ေသမင္း၏အေလ်ာ့တြက္


လူတို႕၏သက္တမ္းမ်ားကိုဘယ္လိုတြက္ၾကမလဲ?


 

ယူဆခ်က္မ်ား။ (Assumptions)

၁။     ၁  ႏွစ္   = ၁၂  လ

၂။     ၁  လ    = ၃၀  ရက္

၃။  ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူေသာအခ်ိန္သည္ အႏွစ္(၁၀၀)သက္တမ္း၏အလယ္၌ျဖစ္ပါသည္။

၄။  ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ္မူေသာအခ်ိန္မွစ၍ လူတို႕၏သက္တမ္း သည္ အႏွစ္(၁၀၀)တိုင္း တစ္ႏွစ္ေလ်ာ့သည္။


 

 အထက္ပါယူဆခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကိုျပဳပါသည္။

၁။ ယခုသာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ (၂၅၅၄) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

(၂၅၀၀)ႏွစ္ = (၂၅)ႏွစ္ေလ်ာ့

(၅၄)ႏွစ္ = (၆)လႏွင့္ (၁၄.၄)ရက္ ေလ်ာ့


အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)၏ တရားေတာ္မ်ား

အရွင္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)၏ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အဆင္သင့္ရွိပါေစ (၁)
၂။ အဆင္သင့္ရွိပါေစ (၂)
၃။ ေသာတသိဂၤလီ (၁)
၄။ ေသာတသိဂၤလီ (၂)
၅။ ေလာကမိခင္
၆။ သိဂၤါလဇာတ္
၇။ အမ်ိဳးအတြက္ဆိုေသရဲတယ္ (၁)
၈။ အမ်ိဳးအတြက္ဆိုေသရဲတယ္ (၂)
၉။ အျမဲရွုံးေနေသာေဘာလုံးပြဲ
၁၀။ ကုကၠဳရဇာတ္
၁၁။ ေနာက္မက်ေစနဲ႕

source: http://www.sbay-student.org/