သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ပါဠိ

အတၳိ ဣမသၼႎ ကာေယ ေကသာ၊ ေလာမာ၊ နခါ၊ ဒႏၲာ၊ တေစာ၊ မံသံ၊ ႏွာ႐ု၊ အ႒ိ၊ အ႒ိမိဥၥံ၊ ဝကၠံ၊ ဟဒယံ၊ ယကနံ၊ ကိေလာမကံ၊ ပိဟကံ၊ ပပၹါသံ၊ အႏၲံ၊ အႏၲဂုဏံ၊ ဥဒရိယံ၊ ကရီသံ၊ မတၳလုဂႍ၊ ပိတၱံ၊ ေသမွံ၊ ပုေဗၺာ၊ ေလာဟိတံ၊ ေသေဒါ၊ ေမေဒါ၊ အႆု၊ ဝသာ၊ ေခေဠာ၊ သိဃၤာဏိကာ၊ လသိကာ၊ မုတၱႏၱိ။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ အနက္

ဣမသၼႎ ကာေယ- ဤကိုယ္ကာယ တလံမွ်၌-

ေကသာ- ဆံပင္၊
ေလာမာ- အေမႊး၊
နခါ- ေျခသည္း လက္သည္း၊
ဒႏၲာ- သြား၊
တေစာ- အေရထူ အေရပါး၊
မံသံ- အသား၊
ႏွာ႐ု- အေၾကာ၊
အ႒ိ- အ႐ိုး၊
အ႒ိမိဥၥံ- ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊
ဝကၠံ- အညိႇဳ႕၊
ဟဒယံ- ႏွလုံး၊
ယကနံ- အသည္း၊
ကိေလာမကံ- အေျမႇး၊
ပိဟကံ- အဖ်ဥ္း (သရက္ရြက္)၊
ပပၹါသံ- အဆုတ္၊
အႏၲံ- အူမ၊
အႏၲဂုဏံ- အူသိမ္၊
ဥဒရိယံ- အစာသစ္၊
ကရီသံ- အစာေဟာင္း၊
မတၳလုဂႍ- ဦးေႏွာက္၊
ပိတၱံ- သည္းေျခ၊
ေသမွံ- သလိပ္၊
ပုေဗၺာ- ျပည္၊
ေလာဟိတံ- ေသြး၊
ေသေဒါ- ေခြၽး၊
ေမေဒါ- အဆီခဲ၊
အႆု- မ်က္ရည္၊
ဝသာ- ဆီၾကည္၊
ေခေဠာ- တံေတြး၊
သိဃၤာဏိကာ- ႏွပ္၊
လသိကာ- အေစး၊
မုတၱႏၱိ- က်င္ငယ္။ ဟူ၍ အတၳိ သႏၲိ၊ ရွိကုန္၏။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ျမန္မာျပန္
(၁) ဆံပင္၊ အေမႊး၊ ေျခသည္း လက္သည္း၊ သြား၊ အေရ

(တစပဥၥက - အေရလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
(၂) အသား၊ အေၾကာ၊ အ႐ိုး၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊ အညိႇဳ႕
(ဝကၠပဥၥက - အညိႇဳ႕လွ်င္ ငါးခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
(၃) ႏွလုံး၊ အသည္း၊ အေျမႇး၊ အဖ်ဥ္း၊ ပပၹါသံ- အဆုတ္၊
(ပပၹါသပဥၥက - အဆုတ္လွ်င္ ငါးခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
(၄) အူမ၊ အူသိမ္၊ အစာသစ္၊ အစာေဟာင္း၊ ဦးေႏွာက္၊
(မတၳလုဂၤပဥၥက - ဦးေႏွာက္လွ်င္ ငါးခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
(၅) သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ အဆီခဲ၊
(ေမဒဆကၠ - အဆီခဲလွ်င္ ေျခာက္ခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
(၆) မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္။
(မုတၱဆကၠ - က်င္ငယ္လွ်င္ ေျခာက္ခုေျမာက္ရွိေသာ အဖို႕အစု)
ဟူ၍ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္လ်က္ တည္ရွိေနၾကကုန္၏။

ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ (စာ - ၃၄၉)

No comments: