၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ပဌမဇၩာနသမာဓိ, ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ, တတိယဇၩာနသမာဓိ, စတုတၴဇၩာနသမာဓိ။
၁။ ပဌမဇၩာနသမာဓိ= ေရွးဦးစြာ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာသမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိ။
၂။ ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ=ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၃။ တတိယဇၩာနသမာဓိ=သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ တတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၄။ စတုတၴဇၩာနသမာဓိ=ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ႈျမင္ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာစတုတၴစ်ာန္သမာဓိ။

No comments: