ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနက္

အဝိဇၨာယ ေတြဝ၊ အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္၊ အေသသဝိရာဂနိေရာဓာ၊ ဝိရာဂမည္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္ျဖင့္ အႂကြင္း မရွိ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ သခါၤရနိေရာေဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္း ျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
သခါၤရနိေရာဓာ၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံဟု ဆိုအပ္ေသာ သခါၤရတို႕ ၏ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဝိညာဏ နိေရာေဓာ၊ ဘဝသစ္ဝိညာဏ္၏ မေပၚအလွ်င္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဝိညာဏနိေရာဓာ၊ ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊ နာမ္ရုပ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
နာမ႐ူပနိေရာဓာ၊ နာမ္ရုပ္၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ သဠာယတနနိေရာေဓာ၊ သဠာယတန၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
သဠာယတနနိေရာဓာ၊ သဠာယတန၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဖႆနိေရာေဓာ၊ ဖႆ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဖႆနိေရာဓာ၊ ဖႆ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ေဝဒနာနိေရာေဓာ၊ ေဝဒနာ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ေဝဒနာနိေရာဓာ၊ ေဝဒနာ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ တဏွာနိေရာေဓာ၊ တဏွာ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
တဏွာနိေရာဓာ၊ တဏွာ ၆-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊ ဥပါဒါန္ ၄-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဥပါဒါနနိေရာဓာ၊ ဥပါဒါန္ ၄-ပါး၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဘဝနိေရာေဓာ၊ ကမၼဘဝ၊ ဥပပတၱိဘဝတို႕၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဘဝနိေရာဓာ၊ ကမၼဘဝ၊ ဥပပတၱိဘဝတို႕၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဇာတိနိေရာေဓာ၊ ဇာတိ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္၊ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။
ဇာတိနိေရာဓာ၊ ဇာတိ၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ဇရာ မရဏံ၊ အိုျခင္း ေသျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေကၽြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလုံးမသာယာျခင္း သက္ၾကီး႐ိွဳက္ ငင္ ပင္ပန္းျခင္းတို႕သည္လည္းေကာင္း၊ နိ႐ုဇၥ်ႏၲိ၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းကုန္၏။
ဧဝံ၊ ဤသို႕၊ ေကဝလႆ၊ ခပ္သိမ္းဥႆံုအလုံးစံုေသာ၊ ဧတႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ၊ ဤဆင္းရဲျခင္း အစုသည္၊ နိေရာေဓာ၊ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္ ေဟာတိ၊ ျဖစ္၏။

No comments: