အာနာပါနႆတိသုတ္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

အာနာပါနႆတိသုတ္
ပထမစတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း
၁။ ပထမခန္း။ ။ ေသာ သေတာဝ အႆသတ၊ိ သေတာဝ ပႆသတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ ဒီဃံ ဝါ အႆသေႏၲာ ဒီဃံံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ဒီဃံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ဒီဃံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ အႆသေႏၲာ ရႆံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ရႆံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ။
၃။ တတိယခန္း။ ။ သဗၺကာယပဋၸိသံေဝဒီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                       သဗၺကာယပၸဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၄။ စတုတၴခန္း။ ။ ပႆမၻယံ ကာယသခၤါရံ အႆ သိႆာမီတိ သိကၡတိ။
                     ပႆမၻယံ ကာယသခၤါရံ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
(ပါဠိေတာ္ ပထမစတုကၠ)

ဒုတိယ စတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း (စ်ာန္အဆင့္ဆင့္ရပုံ)
ယခုအခါ အပၸနာစ်ာန္ဟုဆိုအပ္ေသာ ထပနာအခန္း၌ က်င့္ရာေသာ ဒုတိယစတုကၠနည္းကုိ ျပဆိုေပအံ့။
၁။ ပထမခန္း။ ။ ပီတိပၸဋိသံေဝဒီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                    ပီတိပၸဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ သုခပၸဋိသံေဝဒီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                      သုခပၸဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၃။ တတိယခန္း။ ။ စိတၱသခၤါရံ ပဋိသံေဝဒီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                       စိတၱသခၤါရံ ပဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၄။ စတုတၴခန္း။ ။ ပႆမၻယံ စိတၱသခၤါရံ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                      ပႆမၻယံ စိတၱသခၤါရံ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
(ပါဠိေတာ္ ဒုတိယစတုကၠ)

တတိယ စတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း
ယခုအခါ၌ ထိုအပၸနာစ်ာန္တို႔ကို ဝင္စားမႈ၌ က်င့္ရာေသာ တတိယစတုကၠကို ထုတ္ျပေပအံ့။
၁။ ပထမခန္း။ ။ စိတၱပၸဋိသံေဝဒီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                    စိတၱပၸဋိသံေဝဒီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ အဘိပၸေမာဒယံ စိတၱံ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                     အဘိပၸေမာဒယံ စိတၱံ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၃။ တတိယခန္း။ ။ သမာဒဟံ စိတၱံ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                       သမာဒဟံ စိတၱံ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၄။ စတုတၴခန္း။ ။ ဝိေမာစယံ စိတၱံ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                     ဝိေမာစယံ စိတၱံ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
(ပါဠိေတာ္ တတိယစတုကၠ)

စတုတၴ စတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း (အာနာပါနမွ, ဝိပႆနာသို႔ကူးပုံ)
ယခုအခါ အာနာပါနမွ ဆက္၍ ဝိပႆနာ တက္နည္းျဖစ္ေသာ စတုတၴ စတုကၠကို ထုတ္ျပေပအ့ံ။
၁။ ပထမခန္း။ ။ အနိစၥာႏုပႆီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                    အနိစၥာႏုပႆီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ ဝိရာဂါႏုပႆီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                     ဝိရာဂါႏုပႆီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၃။ တတိယခန္း။ ။ နိေရာဓာႏုပႆီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ၊
                       နိေရာဓာႏုပႆီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
၄။ စတုတၴခန္း။ ။ ပဋိနိႆဂၢါႏုပႆီ အႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
                      ပဋိနိႆဂၢါႏုပႆီ ပႆသိႆာမီတိ သိကၡတိ။
(ပါဠိေတာ္ စတုတၴစတုကၠ)

အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေရးသား တင္ပါဦးမည္။

No comments: