အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ (ဒိသာဖရဏ) ေမတၱာပို႕

(၁) အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၂) အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

(၃) ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၄) ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၅) အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၆) အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၇) အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၈) အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၉) ေအာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထက္ဝန္းက်င္ အနႏၲစၾကဝဠာ အပယ္ဘံုသား အနႏၲသတၱဝါတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
(၁၀) အထက္အရပ္၌ရွိေသာ ထက္ဝန္းက်င္ အနႏၲစၾကဝဠာ အနႏၲနတ္ျဗဟၼာတို႕
     ေဘးရန္ခပ္သိမ္း    ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ေဒါသခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ဆင္းရဲခပ္သိမ္း      ျငိမ္းၾကပါေစ၊
     ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း        ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ

No comments: