ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဂၤါတစ္ပါးစီ၏ အဓိပၸာယ္

အဂၤါ (၁၂)ပါး
၁။ အဝိဇၨာ

မသိျခင္း ေမာဟသည္ အဝိဇၨာျဖစ္သည္။ ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ၊ မဂၢသစၥာဟူေသာ သစၥာ ေလးပါး၊ ဘဝခႏၶာ၏ ေရွးအဖို႕အစု၊ ဘဝခႏၶာ၏ ေနာက္အဖို႕အစု၊ ေရွးအဖို႕အစုႏွင့္ေနာက္အဖို႕အစု ႏွစ္ခုလုံး၊ အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနသည့္ ဘဝခႏၶာစက္ရဟတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟူေသာ (၈)ဌာနတို႕၌ မသိမျမင္ ျခင္း ေမာဟသည္ အဝိဇၨာျဖစ္သည္။
မ်က္စိတြင္ တိမ္သလာဖုံးလႊမ္းေနသူသည္ ျမင္သင့္ျမင္ထိုက္ေသာ အရာဌာနတို႕ကို မျမင္ရဘိသကဲ့သို႕ အဝိဇၨာဖုံးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ ဘံုသုံးပါး၌ ရွိရွိသမွ် ရုပ္နာမ္ေတြသည္ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အမွန္တရား ဒုကၡသစၥာကို မသိမျမင္ေပ။ တဏွာေလာဘသည္ ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းတရားဟု အမွန္အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။ နိဗၺာန္သည္ ဆင္းရဲအားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္း ကုန္ေပ်ာက္ရာ အမွန္တရား (နိေရာဓသစၥာ)ျဖစ္သည္ဟု အမွန္အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။ မဂၢင္ (၈) ပါး အက်င့္တရား လမ္းစဥ္သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းအမွန္ (မဂၢသစၥာ) ျဖစ္သည္ဟု အမွန္ အတိုင္း မသိမျမင္ေပ။
၂။ သခၤါရ

အက်ိဳးဝိပါက္ျဖစ္ေသာ ရုပ္နာမ္သခၤတ တရားစုကို ျပဳစီမံတတ္ေသာ ေလာကီကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ေစတနာသည္ သခၤါရျဖစ္သည္။ ပုညာဘိသခၤါရ၊ အပုညာဘိသခၤါရ၊ အာေနဥၨာဘိသခၤါရ ဟုသုံးမ်ိဳးျပား၏။

၃။ ဝိညာဏ္

ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ေလာကီဝိပါက္စိတ္ကို ဝိညာဏ္ဟုေခၚသည္။
ေရွးေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ေသာ ပုညာဘိသခၤါရေၾကာင့္ ယခုဘဝ ကာမသုဂတိဘံုႏွင့္ ႐ူပဘံုတို႕၌ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္ ျဖစ္ရသည္။ အာေနဥၨာဘိသခၤါရေၾကာင့္ အ႐ူပဘံု၌ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္ ျဖစ္ရသည္။ အပုညာဘိသခၤါရေၾကာင့္ အပါယ္ဘံု၌ ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္ ျဖစ္ရသည္။ ထိုေရွးေရွးဘဝက သခၤါရတို႕ေၾကာင့္ ယခုဘဝဝယ္ ပဝတၱိအခါ၌လည္း စကၡဳဝိညာဥ္ စေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္မ်ား ျဖစ္ၾကရ၏။

၄။ နာမ္ရုပ္

ပဋိသေႏၶဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ဝိညာဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ျဖစ္ေသာ နာမ္ခႏၶာ ၃-ပါးႏွင့္ ကမၼဇ ရုပ္ကလာပ္ မ်ား တျပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ဝိညာဥ္ေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္မ်ားျဖစ္ရသည္ဟုဆိုးသည္။

၅။ သဠာယတန

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ဟူေသာ ေျခာက္ခုေသာ တည္ရာ႒ာနကို သဠာယတနဟု ေခၚ၏။ (သ+အာယတန)(သ=ေျခာက္ခု၊ အာယတန=တည္ရာ႒ာန) လူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း စေသာ တံခါးမၾကီးေျခာက္ေပါက္ ပြင့္ေနေသာအခါ ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံုစေသာ သူခိုးဓားျပမ်ား ဝင္ခြင့္ရ၏။

၆။ ဖႆ

အေတြ႕အထိကို ဖႆဟုေခၚသည္။ မ်က္စိျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း၊ နားျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း၊ လွ်ာျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ေတြ႕ထိျခင္း ဟူ၍ေတြ႕ထိျခင္း ဖႆ ၆-မ်ိဳးရွိ၏။ အာ႐ံု အေကာင္းစား ေတြ႕ထိျခင္း၊ အလတ္စား ေတြ႕ထိျခင္း၊ အညံ့စား ေတြ႕ထိျခင္းဟူ၍ သုံးမ်ိဳးျပား၏။

၇။ ေဝဒနာ

ခံစားျခင္းကို ေဝဒနာဟုေခၚသည္။ အေတြ႕အထိဖႆေၾကာင့္ ခံစားျခင္းေဝဒနာျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု ဆိုရာ၌ အေတာင္၃၀ ေလာက္ျမင့္မားေသာ ကြမ္းသီးပင္ထိတ္ဖ်ားတြင္ လူတစ္ေယာက္ တန္းလန္းၾကီးျဖစ္ျပီး ျပဳတ္က်ေတာ့မည့္ အေနအထားကို ေအာက္ကျမင္ရသူသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျပီး ေျခဖဝါးေတြ ယားလာ၏။ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရျပီး အေတြ႕အထိ (စကၡဳသမၸႆဇာ) ေၾကာင့္ ေျခဖဝါးယား လာသည္ အထိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ခံစားရျခင္း ေဝဒနာျဖစ္လာပံုကို သတိျပဳပါ။

၈။ တဏွာ

တပ္မက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ သာယာျခင္းကို တဏွာဟုေခၚ၏။ အဆင္း၌ သာယာျခင္း ႐ူပတဏွာ၊ အသံ၌ သာယာျခင္း သဒၵတဏွာ၊ အနံ႕၌ သာယာျခင္း ဂႏၶတဏွာ၊ အရသာ၌ သာယာျခင္း ရသတဏွာ၊ အေတြ႕အထိ၌ သာယာျခင္း ေဖာ႒ဗၺ တဏွာ၊ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ စကၡဳ၊ ေသာတ စေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႕၌ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သာယာေသာ ဓမၼတဏွာ ၆-မ်ိဳးရွိ၏။
လက္ေတြ႕႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံု၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ံု၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဟူေသာ အာ႐ံုငါးပါးမွတပါး ႂကြင္းသမွ် အလုံးစံုသည္ ဓမၼာ႐ံုျဖစ္၏။
ခံစားမႈေဝဒနာေၾကာင့္ သာယာမႈတဏွာျဖစ္သည္ ဆိုရာ၌ အာ႐ံု အေကာင္းစားႏွင့္ အလတ္စားကို ခံစားရလွ်င္ တျပဳံးျပဳံးႏွင့္ သာယာစံုမက္လွေသာ တဏွာကိုျဖစ္ေစသည္။ အာ႐ံုအညံ့စားကို ခံစားရေသာအခါ တမဲ့မဲ့ႏွင့္ ဒီတဏွာေသေတာ့မွာပဲလို႕ ထင္ရ၏။ သို႕ေသာ္ အညံ့စားေတြ႕ေလေလ အေကာင္းစားစိတ္ကူးေလေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တဏွာမေသပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ေသာ တဏွာ၊ လွမ္းျပီးေတာင့္တေသာ တဏွာျဖစ္၏။ ဘုရားေလးဆူၾကား အစာမစားရေသာ ျပိတၱာမ်ားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ စားၾကရပါမည္လဲဟု လွမ္းျပီး ေတာင့္တၾကသည္။ မေသၾကေပ။ တဏွာသည္ အာ႐ံု အေကာင္းစားႏွင့္ အလတ္စားကို ေတြ႕ေသာအခါ သာယာ၏။ အာ႐ံု အညံ့စားကို ေတြ႕ေသာအခါ အေကာင္းစားကို လွမ္း၍ ေတာင့္တ၏။

၉။ ဥပါဒါန္

အနည္းငယ္ တပ္မက္မႈသည္ တဏွာျဖစ္၍ လြန္လြန္ကဲကဲ စြဲလမ္းတပ္မက္မႈသည္ ဥပါဒါန္ျဖစ္၏။ ကာမုပါဒါန္၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္၊ အတၱပါဒုပါဒါန္ အားျဖင့္ေလးပါးျပား၏။

၁၀။ ဘဝ

ကမၼဘဝ၊ ဥပပတၱိဘဝဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ေလာကီကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံဟူေသာ ေစတနာ (၂၉)ပါးသည္ ကမၼဘဝျဖစ္၏။ အေၾကာင္းကံေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ေလာကီဝိပါက္ (၃၂)ပါးႏွင့္ ကမၼဇရုပ္မ်ားသည္ ဥပပတၱိဘဝျဖစ္၏။ ဒုစ႐ိုက္ (၁၀)ပါးသည္ အကုသိုလ္ ကမၼဘဝျဖစ္၏။ ကုသလကမၼပထတရား (၁၀)ပါး သည္ ကုသိုလ္ကမၼဘဝျဖစ္၏။

၁၁။ ဇာတိ

ထိုသိုဘဝ၌ ျဖစ္ရျခင္း၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္းကို ဇာတိဟုေခၚ၏။ အမိဝမ္းေခါင္း၌ အညစ္အေက်းအလူးလူးျဖင့္ ကိန္းေအာင္းပဋိသေႏၶေနရေသာ ဇာတိဒုကၡကို ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ားမွသာ အတိအက် သိျမင္ၾက၏။

၁၂။ ဇရာ မရဏ

သတၱဝါတိုင္းသည္ ထိုထိုဘံုဘဝ၌ ပဋိသေႏၶဇာတိရ၍ တိရစၦာန္၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗာဟၼာဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္ေတြ႕ ရရွိပါက အိုမင္းေဆြးေျမ့ ရင့္ေရာ္ျခင္း ဇရာ၊ ေသျခင္း မရဏ ေတြ႕ရမည္သာျဖစ္၏။
မေသမီ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္း ေသာက၊ ငိုေၾကြးျခင္း ပရိေဒဝ၊ ခႏၶာကိုယ္ ဆင္းရဲရျခင္းဒုကၡ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ေဒါမနႆ၊ ျပင္းထန္စြာ ပူေဆြးရျခင္း ဥပါယာသတို႕ကိုလည္း ေတြ႕ၾကဳံရမည္သာျဖစ္၏။

ကာလ ၃-ပါး

၁။ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရသည္ အတိတ္ကာလ။
၂။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝ သည္ပစၥဳပၸန္ကာလ။
၃။ ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ သည္အနာဂတ္ကာလ။

ဝဋ္ ၃-ပါး

၁။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္သည္ ကိေလသဝဋ္။
၂။ သခၤါရ၊ ကမၼဘဝသည္ ကမၼဝဋ္။
၃။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ၊ဥပပတၱိဘဝ၊ ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ သည္ဝိပါကဝဋ္။

ျခင္းရာ ၂၀

၁။ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝျခင္းရာ (၅)ပါး။
၂။ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝ၊ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရျခင္းရာ (၅)ပါး။
၃။ ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ (ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သ႒ာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ)ဟူေသာ ျခင္းရာ (၅)ပါး။
၄။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ (ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ)ဟူေသာ ျခင္းရာ (၅)ပါး။
ထိုေၾကာင့္ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝသည္ အတိတ္အေၾကာင္းငါးပါးျဖစ္၏။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာသည္ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးငါးပါးျဖစ္၏။ ဤကား ပုဗၺႏၲဘဝစက္တည္း။

တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝ၊ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရသည္ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းငါးပါးျဖစ္၏။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာ ယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာသည္ အနာဂတ္ အက်ိဳးငါးပါးျဖစ္၏။ ဤကား အပရႏၲဘဝစက္တည္း။

ဤသို႕လွ်င္ အတိတ္အေၾကာင္းငါးပါး၊ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးငါးပါးႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းငါးပါး၊ အနာဂတ္ အက်ိဳးငါးပါး ဟူ၍ ဘဝခႏၶာစက္ရဟတ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တြင္ အျခင္အရာ (၂၀)ရွိ၏။

အစပ္ ၃-ပါး

၁။ သခၤါရ ႏွင့္ ဝိညာဏ္ အၾကားသည္ တစ္စပ္။ ပထမ အစပ္။
၂။ ေဝဒနာ ႏွင့္ တဏွာ အၾကားသည္ တစ္စပ္။ ဒုတိယ အစပ္။
၃။ ဘဝ ႏွင့္ ဇာတိ အၾကားသည္ တစ္စပ္။ တတိယ အစပ္။

ပထမ အစပ္သည္ အတိတ္ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္စပ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးစပ္ျခင္း၊ အတိတ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးစပ္ျခင္းဟု သုံးနည္းရ၏။

ဒုတိယ အစပ္သည္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္စပ္ျခင္း၊ အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္း စပ္ျခင္း၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း စပ္ျခင္းဟု သုံးနည္းရ၏။

တတိယ အစပ္သည္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္စပ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးစပ္ျခင္း၊ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္အက်ိဳး စပ္ျခင္းဟု သုံးနည္းရ၏။

အလႊာ ၄-ပါး

၁။ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရ သည္ တစ္လႊာ။
၂။ ဝိညာဏ္၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာ သည္ တစ္လႊာ။
၃။ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ဘဝ သည္ တစ္လႊာ။
၄။ ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ သည္ တစ္လႊာ။
တစ္နည္း
၁။ အတိတ္အေၾကာင္းငါးပါး သည္ တစ္လႊာ။
၂။ ပစၥဳပၸန္ အက်ိဳးငါးပါး သည္ တစ္လႊာ။
၃။ ပစၥဳပၸန္ အေၾကာင္းငါးပါး သည္ တစ္လႊာ။
၄။ အနာဂတ္ အက်ိဳးငါးပါး သည္ တစ္လႊာ။

မူလ (၂)ပါး

၁။ အဝိဇၨာသည္ ပုဗၺႏၲဘဝစက္၏ မူလျဖစ္၏။
၂။ တဏွာသည္ အပရႏၲဘဝစက္၏ မူလျဖစ္၏။

ဘဝခႏၶာ၏ ေရွ႕အဖို႕အစုသည္ ပုဗၺႏၲျဖစ္၏။
ဘဝခႏၶာ၏ ေနာက္အဖို႕အစုသည္ အပရႏၲျဖစ္၏။

No comments: