ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

မဂ္ဉာဏ္၏ အသင္းအပင္းတြင္ပါဝင္ေသာ တရားစု (ဝါ) မဂ္ဉာဏ္ဘက္၌ပါဝင္၍ မဂ္ဉာဏ္၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားစုကို ေဗာဓိပကၡိယဟု ေခၚသည္။ (ေဗာဓိ-မဂ္ဉာဏ္၊ ပကၡိယ-အဖို႕အစု)
(က) သတိပ႒ာန္ (၄)ပါး
(ခ) သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါး
(ဂ) ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါး
(ဃ) ဣေျႏၵ (၅)ပါး
(င) ဗိုလ္ (၅)ပါး
(စ) ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါး
(ဆ) မဂၢင္ (၈)ပါး

(က) သတိပ႒ာန္ (၄)ပါး

သတိပ႒ာန္ဟူသည္ လြန္စြာတည္ေသာ သတိ၊ ခိုင္ျမဲစြာ တည္ေသာ သတိဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာ႐ံုထဲ၌ စြဲစြဲျမဲျမဲ သက္ဝင္တည္ေနေသာ သတိ ေစတသိက္ကို ဆိုလိုပါသည္။ တရားကိုယ္အားျဖင့္ သတိေစတသိက္ (၁)ပါးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အာ႐ံု ၄-မ်ိဳး၊ ယူပံုအျခင္းအရာ ၄-မ်ိဳး၊ ပယ္ခြါျခင္း ကိစၥ ၄-မ်ိဳး ျပားျခင္းေၾကာင့္ သတိပ႒ာန္ ၄-မ်ိဳး ျပားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္၊
(၂) ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္၊
(၃) စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္၊
(၄) ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္။
(၁) ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ ထြက္သက္ ဝင္သက္ အစရွိေသာ ႐ူပကာယ၌ ခိုင္ျမဲစြာ တည္ေသာ သတိျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၌ (ဝါ) ဆံပင္ ေမြးညင္းစေသာ ၃၂-ေကာ႒ာသ၌ အဖန္ဖန္႐ႈျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ အဖန္ဖန္႐ႈသာအခါ အသုဘ (မတင့္တယ္ ရြံရွာဖြယ္ ျဖစ္ေသာ) အျခင္းအရာထင္လာသည္။ ဤသတိပ႒ာန္ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို တင့္တယ္သည္ဟု မွတ္ထင္ ေသာ သုဘဝိပလႅာသ (တင့္တယ္၏ဟု ေဖာက္ျပန္စြာျမင္မႈ) ကို ပယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။
(၂) ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ ေဝဒနာတရားတို႕ကို ခိုင္ျမဲစြာတည္ေသာ သတိ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဝဒနာတို႕ကို ဒုကၡအျခင္းအရာထင္လာေအာင္ အဖန္ဖန္ ႐ႈဆင္ျခင္ေသာ သတိ ျဖစ္သည္။ ဤသတိပ႒ာန္ျဖင့္ သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာ ဥေပကၡာေဝဒနာတို႕ကို အဖန္ဖန္ ႐ႈေသာအခါ အျဖစ္ အပ်က္ဒဏ္ အျမဲခံရပံုကို ျမင္ရသျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးဒုကၡဟူ၍ ထင္လာသည္။ ဤ သတိပ႒ာန္ ျဖင့္ ရုပ္နာမ္တို႕၌ သုခဟု ထင္မွတ္ေသာ သုခဝိပလႅာပ (ခ်မ္းသာ၏ဟု ေဖာက္ျပန္စြာျမင္မႈ) ကို ပယ္ရွား ႏိုင္ပါသည္။
(၃) စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ဟူသည္ သရာဂစိတ္ ဝီတရာဂစိတ္ အစရွိေသာ စိတ္အျပား၌ ခိုင္ျမဲစြာ တည္ေသာ သတိျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ဤစိတ္ကား ရာဂစိတ္၊ ဤစိတ္ကား ရာဂကင္းေသာစိတ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားလ်က္ အနိစၥအျခင္းအရာ ထင္လာေအာင္ အဖန္ဖန္ ႐ႈတတ္ေသာ သတိျဖစ္သည္။ ဤသတိပ႒ာန္ျဖင့္ စိတ္တို႕ကို ခြဲျခားဆင္ျခင္ေသာအခါ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲပံုကို ေသခ်ာစြာ သိရသျဖင့္ အနိစၥအျခင္းအရာ လြန္စြာ ထင္လာသည္။ ဤသတိပ႒ာန္ျဖင့္ နိစၥပလႅာပ (ျမဲ၏ ဟုေဖာက္ျပန္စြာျမင္မႈ) ကို ပယ္ရွားႏိုင္၏။
(၄) ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္သည္ နိဝရဏ စေသာ ဓမၼတို႕၌ ခိုင္ျမဲစြာတည္ေသာ သတိ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႐ူပကၡႏၶာကို ကာယႏုပႆနာျဖင့္၊ဝိညာဏကၡႏၶာကိုစိတၱႏုပႆနာျဖင့္ ႐ႈျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႂကြင္းေသာ သညာကၡႏၶာႏွင့္ သခၤါရကၡႏၶာဟူေသာ ဓမၼကို အဖန္ဖန္႐ႈတတ္ေသာ သတိျဖစ္သည္။ ယင္းဓမၼတို႕ကို အနတၱအျခင္းအရာ ထင္လာေအာင္ အဖန္တလဲလဲ အာ႐ံုျပဳ၍ ႐ႈေသာ အခါ အရာရာကိစၥတို႕၌ ပရမတၳဓမၼမ်ားသာ ရြတ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ပရမတၳဓမၼခ်ည္းသာ ထင္ရွား ရွိေၾကာင္း ကို သိရ၍ စီမံႏိုင္ေသာ အတၱ (အသက္ လိပ္ျပာ ဝိညာဏ္)ေကာင္ မရွိဟူေသာ အနတၱ အျခင္းအရာ လြန္စြာထင္လာသည္။ ဤသတိပ႒ာန္ျဖင့္ အတၱပလႅာပ (အတၱရွိ၏ ဟု ေဖာက္ျပန္ စြာျမင္မႈ) ကို ပယ္ရွားႏိုင္၏။

(ခ) သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါး

သမၼပၸဓာန္ဟူသည္ ေကာင္းစြာ အလြန္ ရြက္ေဆာင္တတ္ေသာ တရားဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါသည္။ အေရသာ ႂကြင္းပါေစ၊ အေၾကာသာႂကြင္းပါေစ၊ အ႐ိုးသာႂကြင္းပါေစ၊ အသားအေသြး အကုန္ ခမ္းေျခာက္ ပါေစဟူေသာ အဂၤါ ၄-ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဝီရိယဟု ဆိုလိုပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိစၥ ၄-ပါးကိုျပီး ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ ဝီရိယဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါသည္။
တရားကိုယ္အားျဖင့္ ဝီရိယ တစ္ပါးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကိစၥအားျဖင့္ ၄-မ်ိဳးျဖင့္ေသာေၾကာင့္ သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါးျပားရပါသည္။ သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါးကား ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁) မိမိတို႕သႏၲာန္၌ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႕ကို ပယ္ျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္း၊ အကုသိုလ္ တရားကို ျပဳမိသည့္အတြက္ ေနာင္တ တဖန္ပူပန္ျခင္း ကုကၠဳစၥျဖစ္ေနလ်င္ အကုသိုလ္မ်ားသာ တိုးပြါးလာမည္။ ပူပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳမိေသာ အကုသိုလ္လည္း ေပ်ာက္မည္ မဟုတ္၊ ဤသို႕ ဆင္ျခင္ျပီး ထိုအကုသိုလ္တရားကို လုံးဝဂ႐ုမျပဳဘဲ ပယ္စြန္႕ျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
(၂) မိမိတို႕သႏၲာန္၌ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႕ကို ေနာင္ဘဝ အဆက္ဆက္ တရံတဆစ္မွ် မိမိသႏၲာန္၌ မျဖစ္လာေစျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္း၊ မိမိတို႕သႏၲာန္၌ မျဖစ္ဖူးေသးေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား မျဖစ္ပြါးလာေစျခင္းငႇာ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ အားထုတ္ျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ စီးျဖန္းျခင္း၊ ဝတ္ၾကီးဝတ္ငယ္ ျပဳျခင္း၊ ပရိယတၱိကို သင္အံပို႕ခ် ေရးသားျဖန္႕ျဖဴးျခင္းမ်ားကို အားထုတ္ ျပဳလုပ္ေနရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
(၃) မိမိတို႕သႏၲာန္၌ မျဖစ္ဖူးေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႕ကို မိမိတို႕သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေစျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္း၊ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ ဘာဝနာမႈ စသည္ကိုျပဳလုပ္ျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
(၄) မိမိတို႕သႏၲာန္၌ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႕ကို နိယာမအျဖစ္သို႕ ေရာက္ေစရန္ လြန္စြာၾကီးပြါးေစျခင္းငႇာ အားထုတ္ျခင္း၊ မိမိ ျပဳျပီး ျပဳဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ ဘာဝနာမႈ စသည္တို႕ကို တိုးတက္ၾကီးထြားရန္ အားထုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

(ဂ) ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါး

ဣဒၶိပါဒ္ဟူသည္ ျပည့္စံုျခင္း ျပီးစီးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေျခခံတရားဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါသည္။ ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါးမွာ-
(၁) ဆႏၵိဒၶိပါဒ္ - ဆႏၵေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စုံမႈ၊
(၂) ဝီရိယိဒၶိပါဒ္ - ဝီရိယေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စုံမႈ၊
(၃) စိတၱိဒၶိပါဒ္ - စိတ္ေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စုံမႈ၊
(၄) ဝီမံသိဒၶိပါဒ္ - ပညာေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စုံမႈ၊
(၁) ဆႏၵိဒၶိပါဒ္ဟူသည္ လိုခ်င္မႈ ရခ်င္မႈ ေပါက္ခ်င္မႈ ေရာက္ခ်င္မႈတို႕၌ အလြန္အၾကဴး အထူး ထက္သန္ေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စံုလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မရလွ်င္ မေနႏိုင္၊ မရလွ်င္ ေသရသည္ ကပင္ ေကာင္းေသး၏ဟု မရဘဲ ေနရသည္ထက္ ေသျခင္းကို အျမတ္ထားႏိုင္ေသာ ဆႏၵမ်ိဳးျဖစ္သည္။
(၂) ဝီရိယိဒၶိပါဒ္ဟူသည္ အေရသာႂကြင္းပါေစ၊ အေၾကာသာႂကြင္းပါေစ၊ အ႐ိုးသာႂကြင္းပါေစ၊ အသားအေသြး အကုန္ ခမ္းေျခာက္ပါေစဟူေသာ အဂၤါ ၄-ပါး ရွိသည့္ ဝီရိယေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စုံျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ ဝီရိယကို စိုက္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ဧကန္ရမည္ ေရာက္မည္ ေပါက္မည္ဟု အထင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေန႕ေန႕ညည အဘယ္မွ်ပင္ အပင္ပန္းခံရ ေသာ္လည္း စိတ္မတြန္႕၊ ရက္ေပါင္း လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်ၾကာေအာင္ အားထုတ္ရေစကာမူ စိတ္မတြန္႕ေလျပီ။
(၃) စိတၱိဒၶိပါဒ္ဟူသည္ သာသနာေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံု၍ သာသနဓမၼကို ၾကားနာရသည့္ အခါမွစ၍ အလြန္ အၾကဴး ထက္သန္ခိုင္မာသာစိတ္စြမ္းအားေၾကာင့္ ျပီးစီးျခင္း ျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ေလာက၌ အတင့္အတယ္ အဖြယ္အရာ ခ်မ္းသာစီးပြါးမႈ၊ ဘုန္းတန္ခိုး လာဘ္လာဘ က်မ္းဂန္ ပရိယတ္မႈမ်ား၌ ေနရေသာလည္း ထိုအမႈတို႕၌ စိတ္မပါ၊ စိတ္မရွိ။ မိမိလိုလားမႈ၌ ထိုထိုဤဤ ၾကံစည္ ေနရမွသာ စိတ္ခ်မ္းသာခြင့္ကို ရရွိေတာ့သည္။
(၄) ဝီမံသိဒၶိပါဒ္ဟူသည္ အပါယိကဒုကၡ ဝဋ္ဒုကၡၾကီးက်ယ္ပံုကို ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္ေသာ ပညာ၊ ဣဒၶိတို႕၏ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ေသာ ပညာ၊ ခက္ခဲနက္နဲေသာ တရားဓမၼ သဘာဝ တို႕၌ ျပန္႕ျပဴးစြာ က်က္စားႏိုင္ေသာ ပညာေၾကာင့္ ျပီးစီးျခင္း ျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူသည္ ေလာကီတရား ခ်မ္းသာစီးပြါးမႈတို႕၌ စိတ္အရသာကို ရွာၾကံ၍ မရဘဲ နက္နဲေသာ ေဖာ္ျပပါ ပညာတို႕၌သာ စိတ္အရသာကို ေတြ႕ႏိုင္ေတာ့သည္။ နက္နဲေသာတရား ဆိုေလေလ ေပါက္ ေရာက္ ေအာင္ လုပ္ၾကံခ်င္ေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။

(ဃ) ဣေျႏၵ (၅)ပါး

ဣေျႏၵဟူသည္ စိတ္ကို အစိုးရႏိုင္မႈဟု အဓိပၸါယ္ ရရွိပါသည္။ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားမ်ားကို မိမိအလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ဣေျႏၵ ၅-ပါးတို႕မွာ
(၁) သဒၶိေၿနၵ - ယုံၾကည္မႈျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း၊
(၂) ဝီရိယိေျႏၵ - ဝီရိယျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း၊
(၃) သတိေျႏၵ - သတိျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း၊
(၄) သမာဓိေျႏၵ - သမာဓိျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း၊
(၅) ပညိေျႏၵ - ပညာျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရျခင္း၊
(၁) သဒၶိေၿနၵဟူသည္ ဒါနမႈ သီလမႈ အတုအပ ဘာဝနာမႈ၌ ျဖစ္ေသာ ပကတိသဒၶါမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ထြက္သက္ ဝင္သက္ ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ အစရွိေသာ ဘာဝနာအလုပ္ျဖင့္ အားခြန္ဗလ ေတဇတန္ခိုး တိုးတက္ပြါးစီး ဆင္ေျပာင္ၾကီးကဲ့သို႕ ၾကီးပြါးေလေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ျပဳျပင္၍ ထားအပ္ေသာ ဘာဝနာ သဒၶါမ်ိဳး ျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
(၂) ဝီရိယိေျႏၵဟူသည္ ပကတိဝီရိယမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဘာဝနာဝီရိယမ်ိဳးျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
(၃) သတိေျႏၵ
(၄) သမာဓိေျႏၵ
(၅) ပညိေျႏၵ တို႕မွာလည္း ပကတိသတိ၊ ပကတိသမာဓိ၊ ပကတိပညာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဘာဝနာ-သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႕ျဖင့္ စိတ္ကို အစိုးရႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။

(င) ဗိုလ္ (၅)ပါး

ဗိုလ္ဟူသည္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ဖိစီးတတ္ေသာ တရားဟု အဓိပၸါယ္ရရွိပါသည္။ သကၠာယဒိ႒ိႏိုင္ငံၾကီးကို တိုက္ဖ်က္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၅-ဦး၊ အားၾကီး ၅-ပါးပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) သဒၶါဗိုလ္ - သဒၶါျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၂) ဝီရိယဗိုလ္ - ဝီရိယျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၃) သတိဗိုလ္ - သတိျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၄) သမာဓိဗိုလ္ - သမာဓိျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၅) ပညာဗိုလ္ - ပညာျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားတို႕ကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊
ယင္းဗိုလ္မ်ားမွာလည္း ဣေျႏၵ (၅)ပါးကဲ့သို႕ပင္ ပကတိဗိုလ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ဘာဝနာဗိုလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(စ) ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါး

ေဗာဇၥ်င္ဟူသည္ သစၥာ ၄-ပါး ျမတ္တရားကို သိျမင္တတ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္၏ အေတာင္အလက္ အစိတ္အပိုင္းဟု အဓိပၸါယ္ ရရွိပါသည္။ ေဗာဇၥ်င္ ၇-ပါးမွာ
(၁) သတိသေမၺာဇၥ်င္ - သတိပ႒ာန္၊ သတိေျႏၵ၊ သတိဗိုလ္၊ သမၼာသတိမဂၢင္ေခၚေသာ သတိ ေစတသိက္၊
(၂) ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္ - ဝီမံသိဒၶိပါဒ္၊ ပညိေျႏၵ၊ ပညာဗိုလ္၊ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ေခၚေသာ ပညာေစတသိက္၊ တနည္း ဒိ႒ိဝိသုဒၶိအစရွိေသာ ပညာဝိသုဒၶိ ၅-ပါး၊ အႏုပႆနာဉာဏ္ ၃-ပါးႏွင့္ ဝိပႆနာဉာဏ္ ၁၀-ပါးသည္ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္မည္၏။
(၃) ဝီရိယသေမၺာဇၥ်င္ - သမၼပၸဓာန္ ၄-ပါး၊ ဝီရိယိဒၶိပါဒ္၊ ဝီရိယိေျႏၵ၊ ဝီရိယဗိုလ္၊ သမၼာဝါယာမေခၚေသာ ဝီရိယေစတသိက္၊
(၄) ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ - ကာယဂတာသတိ (ထြက္သက္ ဝင္သက္)စသည္ကို တည္ေထာင္မိ၍ ထင္မႈျမင္မႈ တိုးပြါးလာေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွစ္သက္ျခင္း ပီတိေစတသိက္၊
(၅) ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်င္ - စိတ္မျငိမ္သက္မႈ၊ စိတ္အၾကံမ်ားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကိုယ္စိတ္ ပူပန္ျခင္းမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊
(၆) သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္ - သမာဓိေျႏၵ၊ သမာဓိဗိုလ္၊ သမာဓိမဂၢင္ဟူေသာ သမာဓိတရား၊
(၇) ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ - ကမၼ႒ာန္းအလုပ္တြင္း၌ အခ်ိဳးအစားမက် ႏိုင္ေသး၍ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရေသာ ဗ်ာပါဒ အမႈမ်ားစြာရွိသည္၊ အခ်ိဳးအစားက်လာေသာအခါ၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရမႈ ကင္းရွင္းလာျခင္းဟူေသာ တၾတမဇၥ်တၱတာ ေစတသိက္။
စၾကာရတနာ ၇-ပါး ျပည့္စုံေသာ စၾကာမင္းသည္ အတုမရွိေသာ စည္းစိမ္ကို ခံစားရသကဲ့သို႕ ေဗာဇၥ်င္ ၇-ပါးျပည့္စုံေသာ ေယာဂီသည္လည္း သာသနာေတာ္ အစီးအပြါးတြင္ အတုမရွိေသာ သမဏစည္းစိမ္ကို ခံစားရသည္။

(ဆ) မဂၢင္ (၈)ပါး

မဂၢင္ဟူသည္ ကိေလသာတို႕ကို ပယ္သတ္ေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္သို႕ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာတရားအစုဟု အဓိပၸါယ္ရရွိပါသည္။
(၁) သမၼာဒိ႒ိ - မွန္ကန္ေသာအယူအျမင္၊
(၂) သမၼာသကၤပ - မွန္ေသာအၾကံ၊
(၃) သမၼာဝါစာ - မွန္ေသာစကား၊
(၄) သမၼာကမၼႏၲ - မွန္ေသာအမႈအလုပ္၊
(၅) သမၼာအာဇီဝ - မွန္ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊
(၆) သမၼာဝါယာမ - မွန္ေသာအားထုတ္မႈ၊
(၇) သမၼာသတိ - မွန္ေသာ ေအာက့္ေမ့မႈ ႏွလုံးသြင္းမႈ၊
(၈) သမၼာသမာဓိ - မွန္ေသာတည္ၾကည္မႈ စူးစိုက္မႈ။


ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္စာအုပ္မွ

No comments: