သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု

http://www.lknt11.com/2010/04/blog-post_18.html

သာသနာေတာ္ၾကီး သန္႕စင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။


သာဓု သာဓု သာဓု

အာနာပါနႆတိသုတ္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

အာနာပါနႆတိသုတ္
ပထမစတုကၠ ပါဠိေတာ္နည္း
၁။ ပထမခန္း။ ။ ေသာ သေတာဝ အႆသတ၊ိ သေတာဝ ပႆသတိ။
၂။ ဒုတိယခန္း။ ။ ဒီဃံ ဝါ အႆသေႏၲာ ဒီဃံံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ဒီဃံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ဒီဃံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ အႆသေႏၲာ ရႆံ အႆသာမီတိ ပဇာနာတိ၊
                     ရႆံ ဝါ ပႆသေႏၲာ ရႆံ ပႆသာမီတိ ပဇာနာတိ။

၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၈။ သမၼာသမာဓိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ပဌမဇၩာနသမာဓိ, ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ, တတိယဇၩာနသမာဓိ, စတုတၴဇၩာနသမာဓိ။
၁။ ပဌမဇၩာနသမာဓိ= ေရွးဦးစြာ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာသမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိ။
၂။ ဒုတိယဇၩာနသမာဓိ=ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒုတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၃။ တတိယဇၩာနသမာဓိ=သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ႈျမင္ ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာ တတိယစ်ာန္သမာဓိ။
၄။ စတုတၴဇၩာနသမာဓိ=ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ကသုိဏ္းစေသာ တစ္ခုေသာ သမထအာ႐ုံ၌ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ႈျမင္ထင္စြဲ ခုိင္ၿမဲ တည္ၿငိမ္ေသာစတုတၴစ်ာန္သမာဓိ။

၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၇။ သမၼာသတိ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာနံ, ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, စိတၱႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ, ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ။
 ၁။ ကာယာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ထြက္သက္၊ ဝင္သက္အစရွိေသာကိုယ္အဂၤါ အစု၌အ႐ႈအျမင္အထင္ အစြဲၿမဲေသာသတိ တရား။
၂။ ေဝဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သုခ, ဒုကၡ စေသာ ေဝဒနာအစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိတရား။
၃။ စိတၱာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=သရာဂ, သေဒါသစေသာ စိတ္အစု၌အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာ သတိ တရား။
၄။ ဓမၼာႏုပႆနာသတိပ႒ာနံ=ကာမစၧႏၵစေသာ ဓမၼအစု၌ အ႐ႈအျမင္ အထင္အစြဲ ၿမဲေသာသတိတရား။

အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

ဘာေျပာရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။
http://blog.nyilynnseck.com/2010/04/bomb-blasts-infront-of-x2o-mandap.html
http://first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2711:-x2o-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါေတြ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၆။ သမၼာဝါယာမ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
အႏုပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အႏုပုပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ပဟာနာယ ဝါယာေမာ၊ အႏုပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပၸါဒါယ ဝါယာေမာ၊ ဥပၸႏၷာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဘိေယ်ာဘာဝါယ ဝါယာေမာ။
၁။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ကုန္ေသးေသာ၊ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္းေသာ တရား တု႔ိကုိ၊ အႏုပၸါဒါယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္တစ္ရံ တစ္ဆစ္မွ် မိမိသႏၲာန္၌ မျဖစ္လာေစျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ဝါယာေမာ =မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၂။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ ကုန္ေသာ၊အကုသလာနံ ဓမၼာနံ=မေကာင္း ေသာ တရားတု႔ိကို၊ ပဟာနာယ =ဤဘဝမွစ၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ရသည့္ ဘဝတုိင္ေအာင္ ေနာင္ တစ္ဖန္ မိမိသႏၲာန္၌ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မျဖစ္လာ ရေအာင္ ပယ္သတ္ျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၃။ အႏုပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ မျဖစ္ဖူးကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=ေဗာဓိပကိၡယတရား သုံးဆယ့္ ခုနစ္ပါးတို႔ကို၊ ဥပၸါဒါယ= ယခုဘဝမွာပင္ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။
၄။ ဥပၸႏၷာနံ=မိမိသႏၲာန္မွာ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး, ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ကုသလာနံ ဓမၼာနံ=သီလ အစရွိကုန္ ေသာ ကုသုိလ္တရားတု႔ိကုိ၊ ဘိေယ်ာဘာဝါယ=အဆင့္ဆင့္တုိးတက္၍ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ ရသည့္ ဘဝ တုိင္ေအာင္ မပ်က္မကြက္ပဲ အစဥ္ၿမဲ၍ သြားေအာင္ ပြားမ်ားေစျခင္းငွါ၊ ဝါယာေမာ=မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားကို အားထုတ္ျခင္း။

၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ, အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ,ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ, တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ။
၁။ ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ = လူတို႔မွာ ကာယဒုစၥ႐ုိက္ ၃-ပါး၊ ဝစီဒုစၥ႐ုိက္ ၄-ပါးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့, ရဟန္းတုိ႔မွာ လူတု႔ိအားသစ္သီးေပးျခင္း, ပန္းေပးျခင္းစေသာ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ပါးေသာ အေနသန အမႈတုိ႔ျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့ ရဟန္းတု႔ိမွာ အ့ံဖြယ္ သရဲကိုျပ၍စဥ္းလဲလိမ္လည္ျခင္း အစရွိေသာ ငါးပါးေသာ အမႈတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာ စြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ= ရေသ့ ရဟန္းတုိ႔၏ အက်င့္သီလႏွင့္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဆန႔္က်င္ ဖက္ျဖစ္ကုန္ ေသာ အဂၤဝိဇၨာ, နိမိတၱ ဝိဇၨာအစရွိကုန္ေသာ တစ္ရာ့ေလးဆယ္မွ်ေလာက္ေသာ အတတ္ပညာ ဝိဇၨာမႈမ်ဳိးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။

၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၄။ သမၼာကမၼႏၲ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ပါဏာတိပါတဝိရတိ, အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ, ကာေမသုမိစၧာ စာရဝိရတိ။
၁။ ပါဏာတိပါတဝိရတိ=အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါ မွန္သမွ်တို႔ကို သတ္ပုတ္ညႇင္းဆဲျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အဒိႏၷာဒါနဝိရတိ=အရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခုိးယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကာေမသုမိစၧာစာရဝိရတိ=ယစ္မ်ဳိးငါးပါး ေသာက္စားမႈႏွင့္တကြမာတုရကိၡတစေသာ ႏွစ္က်ိပ္ေသာ မိန္းမတု႔ိ၌ လည္းေကာင္း, မိမိ လင္မွတစ္ပါးေသာ ေယာက်္ား တု႔ိ၌လည္းေကာင္း ေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။

၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္
မုသာဝါဒဝိရတိ, ပိသုဏဝါစာဝိရတိ, ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ,သမၹပၸလာပ ဝိရတိ။
၁။ မုသာဝါဒဝိရတိ= မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၂။ ပိသုဏဝါစာဝိရတိ=ႏွစ္ဦးေသာ သူတု႔ိ၏ အၾကား၌ ကုန္းတုိက္ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ = သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး ခုိက္တုိက္က်င္နာ မခံသာေအာင္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ထိပါး လ်က္ ဆယ္ပါးေသာ ဆဲေရး ျခင္း တု႔ိျဖင့္ ဆဲေရးေသာ အမႈမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ သမၹပၸလာပဝိရတိ=ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္မစပ္မလ်ဥ္းဘဲ ၿပိန္ဖ်င္းလ်က္ ဆန္းၾကယ္စြာေသာ ရာမ ဇာတ္, အီေနာင္ဇာတ္ အစရွိေသာ ဒ႑ာရီစကားမ်ဳိး, သုံးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ တိရစၧာနကထာ စကားမ်ဳိးတု႔ိမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။


၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၂။ သမၼာသကၤပၸ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ေနကၡမၼသကၤပၸ, အဗ်ာပါဒသကၤပၸ, အဝိဟႎသာသကၤပၸ။
၁။ ေနကၡမၼသကၤပၸ= ေလာဘအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ခႏၶာ သံသရာ ညြန္ဗြက္မွ ထြက္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာအႀကံအစည္။
၂။ အဗ်ာပါဒသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ လူ, တိရစၧာန္ သတၱဝါမွန္သမွ်တု႔ိအား အသက္ခႏၶာခ်မ္းသာ ေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။
၃။ အဝိဟႎသာသကၤပၸ= အသက္ရွိသူ, လူတိရစၧာန္သတၱဝါမွန္သမွ်တုိ႔အား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစလုိေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ ေသာ အႀကံအစည္။

၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ, ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ, စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ။
၁။ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ = သတၱဝါတု႔ိအား မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္ သာ လွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ,ကမၻာမ်ားစြာသြားေလရာရာ မိမိတုိ႔သႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာရွိၾက ကုန္ သည္ ဟု သိျမင္ေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၂။ ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ ဝတၴဳအျပား ဆယ္ပါးရွိေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၃။ စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ အဟုတ္ႀကီး ၄-ပါး,အမွန္ႀကီး ၄-ပါး ထင္ရွားရွိေသာသမၼာဒိ႒ိ။

ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

'' ခက္မာ, ဖြဲ႕ေစး, ပူေအး, ေထာက္ကန္''
ဓာတ္ေလးပါးအစဥ္
ခက္မာ၌ ခက္မာ, ႏူးည့ံ ၂-ပါးကိုယူ၊ ဖြဲ႕ေစး၌ ဖြဲ႕ေစး, ယုိစီး ၂-ပါးကိုယူ၊ ပူေအး၌ ထက္ေသာ ေတေဇာ, ႏုံ႔ေသာ ေတေဇာ ၂-ပါးကိုယူ၊ေထာက္ကန္၌ ေထာက္ကန္, လႈပ္ရွား ၂-ပါးကိုယူ။
၁။ ခက္မာမႈကား ထက္သန္ေသာ ပထဝီတည္း, ႏူးည့ံမႈကားႏုံ႔ေသာ ပထဝီတည္း။
၂။ ဖြဲ႕ေစးမႈကား ႏု႔ံေသာ အာေပါတည္း, ယုိစီးမႈကား ထက္ေသာအာေပါတည္း။
၃။ ပူေႏြးမႈကား ထက္ေသာ ေတဇာတည္း, ေအးခ်မ္းမႈကား ႏု႔ံေသာေတေဇာတည္း။
၄။ ေထာက္ကန္မႈကား ႏုံ႔ေသာ ဝါေယာတည္း, လႈပ္ရွားမႈကားထက္ေသာ ဝါေယာတည္း။

မဂၢဂၤဒီပနီ (လယ္တီဆရာေတာ္)

မဂၢင္ ၈-ပါး
(၁) သမၼာဒိ႒ိ
     (၁-၁) ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ
          (၁-၁-၁) သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ
          (၁-၁-၂) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဒါယာဒါ
          (၁-၁-၃) သေဗၺ သတၱာ ကမၼေယာနီ
          (၁-၁-၄) သေဗၺ သတၱာ ကမၼဗႏၶဴ
          (၁-၁-၅) သေဗၺ သတၱာ ကမၼပၸဋိႆရဏာ

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒမ်ား

၁။ ငါသည္ မုခ်ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။
၂။ ရခဲလွတဲ့ လူ.ဘဝကို အလြဲသံုးစား အခ်ိန္ေတြ မျဖဳန္းလိုက္ပါနဲ.။
၃။ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေမြးကတည္းက အေသဘက္ကို ေျပးေနတယ္။
၄။ သက္တမ္းတိုတဲ့ ဘဝကေလးမွာ တရားအားမထုတ္ဘဲ အေခ်ာင္ခိုေနရင္ အေသေစာက ကိုယ္က်ိဳး နည္းလိမ့္မည္။
၅။ မေန.ကထက္ ယေန. ေသဖို. တစ္ရက္နီးသြားၿပီ။

ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

ေဗာဓိပကၡိယတရား (၃၇) ပါး

မဂ္ဉာဏ္၏ အသင္းအပင္းတြင္ပါဝင္ေသာ တရားစု (ဝါ) မဂ္ဉာဏ္ဘက္၌ပါဝင္၍ မဂ္ဉာဏ္၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားစုကို ေဗာဓိပကၡိယဟု ေခၚသည္။ (ေဗာဓိ-မဂ္ဉာဏ္၊ ပကၡိယ-အဖို႕အစု)
(က) သတိပ႒ာန္ (၄)ပါး
(ခ) သမၼပၸဓာန္ (၄)ပါး
(ဂ) ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါး
(ဃ) ဣေျႏၵ (၅)ပါး
(င) ဗိုလ္ (၅)ပါး
(စ) ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါး
(ဆ) မဂၢင္ (၈)ပါး

ပြင့္ေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္မ်ား


ဆံံုးစမထင္ေသာ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂဂၤါ၀ါလု သဲစုမကေသာ ဘုရားမ်ား ပြင့္ခဲ့ၾကသည္။ 
အဆူဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္
၁။ ဤကမၻာမွ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ကမၻာ၌ ...တဏွကၤရာျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေမဓကၤရာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ သရဏကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း ထုိေလးဆူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ သည္ တစ္ခုတည္းေသာ သာရမ႑ကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူကုန္၏။
၂။ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္အဖို႔၌ ေကာ႑ညမည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ တစ္ခုေသာ သာရကမၻာ၌ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ ပြင့္ေတာ္မူ၍ မ်ားစြာေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းကို (နိဗၺာန္သို႔) ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။
၃။ ထုိဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေကာ႑ညျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အၾကား၌ ကမၻာ တို႔ကို ဂဏန္း (သခၤ်ာ)အားျဖင့္ မေရတြက္ႏိုင္ကုန္။

ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္း လိုက္နာက်င္႔ၾကံဖြယ္မ်ား


၁။ေနထြက္ေန၀င္။ကိုးဂုဏ္ရွင္၊ေန႕စဥ္ ရွိခိုးမယ္
၂။အနႏၲငါး၊ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ညြတ္တြား ကန္ေတာ႔မယ္
၃။မ်က္ႏွာသစ္လွ်င္၊ေရကိုျမင္။ျမင္စဥ္ ေမတၲာပြားပါ႔မယ္။
၄။သစ္ရင္းသစ္ရင္း၊ေလ်ာ႕ယိုယြင္း၊ရုပ္ဆင္း သတိထားပါ႔မယ္
၅။မသန္႕မစင္၊ေရအိမ္၀င္၊ဆင္ျခင္အသုဘ ပြားပါ႔မယ္
၆။လူမမာႀကီး၊ေဆးေကၽြးနည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊ဤခႏၶာ အစာေရစာ ေကၽြးပါ႔မယ္
ရ။ႏူနာေကာင္ႀကီး၊က်ပ္ေတြစည္း၊ပံုမွီး၍သာ၊၊ဤခႏၶာ တန္ဆာအ၀တ္ဆင္ပါ႔မယ္

ဗုဒၶဘာသာ (၅) မ်ိဳးအေၾကာင္း

ယေန႔ေခတ္မွာ လူငယ္ေတြဟာ ဘာသာအသိတရား တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေခါင္းပါးလာျပီ။ဘုရားေတာင္မွ ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ဦးခ်ရေကာင္းမွန္း မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိအေျခအေန ေတြကုိသိလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားက "ေနာင္အနာဂတ္ကာလမွာ ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳး ကြဲျပား လိမ့္မယ္" ဟု ေဟာေတာ္မူထားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ ဗုဒၶ ဘာသာငါးမ်ိဳးကေတာ့......
(၁)။ ကုလ ဗုုဒၶဘာသာ
(၂)။ လာဘ ဗုဒၶဘာသာ
(၃)။ ဘယ ဗုဒၶဘာသာ
(၄)။ သဒၶါဓိက ဗုဒၶဘာသာ
(၅)။ ပညာဓိက ဗုဒၶဘာသာ

ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာယ ေတြဝ၊ အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္၊ အေသသဝိရာဂနိေရာဓာ၊ ဝိရာဂမည္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္ျဖင့္ အႂကြင္း မရွိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ သခါၤရနိေရာေဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္း ျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
သခါၤရနိေရာဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဝိညာဏ နိေရာေဓာ၊ ဘဝသစ္ဝိညာဏ္၏ မေပၚအလွ်င္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဝိညာဏနိေရာဓာ၊ ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊ နာမ္ရုပ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာပစၥယာ၊ အဟုတ္အမွန္ကို မသိမျမင္ မထင္မလင္းမႈ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ သခါၤရာ၊ ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရမႈတို႕သည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါး ကုန္၏။
သခါၤရာပစၥယာ၊ပစၥဳပၸန္အမႈ သံသရာအမႈတို႕ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဟူေသာ သခါၤရတရား ထင္ရွားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္၊ ဝိညာဏံ၊ ဘဝသစ္၌ ဝိဉာဏ္သစ္ ျဖစ္ေပၚမူသည္။ သမၻဝႏၲိ၊ ျဖစ္ပြါးကုန္၏။

ဘ၀တိုင္း ဆုံေတြ႕ ခ်င္ပါသလား.........

“ကိုေလးေရ ဒီမွာ ၾကည့္ပါဦး ၊ သတင္းစာထဲမွာ ”
“ ဖတ္ျပပါဦး ၊ ဘာပါလို႔ လဲ”
“ ဆယ္နွစ္ေျမာက္မဂၤလာ ကိုေမာင္ေမာင္နိုင္+ မဇင္မာေ၀ တဲ့ ၊ သူ႔ေအာက္ တည့္တည့္မွာက်ေတာ့ နွစ္ဦး သေဘာ တူကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္းကိုစိုးသိန္း+မစႏၵာ တဲ့ ”
“ဘာလဲ အဒါေတြက ညီမေလး အသိေတြ ျဖစ္ေနလို႕လား”
“ မသိပါဘူးကိုေလးရဲ႕ ၊ စာတစ္စုတည္းမွာဖတ္ရသူအဖို႕ခံစားမႈ နွစ္မ်ိဳးတစ္ျပိဳင္တည္းေပးေနလို႔ ”
“ ဘယ္လို ခံစားမႈမ်ိဳး တစ္ျပိဳင္တည္း ေပးေနလို႔လဲ”