၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ပါဏာတိပါတဝိရတိ, အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ, ကာေမသုမိစၧာ စာရဝိရတိ။
၁။ ပါဏာတိပါတဝိရတိ=အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါ မွန္သမွ်တို႔ကို သတ္ပုတ္ညႇင္းဆဲျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ=အရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခုိးယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၧာစာရဝိရတိ=ယစ္မ်ဳိးငါးပါး ေသာက္စားမႈႏွင့္တကြမာတုရကိၡတစေသာ ႏွစ္က်ိပ္ေသာ မိန္းမတု႔ိ၌ လည္းေကာင္း, မိမိ လင္မွတစ္ပါးေသာ ေယာက်္ား တု႔ိ၌လည္းေကာင္း ေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။

No comments: