၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ေနကၡမၼသကၤပၸ, အဗ်ာပါဒသကၤပၸ, အဝိဟႎသာသကၤပၸ။
၁။ ေနကၡမၼသကၤပၸ= ေလာဘအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ခႏၶာ သံသရာ ညြန္ဗြက္မွ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာအႀကံအစည္။
၂။ အဗ်ာပါဒသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါမွန္သမွ်တု႔ိအား အသက္ခႏၶာခ်မ္းသာ ေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။
၃။ အဝိဟႎသာသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ, လူတိရစၧာန္သတၱဝါမွန္သမွ်တုိ႔အား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။

No comments: