အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

ဘာေျပာရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။
http://blog.nyilynnseck.com/2010/04/bomb-blasts-infront-of-x2o-mandap.html
http://first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2711:-x2o-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112


ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမွာ အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာနဲ႕ေနၾကပါလားဗ်ာ။

လူ၊နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါေတြ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments: