မဂၢဂၤဒီပနီ (လယ္တီဆရာေတာ္)

မဂၢင္ ၈-ပါး
(၁) သမၼာဒိ႒ိ
     (၁-၁) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ
          (၁-၁-၁) သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ
          (၁-၁-၂) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဒါယာဒါ
          (၁-၁-၃) သေဗၺ သတၱာ ကမၼေယာနီ
          (၁-၁-၄) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဗႏၶဴ
          (၁-၁-၅) သေဗၺ သတၱာ ကမၼပၸဋိႆရဏာ
          (၁-၁-၆) တႆ ဒါယာဒါ
     (၁-၂) ဒသဝတၳဳက သမၼာဒိ႒ိ
          (၁-၂-၁) အတၳိ ဒိႏၷံ
          (၁-၂-၂) အတၳိ ယိ႒ံ
          (၁-၂-၃) အတၳိ ဟုတံ
          (၁-၂-၄) အတၳိ သုကတဒုကၠဋာနံ ကမၼာနံ ဖလံ ဝိပါေကာ
          (၁-၂-၅) အတၳိ မာတာ
          (၁-၂-၆) အတၳိ ပိတာ
          (၁-၂-၇) အတၳိ သတၱာ ဩပပါတိကာ
          (၁-၂-၈) အတၳိ အယံ ေလာေကာ
          (၁-၂-၉) အတၳိ ပေရာ ေလာေကာ
          (၁-၂-၁၀) အတၳိ ေလာေက သမဏျဗာဟၼဏာ သမဂၢတာ သမၼာပဋိပႏၷာ ေယ ဣမဥၥ ေလာကံ ပရဥၥေလာကံ သယံ အဘိညာ သစၦိကတြာ ပေဝေဒႏၲိ။
     (၁-၃) စတုသစၥ သမၼာဒိ႒ိ
          (၁-၃-၁) ဒုေကၡ ဉာဏံ
          (၁-၃-၂) ဒုကၡသမုဒေယ ဉာဏံ
          (၁-၃-၃) ဒုကၡနိေရာေဓ ဉာဏံ
          (၁-၃-၄) ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနိ ပဋိပဒါယ ဉာဏံ။
(၂) သမၼာသကၤပ
     (၂-၁) ေနကၡမၼ သကၤပၸ
     (၂-၂) အဗ်ာပါဒ သကၤပၸ
     (၂-၃) အဝိဟႎသာ သကၤပၸ။
(၃) သမၼာဝါစာ
     (၃-၁) မုသာဝါဒ ဝိရတိ
     (၃-၂) ပိသုဏဝါစာ ဝိရတိ
     (၃-၃) ဖ႐ုသပါစာ ဝိရတိ
     (၃-၄) သမၹပၸလာပ ဝိရတိ
(၄) သမၼာကမၼႏၲ​
     (၄-၁) ပါဏာတိပါတာ ဝိရတိ
     (၄-၂) အဒိႏၷာဒါန ဝိရတိ
     (၄-၃) ကာေမသု မိစၦာစာရ ဝိရတိ
​(၅) သမၼာအာဇီဝ
     (၅-၁) ဒုစၥရိတ မိစၦာဇီဝ ဝိရတိ
     (၅-၂) အေနသန မိစၦာဇီဝ ဝိရတိ
     (၅-၃) ကုဟနာဒိ မိစၦာဇီဝ ဝိရတိ
     (၅-၄) တိရစၦာနဝိဇၨာ မိစၦာဇီဝ ဝိရတိ။
(၆) သမၼာဝါယာမ
     (၆-၁) အႏုပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အႏုပၸါဒါယ ဝါယာေမာ
     (၆-၂) ဥပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ပဟာနာယ ဝါယာေမာ
     (၆-၃) အႏုပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပၸါဒါယ ဝါယာေမာ
     (၆-၄) ဥပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဘိေယ်ာဘာဝါယ ဝါယာေမာ။
(၇) သမၼာသတိ
     (၇-၁) ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ
     (၇-၂) ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ
     (၇-၃) စိတၱႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ
     (၇-၄) ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ။
(၈) သမၼာသမာဓိ
     (၈-၁) ပဌမဇၥ်ာန သမာဓိ
     (၈-၂) ဒုတိယဇၥ်ာန သမာဓိ
     (၈-၃) တတိယဇၥ်ာန သမာဓိ
     (၈-၄) စတုတၳဇၥ်ာန သမာဓိ။
အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ပို႕စ္ တစ္ခုထပ္ေရးပါဦးမည္။

No comments: