ေမတၱာသုတ္

၁။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ၊ ယဥႇိ ေစ၀ါႏု႐ုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ ဧ၀မာဒိဂုဏူေပတံ။ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။
၃။ ကရဏီယမတၳ ကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။ သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။ သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺတတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀ န၀ေသသာ။ ဒီဃာ ၀ါ ေယ ၀ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။
၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊ ေယ ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။ ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။
၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ အႏုရကၡ။ ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။
၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼႎ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။ ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာ ဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ ႆ ၀ိတမိေဒၶါ။ ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ ေမတံ  ဝိဟာရ မိဓ မာဟု။
၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ ကာေမသု ၀ိနယ် ေဂဓံ၊ နဟိ ဇာတုဂၢ ဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။
ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: