၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ, ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, စိတၱႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ။
 ၁။ ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ထြက္သက္၊ ဝင္သက္အစရွိေသာကိုယ္အဂၤါ အစု၌အ႐ႈအျမင္အထင္ အစြဲၿမဲေသာသတိ တရား။
၂။ ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သုခ, ဒုကၡ စေသာ ေဝဒနာအစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိတရား။
၃။ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သရာဂ, သေဒါသစေသာ စိတ္အစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိ တရား။
၄။ ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ကာမစၧႏၵစေသာ ဓမၼအစု၌ အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာသတိတရား။

No comments: