မဟာသမယသုတ္ (အနက္)

မဟာသမယသုတ္ (နတ္အစည္းအေဝး)

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ -
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီ ရွိ ေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔ သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ရဟန္း သံဃာ ကို လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ေနေသာ ျဗဟၼာေလးဦးတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-
''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ေသာ ရဟန္း သံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာ တစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္တို႔သည္ လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ ကုန္၏။ ငါတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ အသီးသီး ဂါထာ တစ္ပုဒ္စီ ရြတ္ဆိုရမူ ေကာင္းေလစြ'' ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။


မဟာသမယသုတၱံ

မဟာသမယသုတၱံ

၁။ ဧဝံ ေမ သုတံ -- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ
သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ -- ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။

ပစၥယနိေဒၵသ

(၁) ေဟတုပစၥယ- ေဟတုပစၥေယာတိ။
ေဟတူ ေဟတုသမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂) အာရမၼဏပစၥယ- အာရမၼဏပစၥေယာတိ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ပါဠိ

အတၳိ ဣမသၼႎ ကာေယ ေကသာ၊ ေလာမာ၊ နခါ၊ ဒႏၲာ၊ တေစာ၊ မံသံ၊ ႏွာ႐ု၊ အ႒ိ၊ အ႒ိမိဥၥံ၊ ဝကၠံ၊ ဟဒယံ၊ ယကနံ၊ ကိေလာမကံ၊ ပိဟကံ၊ ပပၹါသံ၊ အႏၲံ၊ အႏၲဂုဏံ၊ ဥဒရိယံ၊ ကရီသံ၊ မတၳလုဂႍ၊ ပိတၱံ၊ ေသမွံ၊ ပုေဗၺာ၊ ေလာဟိတံ၊ ေသေဒါ၊ ေမေဒါ၊ အႆု၊ ဝသာ၊ ေခေဠာ၊ သိဃၤာဏိကာ၊ လသိကာ၊ မုတၱႏၱိ။