၃၁-ဘံု တည္ေနပံု (လယ္တီဆရာေတာ္)


(ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ယူဇနာႏွင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)


လယ္တီဆရာေတာ္-ပရမတၳသံခိပ္က်မ္းအေျဖ

No comments: