့ၾကသည္။ 
အဆူဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္
၁။ ဤကမၻာမွ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာ၌ ...တဏွကၤရာျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေမဓကၤရာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ သရဏကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း ထုိေလးဆူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ သည္ တစ္ခုတည္းေသာ သာရမ႑ကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူကုန္၏။
၂။ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္အဖို႔၌ ေကာ႑ညမည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ တစ္ခုေသာ သာရကမၻာ၌ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ပြင့္ေတာ္မူ၍ မ်ားစြာေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းကို (နိဗၺာန္သို႔) ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။
၃။ ထုိဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေကာ႑ညျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အၾကား၌ ကမၻာ တို႔ကို ဂဏန္း (သခၤ်ာ)အားျဖင့္ မေရတြက္ႏိုင္ကုန္။

ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္း လိုက္နာက်င္႔ၾကံဖြယ္မ်ား


၁။ေနထြက္ေန၀င္။ကိုးဂုဏ္ရွင္၊ေန႕စဥ္ ရွိခိုးမယ္
၂။အနႏၲငါး၊ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ညြတ္တြား ကန္ေတာ႔မယ္
၃။မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္၊ေရကိုျမင္။ျမင္စဥ္ ေမတၲာပြားပါ႔မယ္။
၄။သစ္ရင္းသစ္ရင္း၊ေလ်ာ႕ယိုယြင္း၊ရုပ္ဆင္း သတိထားပါ႔မယ္
၅။မသန္႕မစင္၊ေရအိမ္၀င္၊ဆင္ျခင္အသုဘ ပြားပါ႔မယ္
၆။လူမမာႀကီး၊ေဆးေကၽြးနည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊ဤခႏၶာ အစာေရစာ ေကၽြးပါ႔မယ္
ရ။ႏူနာေကာင္ႀကီး၊က်ပ္ေတြစည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊၊ဤခႏၶာ တန္ဆာအ၀တ္ဆင္ပါ႔မယ္

ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳးအေၾကာင္း

ယေန႔ေခတ္မွာ လူငယ္ေတြဟာ ဘာသာအသိတရား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခါင္းပါးလာျပီ။ဘုရားေတာင္မွ ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ဦးခ်ရေကာင္းမွန္း မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြကုိသိလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက "ေနာင္အနာဂတ္ကာလမွာ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳး ကြဲျပား လိမ့္မယ္" ဟု ေဟာေတာ္မူထားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ ဗုဒၶ ဘာသာငါးမ်ိဳးကေတာ့......
(၁)။ ကုလ ဗုုဒၶဘာသာ
(၂)။ လာဘ ဗုဒၶဘာသာ
(၃)။ ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
(၄)။ သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ
(၅)။ ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ

ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာယ ေတြဝ၊ အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္၊ အေသသဝိရာဂနိေရာဓာ၊ ဝိရာဂမည္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္ျဖင့္ အႂကြင္း မရွိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ သခါၤရနိေရာေဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္း ျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
သခါၤရနိေရာဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဝိညာဏ နိေရာေဓာ၊ ဘဝသစ္ဝိညာဏ္၏ မေပၚအလွ်င္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဝိညာဏနိေရာဓာ၊ ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊ နာမ္ရုပ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာပစၥယာ၊ အဟုတ္အမွန္ကို မသိမျမင္ မထင္မလင္းမႈ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ သခါၤရာ၊ ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရမႈတို႕သည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါး ကုန္၏။
သခါၤရာပစၥယာ၊ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ ဝိညာဏံ၊ ဘဝသစ္၌ ဝိဉာဏ္သစ္ ျဖစ္ေပၚမူသည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။

ဘ၀တိုင္း ဆုံေတြ႕ ခ်င္ပါသလား.........

“ကိုေလးေရ ဒီမွာ ၾကည့္ပါဦး ၊ သတင္းစာထဲမွာ ”
“ ဖတ္ျပပါဦး ၊ ဘာပါလို႔ လဲ”
“ ဆယ္နွစ္ေျမာက္မဂၤလာ ကိုေမာင္ေမာင္နိုင္+ မဇင္မာေ၀ တဲ့ ၊ သူ႔ေအာက္ တည့္တည့္မွာက်ေတာ့ နွစ္ဦး သေဘာ တူကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္းကိုစိုးသိန္း+မစႏၵာ တဲ့ ”
“ဘာလဲ အဒါေတြက ညီမေလး အသိေတြ ျဖစ္ေနလို႕လား”
“ မသိပါဘူးကိုေလးရဲ႕ ၊ စာတစ္စုတည္းမွာဖတ္ရသူအဖို႕ခံစားမႈ နွစ္မ်ိဳးတစ္ျပိဳင္တည္းေပးေနလို႔ ”
“ ဘယ္လို ခံစားမႈမ်ိဳး တစ္ျပိဳင္တည္း ေပးေနလို႔လဲ”

ဂတိခ်ဳိခ်ဳိဂတိခါးခါး

တစ္ခါတုန္းကအနိ၀တၱျဗဟၼဒတ္မင္းဆိုတာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။အနိ၀တၱမင္းဆိုတာျမန္မာလိုျပန္ရင္ေတာ့ေနာက္ မဆုတ္တဲ့မင္းလို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။အဲဒီမင္းကဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ေနာက္ဆုတ္ေလ့မရွိပါဘူးတဲ့။တစ္ေန႔ေတာ့ အနိ၀တၱ မင္းကဥယ်ာဥ္ေတာ္ကိုထြက္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာမီးထေလာင္ပါတယ္။မီးကအစို အေျခာက္ မေရြးသစ္ပင္ျမက္ပင္ေတြကိုအကုန္ေလာင္ေတာ့တာပါ။ေနာက္ကိုမဆုတ္ဘဲ တိုးတိုးၿပီးေတာ့ ေလာင္သြားတာပါ။အနိ၀တၱမင္းကေလာင္ေနတဲ မီးကိုဥပမာ ျပဳၿပီးအာရံု နမိတ္ယူပါတယ္။

မေသခင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲဲ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “မေသခင္ သုတၱန္” လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ “ပုေရာေဘဒ သုတၱန္” မွာ မေသခင္ ျဖည့္ဆည္း ရမယ့္ ဘ၀ အရည္အေသြး ေတြကို တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ေဟာၾကားထား ပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူသားတိုင္းနဲ႔ ျမင့္ျမတ္လိုတဲ့ လူသားတိုင္း မျဖည့္မျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ စိတ္ဓါတ္ အရည္အေသြး၊ ဘ၀ အရည္အေသြးေတြ ျဖစ္လို႔ အက်ဥ္းဆံုး ခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
မေသခင္မွာ တဏွာကင္းေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ လံုး၀ မကင္းေတာင္ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းရပါမယ္။
အစြန္းထြက္တဲ့ တဏွာမ်ိဳး၊ လြန္ကဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ တဏွာမ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္ေအာင္ သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရပါမယ္။

ေတာင္းျခင္းသည္ မုန္းျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသလား....

“ကိုေလး”
“ေျပာေလညီမေလး၊ဘာေမးစရာရွိလို႔လဲ”
“ျမတ္စြာဘုရားကေတာင္း တာကို မႏွစ္သက္ဘူးဆို”
“ဘာလဲညီမေလးကကိုေလးကိုေတာင္းစရာရွိေနၿပီး ထင္တယ္”
“ဟာ....မဟုတ္ပါဘူးကိုေလးရ၊အဲဒီေတာင္းတာကိုမႏွစ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းသိခ်င္လို႔”
“ေၾသာ္”

ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့ျခင္း

ဘုရားတပည္႕ေတာ္သည္ သံသရာအစမွစ၍ ယေန႕တိုင္ေအာင္……
၁။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၂။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၃။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာ၀က ၊ မဟာသာ၀က ရဟႏ ၱာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၄။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏ ၱာ အရွင္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၅။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္ တို႕အေပၚ၌

သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီး

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊

ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊
ပဥၥႆတ သဟႆာနိ၊
နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ၊
အနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ၊
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊
အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန၊
ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ၊
အေနက အႏၱရာယာပိ၊
ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။


ဂါထာအနက္အဓိပၸာယ္

ဓာရဏပရိတ္ဓာရဏပရိတ္ ပါဠိေတာ္


နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ။
ဗုဒၶါနံ ဇီဝိတႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ သဗၺညဳတညာဏႆ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အဘိဟဋာနံ စတုႏၷံ ပစၥယာနံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဗုဒၶါနံ အသီတိယာႏုဗ်ဥၨနာနံ ဗ်ာမပၸဘာယ ဝါ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု။
ဣေမသံ စတုႏၷံ န သကၠာ ေကနစိ အႏၲရာေယာ ကာတံု၊ တထာ ေမ ေဟာတု။
အတီတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
အနာဂတံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ၊
ပစၥဳပၸႏၷံေသ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ အပၸဋိဟတံ ဉာဏံ။
ဣေမဟိ တီဟိ ဓေမၼဟိ သမႏၷာဂတႆ ဗုဒၶႆ ဘဂဝေတာ သဗၺံ ကာယကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ ဝစီကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ၊ သဗၺံ မေနာကမၼံ ဉာဏပုဗၺဂၤမံ ဉာဏာႏုပရိဝတၱံ။


ဓမၼစၾကာ

ဓမၼစၾကာအမႊန္း
ဘိကၡဴနံ ပဥၥဝဂၢီနံ၊ ဣသိပတန နာမေက၊
မိဂဒါေယ ဓမၼဝရံ၊ ယံ တံ နိဗၺာနပါပကံ။
သဟမၸတိ နာမေကန၊ မဟာျဗေဟၼန ယာစိေတာ၊
စတုသစၥံ ပကာေသေႏၲာ၊ေလာကနာေထာ အေဒသယိ။
နႏၵိတံ သဗၺေဒေဝဟိ၊ သဗၺသမၸတၱိ သာဓကံ၊
သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ ဓမၼစကၠံ ဘဏာမေဟ။

ဓမၼစၾကာနိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟာရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ၊ တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢီေယ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ။


ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န ၀ိနသ ေမႏၲဳ။
၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။
၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃံႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။
၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။ ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
၅။ ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။ သေဗၺ ေဒ၀ါႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတၱိ သိဒၶိယာ။

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္

၁။ သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊ သဗၺဒုကၡ၀ိနာသေန။ သတၱ ဓေမၼ စ ေဗာဇၥ်ေဂၤ၊ မာရ ေသနာပမဒၵေန။
၂။ ဗုဇၥ်ိတြာ ေယ စိေမ သတၱာ၊ တိဘ၀ါ မုတၱကု တၱမာ။ အဇာတိ မဇရာ ဗ်ာဓႎ၊ အမတံ နိဗၻယံ ဂတာ။
၃။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ၊ အေနကဂုဏသဂၤဟံ။ ၾသသဓဥၨ ဣမံ မႏၲံ၊ ေဗာဇၥ်ဂၤဥၥ ဘဏာမ ေဟ။
၄။ ေဗာဇၥ်ေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊ ဓမၼာနံ ၀ိစေယာ တထာ။ ၀ီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊ ေဗာဇၥ်ဂၤါ စ တထာ ပေရ။
၅။ သမာဓုေပကၡာ ေဗာဇၥ်ဂၤါ၊ သေတၱ ေတ သဗၺဒႆိနာ။ မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ။

အဂၤုလိမာလသုတ္

၁။ ပရိတၱံ ယံ ဘဏႏၲႆ၊ နိသိႏၷ႒ာန ေဓာ၀နံ။ ဥဒကမၸိ ၀ိနာေသတိ၊ သဗၺေမ၀ ပရိႆယံ။
၂။ ေသာတၳိနာ ဂဗၻ၀ု႒ာနံ၊ ယဥၥ သာေဓတိ တခၤေဏ။ ေထရႆ ဂၤုလိမာလႆ၊ ေလာက နာေထန ဘာသိတံ။ ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ယေတာ ဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ၊ ဇာတိယာ ဇာေတာ၊ နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥ ပါဏံ၊ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာ ေပတာ၊ ေတန သစၥန ေသာတၳိ ေတ၊ ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။
အဂၤုလိမာလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

အာဋာနာဋိယသုတ္


၁။ အပၸသေႏၷဟိ နာထႆ၊ သာသေန သာဓုသမၼေတ။ အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊ သဒါ ကိဗၺိသကာရိဘိ။
၂။ ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊ အဟႎ သာယစ ဂုတၱိယာ။ ယံ ေဒေသသိ မဟာ၀ီေရာ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ၀ိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊ စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။ သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊ သဗၺဘူတာ ႏုကမၸိေနာ။
၄။ ေ၀ႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊ ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။ နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊ မာရေသနာ ပမဒၵိေနာ။
၅။ ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ။ ျဗာဟၼဏႆ ၀ုသီမေတာ။ ကႆပႆ စ နမတၳဳ၊ ၀ိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

ဓဇဂၢသုတ္

၁။ ယႆာ ႏုႆရေဏနာပိ၊ အႏၲ လိေကၡပိ ပါဏိေနာ။ ပတိ႒ မဓိဂစၧႏၲိ၊ ဘူမိယံ ၀ိယ သဗၺထာ၊
၂။ သဗၺဳပဒၵ၀ဇာလမွာ၊ ယကၡေစာရာဒိ-သမၻ၀ါ။ ဂဏနာ န စ မုတၱာနံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ- ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊ အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။
၄။ တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ 'ဘိကၡေ၀ါ'တိ၊ 'ဘဒေႏၲ' တိ ေတ ဘိကၡဳ ဘဂ၀ေတာ ပစၥေႆာသံု။ ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ၊ ဘူတပုဗၺံ ဘိကၡေ၀၊ ေဒ၀ါ သုရသဂၤါေမာ၊ သမုပဗ်ဴေဠႇာ အေဟာသိ။ အထ ေခါ ဘိကၡေ၀ သေကၠာေဒ၀ါနမိေႏၵာေဒေ၀တာ၀တႎ ေသ အာမေႏၲသိ၊ "သေစမာရိသာ ေဒ၀ါနံ၊ သဂၤါမ ဂတာနံ ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ ေလာမဟံေသာ၀ါ၊ မေမ၀ တသၼႎ သမေယ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ မမံ ဟိ ေ၀ါ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၀႗သုတ္

၁။ ပုေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ၀႗ဇာတိယံ။ ယႆ ေတေဇန ဒါ၀ဂၢိ၊ မဟာသတၱံ ၀ိ၀ဇၨယိ။
၂။ ေထရႆ သာရိပုတၱႆ၊ ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။ ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ အတၳိေလာေက သီလဂုေဏာ၊ သစၥံ ေသာေစယ် ႏုဒၵယာ။ ေတန သေစၥန ကာဟာမိ၊ သစၥကိရိယ မုတၱမံ။
၄။ အာ၀ေဇၨတြာ ဓမၼဗလံ၊ သရိတြာ ပုဗၺေက ဇိေန။ သစၥဗလ မ၀ႆာယ၊ သစၥကိရိယ မကာသ ဟံ။
၅။ သႏၲိ ပကၡာ အပတန၊ သႏၲိ ပါဒါ အ၀ဥၥနာ။ မာတာ ပိတာ စ နိကၡႏၲာ၊ ဇာတေ၀ဒ ပဋိကၠမ။
၆။ သဟ သေစၥ ကေတ မယွံ၊ မဟာပဇၨလိေတာ သိခီ။ ၀ေဇၨသိ ေသာဠသ ကရီသာနိ၊ ဥဒကံ ပတြာ ယာထာ သိခီ။ သေစၥန ေမ သေမာ နတၳိ၊ ဧသာ ေမ သစၥပါရမီ။
၀႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမာရသုတ္

၁။ ပူေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။ ေယန သံ၀ိဟိတာ ရကၡံ၊ မဟာသတၱံ ၀ေနစရာ။
၂။ စိရႆံ ၀ါယမႏၲာပိ၊ ေန၀ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။ "ျဗဟၼမႏၲ ႏၲိ" အကၡာတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။
၃။ ဥေဒတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊ ယရိႆ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။ တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊ တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ဒိ၀သံ။
၄။ ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊ ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။ နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊ နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱာယာ၊ ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊ ေမာေရာ စရတိ ဧသနာ။
၅။ အေပတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊ ဟရိႆ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။ တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊ တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ရတၱႎ။
၆။ ေယ ျဗဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊ ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။ နမတၱဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ။ နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ။ ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊ ေမာေရာ ၀ါသ မကပၸယိ။
ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဂၤါတစ္ပါးစီ၏ အဓိပၸာယ္

အဂၤါ (၁၂)ပါး
၁။ အဝိဇၨာ

မသိျခင္း ေမာဟသည္ အဝိဇၨာျဖစ္သည္။ ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာဟူေသာ သစၥာ ေလးပါး၊ ဘဝခႏၶာ၏ ေရွးအဖို႕အစု၊ ဘဝခႏၶာ၏ ေနာက္အဖို႕အစု၊ ေရွးအဖို႕အစုႏွင့္ေနာက္အဖို႕အစု ႏွစ္ခုလုံး၊ အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနသည့္ ဘဝခႏၶာစက္ရဟတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟူေသာ (၈)ဌာနတို႕၌ မသိမျမင္ ျခင္း ေမာဟသည္ အဝိဇၨာျဖစ္သည္။
မ်က္စိတြင္ တိမ္သလာဖုံးလႊမ္းေနသူသည္ ျမင္သင့္ျမင္ထိုက္ေသာ အရာဌာနတို႕ကို မျမင္ရဘိသကဲ့သို႕ အဝိဇၨာဖုံးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ ဘံုသုံးပါး၌ ရွိရွိသမွ် ရုပ္နာမ္ေတြသည္ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အမွန္တရား ဒုကၡသစၥာကို မသိမျမင္ေပ။ တဏွာေလာဘသည္ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းတရားဟု အမွန္အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။ နိဗၺာန္သည္ ဆင္းရဲအားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္း ကုန္ေပ်ာက္ရာ အမွန္တရား (နိေရာဓသစၥာ)ျဖစ္သည္ဟု အမွန္အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။ မဂၢင္ (၈) ပါး အက်င့္တရား လမ္းစဥ္သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းအမွန္ (မဂၢသစၥာ) ျဖစ္သည္ဟု အမွန္ အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္=ပဋိစၥ+သံ+ဥပၸါဒ
ပဋိစၥ=စြဲမွီ၍၊ အေၾကာင္းျပဳ၍
သံ=ညီညီမွ်မွ် အတူတကြ
ဥပၸါဒ= ျဖစ္ျခင္း
ဆိုင္ရာအေၾကာင္းတို႕ ေပါင္းဆုံညီညြတ္မႈကို စြဲမွီ၍ အက်ိဳးအဆင့္ဆင့္တို႕ ညီညီမွ်မွ် တျပိဳင္တည္း အတူတကြျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဝခႏၶာရုပ္နာမ္ေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈပင္။

အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဥေဒၵသပါဠိေတာ္

ခႏၶသုတ္

၁။ သဗၺာ သီ၀ိသ ဇာတီနံ၊ ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ၀ိယ။ ယံ နာေသတိ ၀ိသံ ေဃာရံ ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။
၂။ အာဏာေကၡတၱမွိ သဗၺတၳ၊ သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။ သဗၺေသာပိ နိ၀ါေရတိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။
၃။ ၀ိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ။ ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။ ဆဗ်ာပုေတၱ ဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ကဏွာ ေဂါတမေကဟိ စ။
၄။ အပါဒေကဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံဒြိပါ ဒေကဟိ ေမ။ စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ဗဟုပၸေဒ ဟိ ေမ။
၅။ မာမံအပါဒေကာ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိဒြိပါဒေကာ။ မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

ေမတၱာသုတ္

၁။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ၊ ယဥႇိ ေစ၀ါႏု႐ုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။
၃။ ကရဏီယမတၳ ကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။ သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ရတနသုတ္

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ တထာ ဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊ ဒသ ဥပပါရမိေယာ၊ ဒသ ပရမတၱ ပါရမိေယာတိ၊ သမတၲႎသ ပါရမိေယာ၊ ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ၊ ေလာကတၳ စရိယံ ဉာတတၳ စရိယံ၊ ဗုဒၶတၳ စရိယႏၲိ တိေႆာ စရိယာေယာ ပစၧိမဘေဝ ဂဗၻေဝါကၠႏၲႎ ဇာတႎ အဘိ နိကၡမနံ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရဝိဇယံ သဗၺညဳတညာဏပၸဋိေဝဓံ ဓမၼစကၠပၸဝတၱနံ၊ နဝ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ၊ သဗၺပိ ေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊ အာဝေဇၨတြာ ေဝသာ လိယာ တီသု ပါကာရႏၲ ေရသု၊ တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ  ကေရာေႏၲာ၊ အာယသၼာ အာနႏၵေတၳေရာ ဝိယ ကာ႐ုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ- 
၂။ ေကာဋီသတသဟေႆသု စကၠ၀ါေဠသု ေဒဝတာ။ ယႆာ ဏံ ပဋိဂၢဏွႏၲိ၊ ယဥၥ ေဝသာလိယာ ပုေရ။
၃။ ေရာဂါ မႏုႆဒု ဗၻိကၡ သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ။ ခိပၸ မႏၲရဓာေပသိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ၊
၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။ သေဗၺဝ ဘူတာ သုမနာ ဘဝႏၲဳ၊ အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။
၅။တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ၊ ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊ တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

မဂၤလသုတ္

၁။ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ။ ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊ အ႒တၱႎ သဥၥမဂၤလံ။
၂။ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ သဗၺပါပ၀ိနာသနံ၊ သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ- ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊ အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ အဘိကၠႏၲယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၲ၀ဏၰာ ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂ၀ါ၊ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၲံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ၊ ဧကမႏၲံ ႒ိတာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။
၄။ဗဟူေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယံု။ အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။
၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ဘဂ၀ါ)

1.ဘုန္းကံၾကီးမားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.ကုိယ္ေတာ္ကုိ အဏုျမဴမႈန္႔မွ် အလြန္ငယ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ “အဏိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္ေအာင္ ဖန္ဆင္းနူိင္ေသာ “လဃိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ကုိယ္ေတာ္ကုိ ပကတိ အေနထက္ ၾကီးမားေအာင္ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ “မဟိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ၾကြေတာ္မူလုိရာ အရပ္သုိ႔ ဆီးတားကြယ္ကာျခင္း မရွိ တစ္ခဏခ်င္း ၾကြေရာက္နူိင္ေသာ “ပတၱိ” ဘုန္းေတာ္ ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

အဇာတသတ္ေလးမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနပါတယ္

သံုးေလာကထြတ္ထားျမတ္စြာဘုရားရွင္ သည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဘဝက လိုခ်င္လွ်င္ ပကတိသာဝက အျဖစ္ႏွင့္ ကြၽတ္တမ္းဝင္ႏိုင္ပါရဲ့ သားႏွင့္ သတၱဝါတို႕အေပၚမဟာဂ႐ုဏာေတာ္ ၾကီးထား၍ ေလးသေခ်ၤနဲ႕ကမၻာ တစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ရမည့္ လမ္းကိုေရြးခဲ့ပါသည္။ ပါရမီျဖည့္ စဥ္ဘဝေတြမွာလည္း အေသြးအသား၊ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသာမက ရင္မွျဖစ္ေသာ သား၊သမီး တို႕ကိုပင္ ေပးလႉခဲ့တဲ့အထိ ပါရမီ ေတာ္မ်ားကိုျဖည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဤဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို "ေသြးနဲ႕ေရးတဲ့သာသနာ" ဆိုျပီး ျဖဴး ဆရာေတာ္ ကပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ဗုဒၶ)

1.ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူ၍ သူတစ္ပါးကုိလည္းသိေစေတာ္မူနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သစၥာေလးပါးကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူသလုိ သူတစ္ပါးကုိလည္း သိေစေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာဆုံးမေပးေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား အက်င့္ေကာင္းအက်င့္ျမတ္မ်ားကုိ သိၾကဖုိ႔ရာ ညႊန္ျပဆုံးမေပးနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.မဂၢင္လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ညႊန္ျပ ေပးေတာ္မူနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား

အမိအဘတို႕ကုိ ေကာင္းစြာ လုပ္ေကၽြးျခင္း

အမိအဖတို႔ကို ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးျခင္းသည္ မဂၤလာတပါး ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္-ႀကီးပြားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္သည္။

လြန္ေလျပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ လုလင္ပ်ိဳတေယာက္ ရွိသည္။ သူသည္ အမိအဖတို႔ကို လြန္စြာခ်စ္ ျမတ္ႏိုး၏။ နတ္သိၾကားကဲ့သို႔ အမွတ္ျပဳ၍ ရိုေသစြာလုပ္ေကၽြး၏။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလုလင္သည္ မာတုေပါသက ပိတုေပါသက-ဟူ၍အမည္တြင္ေလသည္။

တေန႔ေသာအခါ ထိုလုလင္သည္ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာစြာထားႏိုင္ရန္ အခေၾကးေငြရလို၍ သေဘၤာျဖင့္စြန္႔စားလိုက္ပါေလသည္။ ထိုသေဘၤာသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)သို႔ ဆိုက္ကပ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာသီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ သဲမိုးတို႔ အဆက္မျပတ္ရြာကာ လူအမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။လယ္ယာစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးၾကသည္။

Good Questions & Good Answers

ဗုဒၶအေမးအေျဖ

ႏုိင္ငံျခားသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး၏ ဗုဒၶဘာသာအျမင္ အေမး အေျဖမ်ား

ဒီစာအုပ္က ဘာသာျပန္ စာအုပ္ပါ... စာအုပ္မူရင္း Good Question Good Answer အဂၤလိပ္စာအုပ္ကို ေရးသား သူက ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးVen. Shravasti Dhammika ပါ။ ခ်မ္းေျမ႕ ဆရာေတာ္ဘုရားက ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ေပးထားတာပါ. စာအုပ္ကို ၁၉၉၃ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေျပာပံုအရကေတာ့ ဒီစာအုပ္မထုတ္မီ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္မွာ ဒီစာအုပ္ကိုပဲ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ဘာသာျပန္ၿပီး အခန္းဆက္အျဖစ္ ေဖၚျပဖူးပါတယ္။
 

စိတ္ညစ္ရင္ ေရခ်ိဳးပါ (ပါနီယဇာတ္)

တခါတုန္းကသားအဖႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့သားအဖႏွစ္ေယာက္ ရီးတစ္ခုထြက္ဖို႔ျပင္ၾက ပါတယ္။ သူတို႔ထြက္မယ့္ ခရီးစဥ္မွာေတာ့အုပ္တစ္ခုကိုျဖတ္သန္းသြားရမွာပါ။ အဲဒီေတာအုပ္ ထဲမွာ ဓားျပသူခိုး ေတြကလည္းရွိေနပါတယ္။ဓားျပသူခိုးေတြရဲ့လုပ္ထံုးအစဥ္အလာတစ္ခုက သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ လာရင္သား ကိုဖမ္းျပီး အေဖလုပ္သူကို အိမ္ျပန္ျပီး ေငြယူေစပါတယ္။ ဆရာတပည့္လာရင္ လည္းဆရာကို ဖမ္းၿပီးတပည့္ကိုအိမ္ေငြျပန္ယူေစပါတယ္။ဒီလုပ္ထံုးအစဥ္အလာကို သိ ထား ေတာ့ သားအဖႏွစ္ေယာက္ ကခရီးမထြက္ခင္ အေဖလုပ္တဲ့သူက “ငါ့သားဓားျပသူခိုးေတြ နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ မင္းနဲ႔ ငါသားအဖေတာ္တယ္လို႔ မေျပာနဲ႔ ဘာမွမေတာ္ဘူးလို႔ေျပာ” လို႔ မွာပါတယ္။ဒီလိုနဲ႔ေတာထဲ ေရာက္ေတာ့ ထင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။ဓားျပသူခိုးေတြနဲ႔ေတြ႔ပါတယ္။ေတြ႔ေတာ့သားအဖႏွစ္ေယာက္ကိုဖမ္းျပီး “သင္တို႔ဘာ ေတာ္သလဲ” လို႔ ေမးေတာ့ သားလုပ္တဲ့ သူက “ဘာမွ မေတာ္ဘူးလို႔”ျပန္ေျဖလိုက္ ပါတယ္။
ဒီေတာ့ သားအဖႏွစ္ေယာက္ေတာအုပ္ကထြက္ခြင့္ရျပီးေရွ႕ကို ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။နားရမယ့္ေနရာ မွာနားၿပီး ညခ်မ္းေရာက္ေတာ့ေရခ်ိဳးပါတယ္။ေရခ်ိဳးျပီး ေတာ့စိတ္ေကာ၊ရုပ္ေကာ ၾကည္ေနတဲ့အတြက္ သားျဖစ္သူ ကမိမိရဲ့ တစ္ေန႔တာသီလကို ျပန္ဆင္ျခင္တဲ့အခါ မနက္က မုသားေျပာခဲ့ တာကိုျပန္ သတိရပါတယ္။ ထိတ္လန္႔သံေ၀ဂျဖစ္ျပီး“ဒီအကုသိုလ္ ဟာငါ့ကိုအပါယ္ခ်ေတာ့မွာပဲ” ဆိုျပီးရပ္ လ်က္ ၀ိပႆနာ ပြားလိုက္တာပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ ျဖစ္သြား ပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္သြားေတာ့ ဖခင္ကို တရားေဟာျပီး  နႏၵမူလိုဏ္ဂူကို ၾကြသြားပါေတာ့တယ္။

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ)

1.လူ နတ္ ျဗဟၼာ တုိ႔၏ ေရွ႕ေဆာင္ဦးစီး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ၾကမ္းတမ္းေသာ သံသရာခရီးမွ ကယ္တင္ရာ၌ အၾကီးအမႉးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဟူေသာ ေဘးၾကီးတုိ႔မွ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ေဘးဒုကၡအမ်ဳိးမ်ိဳးတုိ႔မွ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ေအးျမခ်မ္းသာေသာ နိဗၺာန္ျပည္ သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%92%e1%81%80%e1%80%99%e1%82%8f%e1%80%af%e1%82%86%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%b6-%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ)

1.ဆုံးမထုိက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမမႈ၌ အတုမရွိ စြမ္းႏူိင္ပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ သင့္ေတာ္ေသာတရားျဖင့္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမ ႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သီလဂုဏ္ ႏွင့္ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ဂုဏ္မ်ားကုိ စုံလင္ေအာင္ သင္ေပးျပီး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%9e%e1%80%92%e1%80%99%e1%81%bc%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%91%e1%80%ad-%e1%80%82/

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ေလာက၀ိဒူ)

1.ေလာက အားလုံးသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါတုိ႔၏ စရုိက္၊ အႏုသယ၊ ဣေျႏၵ အေျခအေနအားလုံးကုိ ကြဲကြဲျပာျပား သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတၱ၀ါတုိ႔၏ ပင္ကုိစရုိက္ အႏုသယႏွင့္ ဣေျႏၵ အႏုအရင့္ကုိ ႏႈိင္းခ်င့္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.စၾကာ၀ဠာ ေလာကဓာတ္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ရုပ္နာမ္တရား တုိ႔ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ လကၡဏ ကိစၥတုိ႔ကုိပါ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

သရဏဂံုသံုးပါး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း
ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ ဘာသာေရးနဲ ့ပတ္သတ္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလး ကိုမွ်ေ၀ေပး လိုက္ပါတယ္ ..
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ အသက္ေသြးေၾကာ၊ မူလပဓါနၿဖစ္တဲ့ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၿခင္း အေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာ ထပ္ေလာင္း တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။ သရဏဂံုသီလကို မေတာင္း ဘဲေဆာက္တည္ လို ့ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၾက တာလဲေတာင္းခံ ၿပီးေဆာက္တည္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြ ကို ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳတဲ့စိတ္၊ ဘုရားရွင္ကို ၾကည္ညိဳေလးစားစိတ္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါယေန ့ကစ ၿပီး တစ္သက္ပတ္လံုး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏လုိ ့ေဆာက္ တည္ လိုက္တာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာပို႕

(၁) လုံးစံုမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(၂) ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(၃) ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(၄) ေဝးေန၊ နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(၅) ဘဝဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
(၆) ရွည္၊ တို၊ အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ။ ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ (ဒိသာဖရဏ) ေမတၱာပို႕

(၁) အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၂) အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါး

ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ေရွာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ကာယဒုစ႐ိုက္ ၃ ပါး
(၁) ပါဏာတိပါတ = သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္း။
(၂) အဒိႏၷာဒါန = ပိုင္ရွင္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္တို႕ျဖင့္ မေပးအပ္ေသာ သူတပါဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း။
(၃) ကာေမသုမိစၦာစာရ = ကာမဂုဏ္တို႕၌ မွားရြင္းစြာ ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ျခင္း။


ေျပာသလိုလုပ္၊ လုပ္သလိုေျပာ

ငယ္ငယ္တုန္းက စီးကရက္ ေတာ္ေတာ္ ေသာက္တယ္ ။ မေကာင္းမွန္းသိလို႔ မေသာက္ေတာ့တာ ၊(၂၅)နွစ္ ေလာက္ ရွိသြားျပီ။ ငယ္ငယ္တုန္းကေသာက္တယ္ ။ ေတာ္ေတာ္ငယ္ငယ္ကတည္းကစေသာက္ခဲ့တာပဲ။ ဘုန္းႀကီးက စီးကရက္ေသာက္ေတာ့ထံုးစံ အတိုင္းမိဘေတြကႀကိဳက္သလား။မႀကိဳက္ဘူး။ဒါေပမယ့္ဘုန္းႀကီးအေဖကလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္ ၊ အေမလည္း ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္။
ဘုန္းႀကီးက ေသာက္ေတာ့ အေမက ေျပာတယ္“ဟဲ့ ေဆးလိပ္မေသာက္နဲ႔” တဲ့ ။

သရဏဂုံ ႏွင့္ အာဇီဝ႒မကသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

သရဏဂုံ ႏွင့္ ကိုးပါးသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။


သရဏဂုံ ႏွင့္ ရွစ္ပါးသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။


သရဏဂုံ ႏွင့္ ငါးပါးသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွ သိမွတ္ဖြယ္ရာရာ

“ၾသကာသ” ဟူသည္မွာ “ရွိခုိးပါရေစ၊ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ” ဟုဆိုေသာစကား။ ပိုမိုေလးနက္ေစရန္ သံုးၾကိမ္ရြတ္ဆိုသည္။
ကံသံုးပါးဟူသည္မွာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈ “ကာယကံ”၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈ “မေနာကံ” ႏွင့္ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈ “၀စီကံ” ဟူသတည္း။
အပါယ္ဟူသည္မွာ “အပါယ” ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္သည္။ အပါယ္ေလးပါးဟူသည္ကား ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ဟူသတတ္။
ကပ္သံုးပါးဆိုသည္မွာ
(၁) သတၱႏၱရကပ္ - တုတ္၊ ဓား၊ ေသနတ္စေသာ လက္နက္အားျဖင့္ ပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္ကာလ။
(၂) ေရာဂႏၱရကပ္ - ေက်ာက္ေရာဂါ၊ ၀မ္းေရာဂါစေသာ ေရာဂါအားျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္။
(၃) ဒုဗၻိကၡႏ ၱရကပ္ - ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး အစာရွား၍ ေသေၾကပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္။
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဟူသည္ကား
၁-၂-၃။ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေနစဥ္ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိတၱာ(အသူရကာယ္ကား ျပိတၱာဘံုတြင္ ထည့္ေရသည္) ဟူေသာ အပါယ္ဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္း။

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (သုဂတ)

1.သတၱ၀ါအမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ အလုိ႔ငွာ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ အစုံအညီ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.မုိက္မွားေသာ အယူဆုိးၾကီးမ်ား တစုိးတစိမွ် မကပ္ျငိေစဘဲ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတိ “သမၸဇဥ္” ဟုေခၚေသာ ပညာတရားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္သခင္ ဘုရားရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ဖုိ႔ရန္သာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ က်င့္ၾကံေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.သတိတရားၾကီးစြာထားျပီး အမွားမရွိရေလေအာင္ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ ျဖည္႔ကာ ေကာင္းစြာၾကြေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%82%e1%80%90%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ)

1.၀ိဇၨာတရား၊ စရဏတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.အသိဥာဏ္၊ အက်င့္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.၀ိဇၨာသုံးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား
5.ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (သမၼာသမၺဳဒၶ)

1.အလုံးစုံေသာ တရားတုိ႕ကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သိဖြယ္တရား (၅)ပါးတုိ႔ကုိ မေဖာက္မျပန္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.ေဉယ်ဓမ္တရား ၅ပါး တုိ႔ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သခၤါရ၊ ၀ိကာရ၊ လကၡဏ၊ ပညတ္၊ နိဗၺာန္ တရားတုိ႔ကုိ ဆရာမရွိဘဲ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.သိသင့္ သိဖြယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ မည္သူႏွင့္မွ် ယွဥ္မရေအာင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (အရဟံ)

1.ကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.ေသာက ခပ္သိမ္း ျငိမ္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ အမႈိက္သရုိက္တုိ႔ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ကိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ အထုံ၀ါသနာပါ ကင္းေအာင္ ပယ္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ကိေလသာ(၁၀)ပါးအေနာက္အက်ဴတုိ႕ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား