ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ဗုဒၶ)

1.ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူ၍ သူတစ္ပါးကုိလည္းသိေစေတာ္မူနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သစၥာေလးပါးကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူသလုိ သူတစ္ပါးကုိလည္း သိေစေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာဆုံးမေပးေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား အက်င့္ေကာင္းအက်င့္ျမတ္မ်ားကုိ သိၾကဖုိ႔ရာ ညႊန္ျပဆုံးမေပးနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.မဂၢင္လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ညႊန္ျပ ေပးေတာ္မူနူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား

6.သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားျမတ္မ်ားကုိ ေဟာျပဆုံးမေပးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
7.နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ကုိသတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား သိၾကဖုိ႔ရာ ညႊန္ျပေပးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
8.သစၥာေလးပါးကုိ သတၱ၀ါတုိ႔အား ကုိယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ သိၾကဖုိ႔ရာ ေဟာျပေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%97%e1%80%af%e1%80%92%e1%81%b6%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: