အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာပစၥယာ၊ အဟုတ္အမွန္ကို မသိမျမင္ မထင္မလင္းမႈ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ သခါၤရာ၊ ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရမႈတို႕သည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါး ကုန္၏။
သခါၤရာပစၥယာ၊ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ ဝိညာဏံ၊ ဘဝသစ္၌ ဝိဉာဏ္သစ္ ျဖစ္ေပၚမူသည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဝိညာဏပစၥယာ၊ ဝိဉာဏ္သစ္ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္၊ နာမ႐ူပံ၊ နာမ္အစု ရုပ္အစု သည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
နာမ႐ူပပစၥယာ၊ နာမ္အစု ရုပ္အစု ျဖစ္ပြါးမႈေၾကာင့္၊ သဠာယတနံ၊ ဒြါရ ၆-မည္ အၾကည္ ၆-ပါး သဠာယတန တရားစု သည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
သဠာယတနပစၥယာ၊ ဒြါရ ၆-မည္ အၾကည္ ၆-ပါး ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ဖေႆာ၊ အာ႐ံုကို ေတြ႕မႈဟူေသာ ဖႆ ၆-ပါးသည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဖႆပစၥယာ၊ ဖႆ ၆-ပါး ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ေဝဒနာ၊ အာ႐ံုကို ခံစားမႈဟူေသာ ေဝဒနာ ၆-ပါးသည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ေဝဒနာပစၥယာ၊ ေဝဒနာ ၆-ပါး ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ တဏွာ၊ ဝတၳဳအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ကို ခုံမင္တြယ္တာ သာယာ ကပ္ျငိေသာ တဏွာ ၆-ပါး သည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
တဏွာပစၥယာ၊ တဏွာ ၆-ပါး ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ဥပါဒါနံ၊ မလႊတ္ႏိုင္ မခြါႏိုင္ ပိုင္ပိုင္ေစးခြၽဲ အတြယ္ျမဲေသာ ဥပါဒါန္တရားသည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဥပါဒါနပစၥယာ၊ ဥပါဒါန္တရား ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ဘေဝါ၊ ေလာကအစီးအပြါး သံသရာ အစီးအပြါး ဟူေသာ ကံတရား၊ ဝိပါက္တရားစုသည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဘဝပစၥယာ၊ ပစၥဳပၸန္စီးပြါးမႈ သံသရာစီးပြါးမႈ ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ဇာတိ၊ အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ထင္ရွား ရွိေနျခင္းသည္၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဇာတိပစၥယာ၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ထင္ရွားရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ ဇရာမရဏံ၊ အဖန္ဖန္အိုမင္းရင့္ေဆြးမႈ ေသဆုံးမႈ သည္ လည္းေကာင္း၊ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ၊ စိုးရိမ္ပူေဆြးမႈ ငိုေကၽြးျမည္တမ္းမႈ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ ႏွလုံးမသာယာမႈ သက္ၾကီး႐ိွဳက္ငင္ ပူပန္မႈတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။
ဧဝံ၊ ဤသို႕၊ ေကဝလႆ၊ ခ်မ္းသာမဖက္ ဆင္းရဲသက္သက္သာျဖစ္ေသာ၊ ဧတႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ၊ ဤဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡအစုသည္၊ သမုဒေယာ၊ ျဖစ္ပြါးျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

No comments: