၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္ (လယ္တီဆရာေတာ္)

၁။ သမၼာဒိ႒ိ ၃-ပါး ပါဌ္အနက္
ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ, ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ, စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ။
၁။ ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ = သတၱဝါတု႔ိအား မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္ သာ လွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ,ကမၻာမ်ားစြာသြားေလရာရာ မိမိတုိ႔သႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာရွိၾက ကုန္ သည္ ဟု သိျမင္ေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၂။ ဒသဝတၴဳကသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ ဝတၴဳအျပား ဆယ္ပါးရွိေသာ သမၼာဒိ႒ိ။
၃။ စတုသစၥသမၼာဒိ႒ိ = ဉာဏ္၏ သက္ဝင္ရာ အဟုတ္ႀကီး ၄-ပါး,အမွန္ႀကီး ၄-ပါး ထင္ရွားရွိေသာသမၼာဒိ႒ိ။
၁.၁။ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိိ ပါဌ္အနက္
သေဗၺ သတၱာ ကမၼႆကာ ကမၼဒါယာဒါ ကမၼေယာနီ ကမၼဗႏၶဴ၊ ကမၼပၸၸဋိႆရဏာ ယံ ကမံၼ ကရိႆႏိၲ ကလ်ာဏံ ဝါ ပါပကံ ဝါ၊ တႆ ဒါယာဒါ ဘဝိိႆႏၲိ။
၁။ သေဗၺ=အလုံးစုံကုန္ေသာ၊ သတၱာ=သတၱဝါတု႔ိသည္၊ ကမၼႆကာ=မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္သာ လွ်င္ဘဝ မ်ားစြာ, ကမၻာမ်ားစြာ သြားေလရာရာ မိမိတု႔ိသႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ ကိုယ္ပုိင္ ဥစၥာ ရွိၾကကုန္၏။
၂။ ကမၼဒါယာဒါ=မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္သာလွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ, ကမၻာမ်ားစြာ သြားေလရာရာ မိမိ တု႔ိသႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ အေမြဥစၥာ ရွိၾကကုန္၏။
၃။ ကမၼေယာနီ=မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္သာလွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ, ကမၻာမ်ားစြာ သြားေလ ရာရာ မိမိ တု႔ိသႏၲာန္မွာ အစဥ္ပါေသာ ပဓာနအေၾကာင္းရင္း ရွိၾကကုန္၏။
၄။ ကမၼဗႏၶဴ= မိမိတုိ႔ျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္သာလွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ, ကမၻာမ်ားစြာ သြားေလ ရာရာ အစဥ္ ပါေသာေဆြမ်ဳိးမိတ္စစ္ ရွိၾကကုန္၏။
၅။ ကမၼပၸဋိသရဏာ= မိမိတု႔ိျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါးသည္သာလွ်င္ ဘဝမ်ားစြာ, ကမၻာမ်ားစြာ သြားေလရာရာ အစဥ္ ပါေသာ ကိုးကြယ္ရာ လည္းေလ်ာင္းရာ ရွိၾကကုန္၏။
၆။ ကလ်ာဏံ ဝါ=ေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ထေသာ၊ ပါပကံဝါ=မေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ထေသာ၊ ယံ ကမၼံ= အၾကင္ ကိုယ္အမႈ, ႏႈတ္ အမႈ, စိတ္အမႈကို၊ ကရိႆႏၲိ=ျပဳၾကကုန္သည္ျဖစ္အ့ံ။ တႆ=ထုိမိမိတို႕ျပဳၾကေသာ ေကာင္းမႈ, မေကာင္းမႈ ၂-ပါး၏၊ ဒါယာဒါ= ေကာင္းက်ဳိး, မေကာင္းက်ဳိးဟု ဆုိအပ္ေသာ ေကာင္းေမြမ်ဳိး, ဆုိးေမြမ်ဳိးကိုဘဝအဆက္ဆက္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ခံစံၾက ရကုန္သည္၊ ဘဝိႆႏၲိ=ျဖစ္ၾကကုန္လတၱ႔ံ။

၁.၂။ ဒသဝတၳဳက သမၼာဒိ႒ိ ပါဌ္အနက္
အတၳိဒိႏံၷံ၊ အတၳိယိ႒ံ၊ အတၳိဟုတံ၊ အတၳိသုကတဒုကုကၠဋာနံ၊ ကမၼာနံ ဖလံ ဝိပါေကာ၊ အတၳိမိမာတာ၊ အတၳိပိတာ၊အတၳိသတၱာ ၾသပပါတိကာ၊ အတၳိ အယံ ေလာေကာ၊ အတၳိ ပေရာေလာေကာ၊ အတၳိ ေလာေက သမဏျဗာဟၼဏာ သမဂၢတာ သမၼာပဋိပႏၷာ၊ ေယ ဣမဥၥ ေလာကံ ပရဥၥေလာကံ သယံ အဘိညာ သစၧိိကတြာ ပေဝေဒႏၲိ။
၁။ ဒိႏၷံ=ေပးကမ္း လွဴဒါန္းမႈဟူေသာ ဒါနကုသုိလ္မ်ဳိး၏ အက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၂။ ယိ႒ံ=ယဇ္ေခၚေသာ ပူေဇာ္မႈႀကီးမ်ဳိး၏ အက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၃။ ဟုတံ=ဟုန္းေခၚေသာ ပူေဇာ္မႈငယ္မ်ဳိး၏ အက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္၊ အတၴိ= အမွန္ရွိ၏။
၄။ သုကတဒုကၠဋာနံ=ေကာင္းစြာျပဳအပ္, မေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ကုန္ေသာ၊ ကမၼာနံ=သုစ႐ုိက္ကံ, ဒုစၥ႐ုိက္ ကံ တု႔ိ၏၊ ဖလံ= အက်ဳိးဆက္သည္လည္းေကာင္း၊ ဝိပါေကာ=အက်ဳိးရင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အတၴိ၊အမွန္ရွိ၏။
၅။ မာတာ=အမိ၌ ေကာင္းစြာျပဳမႈ, မေကာင္းစြာ ျပဳမႈ၏အက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၆။ ပိတာ=အဖ၌ ေကာင္းစြာျပဳမႈ, မေကာင္းစြာ ျပဳမႈ၏ အက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၇။ ၾသပပါတိကာ သတၱာ=လူတုိ႔သည္ မျမင္အပ္ကုန္ေသာ ငရဲၿပိတၱာ နတ္ သိၾကား ျဗဟၼာ ဟူကုန္ေသာ ဥပပါတ္ သတၱဝါ မ်ဳိး တု႔ိသည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိၾကကုန္၏။
၈။ အယံ ေလာေကာ= မ်က္ျမင္ဒိ႒ ဤေလာကသည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၉။ ပေရာေလာေကာ=ေသသည့္ေနာက္မွာ ေရာက္ၾကရာေသာ ေလာကတစ္ပါး ဘုံတစ္ပါးသည္၊ အတၴိ= အမွန္ရွိ၏။
တစ္နည္းကား။ ။အယံ ေလာေကာ=ဤလူ႔ေလာကသည္၊အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။ ပေရာေလာေကာ=အပါယ္ေလးရပ္ ေျခာက္ထပ္ နတ္ရြာ ျဗဟၼာႏွစ္ဆယ္ဟူေသာ တစ္ပါးေသာေလာကသည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
တစ္နည္းကား။ ။ အယံ ေလာေကာ= ဤလူ႔ဘုံႏွင့္တကြအပါယ္ေလးရပ္ ေျခာက္ထပ္နတ္ရြာ ျဗဟၼာ ႏွစ္ဆယ္ ဟူေသာ ဤ စၾကဝဠာ ေလာကဓာတ္သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။ ပေရာေလာေကာ=ရွစ္မ်က္ႏွာ အားလုံးတု႔ိ၌ အဆုံး မရွိေသာ တစ္ပါးေသာ ေလာက ဓာတ္အနႏၲသည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိ၏။
၁ဝ။ ေလာေက=လူ႔ဘုံ လူ႔ဘဝ လူ႔ေလာက၌၊ သမဂၢတာ=စိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ေသာ၊ သမၼာပဋိပႏၷာ =ေကာင္းစြာ က်င့္ၾက ေပကုန္ေသာ၊ သမဏျဗာဟၼဏာ=သဗၺၫုတဘုရား အစရွိကုန္ေသာ ရဟန္းပုဏၰား တုိ႔သည္၊ အတၴိ=အမွန္ရွိၾကကုန္၏။ ေယ= အၾကင္ရဟန္းပုဏၰားတု႔ိသည္၊ ဣမဥၥေလာကံ= ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ပရဥၥေလာကံ=တစ္ပါးေသာ ေလာကကို လည္းေကာင္း၊ သယံ= မိမိ တို႕ကိုယ္ တုိင္၊ အဘိညာ=အထူးသိျမင္ၾကကုန္၍၊ သစၧိကတြာ=မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကကုန္၍၊ ပေဝေဒႏၲိ =လူအမ်ားကို ေဟာၾကားေဖာ္ျပၾကကုန္၏။

၁.၃။ စတုုသစၥ သမၼာဒိ႒ိ ပါဌ္အနက္
ဒုေကၡ ဉာဏံ၊ ဒုကၡသမုဒေယ ဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာေဓ ဉာဏံ၊ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနိပဋိပဒါယ ဉာဏံ။
၁။ ဒုေကၡ=ဒုကၡ အမွန္၌၊ ဉာဏံ=သိေသာဉာဏ္လည္းေကာင္း။
၂။ ဒုကၡသမုဒေယ=ဒုကၡ၏ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း တရားအမွန္၌၊ ဉာဏံ=သိေသာဉာဏ္လည္းေကာင္း။
၃။ ဒုကၡနိေရာေဓ=ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ တရားအမွန္၌၊ ဉာဏံ=သိေသာ ဉာဏ္လည္းေကာင္း။
၄။ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါယ=ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသုိ႔ ေပါက္ေရာက္တတ္ေသာ ပဋိပတ္လမ္းအမွန္၌၊ ဉာဏံ= သိေသာ ဉာဏ္လည္းေကာင္း။

No comments: