၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၅။ သမၼာအာဇီဝ ၄-ပါး ပါဌ္အနက္
ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ, အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ,ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ, တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ။
၁။ ဒုစၥရိတမိစၧာဇီဝဝိရတိ = လူတို႔မွာ ကာယဒုစၥ႐ုိက္ ၃-ပါး၊ ဝစီဒုစၥ႐ုိက္ ၄-ပါးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္ျခင္း။
၂။ အေနသနမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့, ရဟန္းတုိ႔မွာ လူတု႔ိအားသစ္သီးေပးျခင္း, ပန္းေပးျခင္းစေသာ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ပါးေသာ အေနသန အမႈတုိ႔ျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ကုဟနာဒိမိစၧာဇီဝဝိရတိ=ရေသ့ ရဟန္းတု႔ိမွာ အ့ံဖြယ္ သရဲကိုျပ၍စဥ္းလဲလိမ္လည္ျခင္း အစရွိေသာ ငါးပါးေသာ အမႈတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာ စြာေသာ အသက္ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ တိရစၧာနဝိဇၨာမိစၧာဇီဝဝိရတိ= ရေသ့ ရဟန္းတုိ႔၏ အက်င့္သီလႏွင့္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဆန႔္က်င္ ဖက္ျဖစ္ကုန္ ေသာ အဂၤဝိဇၨာ, နိမိတၱ ဝိဇၨာအစရွိကုန္ေသာ တစ္ရာ့ေလးဆယ္မွ်ေလာက္ေသာ အတတ္ပညာ ဝိဇၨာမႈမ်ဳိးတု႔ိျဖင့္ ယုတ္မာစြာေသာ အသက္ ေမြးျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။

No comments: