သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု

http://www.lknt11.com/2010/04/blog-post_18.html

သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


သာဓု သာဓု သာဓု

No comments: