၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၃။ သမၼာဝါစာ ၄-ပါးပါဌ္အနက္
မုသာဝါဒဝိရတိ, ပိသုဏဝါစာဝိရတိ, ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ,သမၹပၸလာပ ဝိရတိ။
၁။ မုသာဝါဒဝိရတိ= မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၂။ ပိသုဏဝါစာဝိရတိ=ႏွစ္ဦးေသာ သူတု႔ိ၏ အၾကား၌ ကုန္းတုိက္ စကားကို ေျပာဆုိျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၃။ ဖ႐ုသဝါစာဝိရတိ = သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး ခုိက္တုိက္က်င္နာ မခံသာေအာင္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ထိပါး လ်က္ ဆယ္ပါးေသာ ဆဲေရး ျခင္း တု႔ိျဖင့္ ဆဲေရးေသာ အမႈမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။
၄။ သမၹပၸလာပဝိရတိ=ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္မစပ္မလ်ဥ္းဘဲ ၿပိန္ဖ်င္းလ်က္ ဆန္းၾကယ္စြာေသာ ရာမ ဇာတ္, အီေနာင္ဇာတ္ အစရွိေသာ ဒ႑ာရီစကားမ်ဳိး, သုံးဆယ့္ ႏွစ္ပါးေသာ တိရစၧာနကထာ စကားမ်ဳိးတု႔ိမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း။


No comments: