ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

'' ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္''
ဓာတ္ေလးပါးအစဥ္
ခက္မာ၌ ခက္မာ, ႏူးည့ံ ၂-ပါးကိုယူ၊ ဖြဲ႕ေစး၌ ဖြဲ႕ေစး, ယုိစီး ၂-ပါးကိုယူ၊ ပူေအး၌ ထက္ေသာ ေတေဇာ, ႏုံ႔ေသာ ေတေဇာ ၂-ပါးကိုယူ၊ေထာက္ကန္၌ ေထာက္ကန္, လႈပ္ရွား ၂-ပါးကိုယူ။
၁။ ခက္မာမႈကား ထက္သန္ေသာ ပထဝီတည္း, ႏူးည့ံမႈကားႏုံ႔ေသာ ပထဝီတည္း။
၂။ ဖြဲ႕ေစးမႈကား ႏု႔ံေသာ အာေပါတည္း, ယုိစီးမႈကား ထက္ေသာအာေပါတည္း။
၃။ ပူေႏြးမႈကား ထက္ေသာ ေတဇာတည္း, ေအးခ်မ္းမႈကား ႏု႔ံေသာေတေဇာတည္း။
၄။ ေထာက္ကန္မႈကား ႏုံ႔ေသာ ဝါေယာတည္း, လႈပ္ရွားမႈကားထက္ေသာ ဝါေယာတည္း။
ခက္မာ, ႏူးည့ံမႈ ျဖစ္ပံုံ
ပကတိေသာ ခ်ိပ္ခဲ၌ ထက္ေသာ ပထဝီမ်ဳိး တည္ရွိ၏၊ ခက္မာမႈ ထင္ရွား၏၊ မီးထိေသာအခါ၌ ခက္မာေသာ ပထဝီမ်ဳိးသည္ အစဥ္အတုိင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ႏူးည့ံေသာ ပထဝီမ်ဳိးသည္ အစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေပၚ၏၊ တစ္ဖန္ မီးႏွင့္ကင္းကြာျပန္ေသာအခါ ႏူးည့ံေသာ ပထဝီအစဥ္အတိုင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ခက္မာေသာ ပထဝီမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေပၚ၏။

ဖြဲ႕ေစး, ယုိစီး ျဖစ္ပံုံ
ထုိပကတိေသာ ခ်ိပ္ခဲ၌ ႏု႔ံေသာ အာေပါမ်ဳိး တည္ရွိ၏၊ ဖြဲ႕ေစးမႈထင္ရွား၏၊ မီးထိေသာအခါ ဖြဲ႕ေစးေသာ အာေပါမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ယုိစီးေသာ အာေပါမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ တစ္ဖန္မီးႏွင့္ကင္းကြာျပန္ေသာအခါ ယုိစီးေသာ အာေပါမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ဖြဲ႕ေစးေသာ အာေပါမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚ၏။

ေအးခ်မ္းမႈ, ပူေႏြးမႈျဖစ္ပံုံ
ထုိပကတိေသာ ခ်ိပ္ခဲ၌ ႏုံ႔ေသာ ေတေဇာမ်ဳိး တည္ရွိ၏၊ေအးခ်မ္းမႈ ထင္ရွား၏၊ မီးထိေသာအခါ ေအးခ်မ္းေသာ ေတေဇာမ်ဳိးအစဥ္ အတုိင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ေႏြးေသာ ပူေသာ ေတေဇာမ်ဳိး အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚ၏၊ တစ္ဖန္ မီးႏွင့္ ကင္းကြာျပန္ေသာအခါ ေႏြးေသာ ပူေသာ ေတေဇာမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ေအးခ်မ္းေသာေတေဇာမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚ၏။

ေထာက္ကန္- လႈပ္ရွားျဖစ္ပံုံ
ထုိပကတိေသာ ခ်ိပ္ခဲ၌ ႏု႔ံေသာ ဝါေယာမ်ဳိး တည္ရွိ၏၊ ေထာက္ကန္မႈ ထင္ရွား၏၊ မီးထိေသာအခါ ေထာက္ကန္ေသာဝါေယာမ်ဳိး အစဥ္အတုိင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ လႈပ္ရွားေသာ ဝါေယာမ်ဳိးျဖစ္ေပၚ၏၊ တစ္ဖန္ မီးႏွင့္ကင္းကြာ ျပန္ေသာအခါ လႈပ္ရွားေသာ ဝါေယာ မ်ဳိး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၏၊ ေထာက္ကန္ေသာ ဝါေယာမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ၏။

ျဖစ္ေပၚမႈစုသည္ '' ဥဒယ'' မည္၏၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈစုသည္ ''ဝယ''မည္၏၊ ဥဒယဗၺယျဖစ္၏။

ဤကား ဝိပႆနာအရာ၌ ျဖစ္မႈ, ခ်ဳပ္မႈေခၚေသာ ဥဒယဗၺယသေဘာကို ႀကံဖန္ႏုိင္ၾကေစျခင္းငွါ ခ်ိပ္ခဲ၌ ထင္ရွားလွ စြာေသာ ဓာတ္တုိ႔၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈကို စံျပဳရန္ ေဖာ္ျပေသာ စကားရပ္တည္း။

တုိး-ဥဒယ, ဆုတ္-ဝယ
ဦးေခါင္းအဂၤါစု, ကိုယ္အဂၤါစု, ေျခအဂၤါစု, လက္အဂၤါစုသည္ထုိခ်ိပ္ခဲႏွင့္တူ၏၊ တစ္ကိုယ္လုံး၌ ေအးမႈဟူေသာ ဥတုဓာတ္မီး ၂-ပါးသည္ အၿမဲလွ်င္ ဆုတ္ခ်ည္တက္ခ်ည္ ေနၾက၏၊ ေနထြက္သည္မွစ၍မြန္းတိမ္း၂-နာရီတုိင္ေအာင္တစ္ကုိယ္လုံး၌ပူေသာ ဥတုအဆင့္ဆင့္ တုိးတက္၏၊ ေအးေသာ ဥတုအဆင့္ဆင့္ ဆုတ္ယုတ္၏၊ ထုိမွေနာက္၌ေအးေသာဥတု တုိးတက္၏၊ ပူေသာဥတု ဆုတ္ယုတ္၏၊ ကိုယ္ေတြ႕ဒိ႒မႈျဖစ္ၾကသည္၊ အနည္းငယ္မွ် အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလွ်င္ အခ်က္မ်ားစြာကိုျမင္ႏိုင္ ၾကကုန္ရာ၏။

အပူဥတု တုိးတက္ေသာအခါ ဦးေခါင္းအဂၤါ အစရွိေသာကိုယ္ခႏၶာစုသည္ ခ်ိပ္ခဲကို မီးထိေသာအခါႏွင့္ တူ၏၊ အေအးဥတု တုိးတက္ေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာစုသည္ ခ်ိပ္ခဲမွာ မီးႏွင့္ကင္းကြာေသာအခါႏွင့္ တူ၏၊ ေအးမႈပူမႈ ဥတု၂-ပါးသည္ နာရီအစဥ္အတုိင္း တက္တုံ ဆုတ္တုံ ေနၾကကုန္၏၊ ေအးမႈတုိးတက္လွ်င္ ပူမႈဆုတ္ေလ်ာ့၏၊ ပူမႈတုိးတက္လွ်င္ ေအးမႈဆုတ္ေလ်ာ့၏၊ တုိးတက္ သည္ကို ''ဥဒယ'' ဆို၏။ ဆုတ္ေလ်ာ့သည္ကို ''ဝယ''ဆုိ၏။

ပူမႈ၊ ေအးမႈ ၂-ခုတုိ႔တြင္ တစ္ခုတုိးတက္မႈႏွင့္ တစ္ခု ဆုတ္ေလ်ာ့မႈ ၂-ပါးသည္ ၿပိဳင္ၿမဲတည္း။

တက္မႈ, က်မႈ ဓာတ္ ၄-ခု
ဤေအးမႈ ပူမႈ ဥတု ၂-ပါးတု႔ိ၏ တက္မႈ ဆုတ္မႈကို အစြဲျပဳ၍ခက္မာမႈ, ႏူးည့ံမႈဟူေသာ ပထဝီ ၂-မ်ဳိးတု႔ိ သည္လည္း အၿမဲလွ်င္ တက္တုံ က်တုံ ေနၾကကုန္၏၊ ထုိ႔အတူ ဖြဲ႕ေစးမႈ ယိုစီးမႈဟူေသာ အာေပါ ၂-မ်ဳိး,ေထာက္ကန္မႈ လႈပ္ရွားမႈ ဟူေသာ ဝါေယာ ၂-မ်ဳိးတု႔ိသည္ လည္းအၿမဲလွ်င္ တက္တုံက်တုံ ေနၾကကုန္၏၊ ဦးေခါင္းအဂၤါ အစရွိေသာကုိယ္ခႏၶာအစုတုိ႔၌ ဓာတ္ေလးပါးတု႔ိသည္ ပြက္ပြက္ ဆူေသာ အုိးႀကီး၏အတြင္း၌ တဆူဆူ တရြရြ ျဖစ္ကာပ်က္ကာ ေနၾကကုန္ေသာ ေရပြက္ငယ္တု႔ိႏွင့္ အလားတူကုန္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာႀကီး တစ္ခုလုံးသည္ ေရၿမဳႇပ္တုံးႀကီး ေရျမႇဳပ္ခဲႀကီးႏွင့္ တူလွ၏၊ ေရပြက္ငယ္တု႔ိ၌ အခုိးရိပ္ အေငြ႕ရိပ္တု႔ိသည္ ထင္ကုန္၏၊ ေရပြက္ငယ္တု႔ိ ခ်ဳပ္ပ်က္တုိင္း ခ်ဳပ္ပ်က္တုိင္းေရပြက္ငယ္တု႔ိ၌ မွီေသာ အရိပ္တု႔ိသည္ ခ်ဳပ္ပ်က္ေလကုန္၏။

အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱထင္ရန္
ထို႔အတူ ဓာတ္ေလးပါးတု႔ိ၌ မီွၾကကုန္ေသာ ျမင္မႈ, ၾကားမႈ, နံမႈ,လ်က္မႈ, ေတြ႕ထိမႈ, သိမႈဟူေသာ နာမ္တရားတုိ႔သည္လည္း ထုိထိုဓာတ္ေလးပါး ခ်ဳပ္ပ်က္ရာသု႔ိ ပါၾကေလကုန္၏၊ ထု႔ိေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ေျခာက္ပါးတို႔ႏွင့္တကြေသာ ဓာတ္ေလးပါးတုိ႔သည္ ခိုင္ၿမဲေသာ သေဘာမရိွၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ အနိစၥတု႔ိ သာတည္း၊ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းေဘးႏွင့္အၿမဲယွဥ္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡတို႔သာ တည္း၊ အႏွစ္သာရမ်ဳိး မဟုတ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ အနတၱတုိ႔သာတည္း။

No comments: