၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
အႏုပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အႏုပုပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ပဟာနာယ ဝါယာေမာ၊ အႏုပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဘိေယ်ာဘာဝါယ ဝါယာေမာ။
၁။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ၊ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္းေသာ တရား တု႔ိကုိ၊ အႏုပၸါဒါယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္တစ္ရံ တစ္ဆစ္မွ် မိမိသႏၲာန္၌ မျဖစ္လာေစျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ဝါယာေမာ =မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၂။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ ကုန္ေသာ၊အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္း ေသာ တရားတု႔ိကို၊ ပဟာနာယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္ တစ္ဖန္ မိမိသႏၲာန္၌ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မျဖစ္လာ ရေအာင္ ပယ္သတ္ျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၃။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ဖူးကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=ေဗာဓိပကိၡယတရား သုံးဆယ့္ ခုနစ္ပါးတို႔ကို၊ ဥပၸါဒါယ= ယခုဘဝမွာပင္ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၄။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=သီလ အစရွိကုန္ ေသာ ကုသုိလ္တရားတု႔ိကုိ၊ ဘိေယ်ာဘာဝါယ=အဆင့္ဆင့္တုိးတက္၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ရသည့္ ဘဝ တုိင္ေအာင္ မပ်က္မကြက္ပဲ အစဥ္ၿမဲ၍ သြားေအာင္ ပြားမ်ားေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။

No comments: