ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္း လိုက္နာက်င္႔ၾကံဖြယ္မ်ား


၁။ေနထြက္ေန၀င္။ကိုးဂုဏ္ရွင္၊ေန႕စဥ္ ရွိခိုးမယ္
၂။အနႏၲငါး၊ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ညြတ္တြား ကန္ေတာ႔မယ္
၃။မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္၊ေရကိုျမင္။ျမင္စဥ္ ေမတၲာပြားပါ႔မယ္။
၄။သစ္ရင္းသစ္ရင္း၊ေလ်ာ႕ယိုယြင္း၊ရုပ္ဆင္း သတိထားပါ႔မယ္
၅။မသန္႕မစင္၊ေရအိမ္၀င္၊ဆင္ျခင္အသုဘ ပြားပါ႔မယ္
၆။လူမမာႀကီး၊ေဆးေကၽြးနည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊ဤခႏၶာ အစာေရစာ ေကၽြးပါ႔မယ္
ရ။ႏူနာေကာင္ႀကီး၊က်ပ္ေတြစည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊၊ဤခႏၶာ တန္ဆာအ၀တ္ဆင္ပါ႔မယ္

၈။ေန႕စဥ္ယုယ၊ေကၽြးေမြးရလည္း၊ခဏတိုင္းေသ၊ေန႕တိုင္းေသ၊ေသမွဳဆင္ျခင္ ပြားပါ႔မယ္
၉၊ရုပ္ဆင္းၾကန္အင္။အကန္းသြင္၊မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ပါ႔မယ္
၁၀။ေတြ႕ကရစကား၊နားပင္းလား၊မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ပါ႔မယ္။
၁၁၊၊စကားေပါက္ကရ၊ႏွဳတ္မဟ၊အ,အလိုပဲ ေနပါ႔မယ္
၁၂။ေလာဘစကား(ေဒါသစကား၊ေမာဟစကား၊မာနစကား၊ ဣႆာစကား) မီးေတာက္လား၊ေရွာင္ရွားေ၀းစြာ ေနပါ႔မယ္
၁၃။လူခ်င္းေတြ႕လွ်င္၊ကိုယ္ကပင္။အရင္ေမတၲာပို႕ပါ႔မယ္
၁၄။တန္းတူေတြ႕လွ်င္၊ေမတၲာ၀င္။မ၀င္ႏိုင္က ျပိဳင္တတ္တယ္။
၁၅။ၿပိဳင္မယ္႔အစား၊ေမတၲာပြား၊စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ႔မယ္
၁၆။ကိုယ္႔ေအာက္ေတြ႕လွ်င္၊ကရုဏာ၀င္၊မ၀င္ႏိုင္က ႏိုင္တတ္တယ္
၁၇။ႏိုင္မယ္႔အစား၊ကရုဏာပြား စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ႔မယ္
၁၈။ကိုယ္႔ထက္သာလွ်င္၊မုဒိတာ၀င္၊မ၀င္ ဣႆာ၊ယိုင္တတ္တယ္
၁၉။ယိုင္မယ္႔အစား၊မုဒိတာပြား၊စိတ္ထားျပဳျပင္ ေျပာင္းပါ႔မယ္
၂၀။ေကာင္းဆိုးႀကံဳရ၊ဘံုဘ၀၀ယ္။ကယ္မဖို႕ရာ၊ခြင္႔မသာမူ၊သတၲ၀ါတခု၊ကံတခုဟု၊ဥေပကာၡ၀င္၊ကံဆင္ျခင္၊ၾကည္လင္ေအးေအာင္ေနပါ႔မယ္
၂၁။ရုပ္ကိုလည္းျပင္။စိတ္လည္းျပင္၊ျပင္ဆင္တိုင္းရ၊ျပဳုတိုင္းလွ သုခနိဗၺာန္တိုင္လိမ္႔မယ္။


http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/2863689:BlogPost:537588

No comments: