ပစၥယနိေဒၵသ

(၁) ေဟတုပစၥယ- ေဟတုပစၥေယာတိ။
ေဟတူ ေဟတုသမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ေဟတုပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂) အာရမၼဏပစၥယ- အာရမၼဏပစၥေယာတိ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သေဗၺ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံယံ ဓမၼံ အာရ ဗၻ ေယ ေယဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ။ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၃) အဓိပတိပစၥယ- အဓိပတိပစၥေယာတိ။
ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဝီရိယာဓိပတိ ဝီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဝီမံသာဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အဓိပတိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံယံ ဓမၼံ ဂရုံ ကတြာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ။ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၄) အနႏၲရပစၥယ- အနႏၲရပစၥေယာတိ။
စကၡဳဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ။ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၅) သမနႏၲရပစၥယ- သမနႏၲရပစၥေယာတိ။
စကၡဳဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရာ ေယ ေယဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ။ ေတ ေတဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနႏၲရပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၆) သဟဇာတပစၥယ- သဟဇာတပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဩကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥၥိကာေလ သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။ကိဥၥိကာေလန သဟဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၇) အညမညပစၥယ- အညမညပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဩကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၈) နိႆယပစၥယ- နိႆယပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဩကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိသာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၉) ဥပနိႆယပစၥယ- ဥပနိႆယပစၥေယာတိ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသနာသနမၸိ ဥပနိႆယပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၀) ပုေရဇာတပစၥယ- ပုေရဇာတပစၥေယာတိ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိသာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥၥိကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။ ကိဥၥိကာေလန ပုေရဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၁) ပစၦာဇာတပစၥယ- ပစၦာဇာတပစၥေယာတိ။
ပစၦာဇာတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ ပစၦာဇာတပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၂) အာေသဝနပစၥယ- အာေသဝနပစၥေယာတိ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝနပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝနပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကိရိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကိရိယာဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အာေသဝနပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၃) ကမၼပစၥယ- ကမၼပစၥေယာတိ။
ကုသလာ ကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေစတနာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၄) ဝိပါကပစၥယ- ဝိပါကပစၥေယာတိ။
ဝိပါကာ စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၅) အာဟာရပစၥယ- အာဟာရပစၥေယာတိ။
ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပေစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၆) ဣျႏၵိယပစၥယ- ဣျႏၵိယပစၥေယာတိ။
စကၡဳျႏၵိယံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတိျႏၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနိျႏၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါျႏၵိယံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယိျႏၵိယံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပဇီဝိတိျႏၵိယံ ကဋတၱာ႐ူပါနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ ဣျႏၵိယာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ဣျႏၵိယပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၇) စ်ာနပစၥယ- စ်ာနပစၥေယာတိ။
စ်ာနဂၤါနိ စ်ာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၈) မဂၢပစၥယ- မဂၢပစၥေယာတိ။
မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၁၉) သမၸယုတၱပစၥယ- သမၸယုတၱပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ သမၸယုတၱပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂၀) ဝိပၸယုတၱပစၥယ- ဝိပၸယုတၱပစၥေယာတိ။
႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယန ပေစၥေယာ။
အ႐ူပိေနာ ဓမၼာ ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂၁) အတၳိပစၥယ- အတၳိပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဩကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိသာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂၂) နတၳိပစၥယ- နတၳိပစၥေယာတိ။
သမနႏၲရနိ႐ုဒါၶ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋဳပၸႏၷာနံ စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂၃) ဝိဂတပစၥယ- ဝိဂတပစၥေယာတိ။
သမနႏၲရဝိဂတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ပဋဳပၸႏၷာနံ စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ ဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။

(၂၄) အဝိဂတပစၥယ- အဝိဂတပစၥေယာတိ။
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဩကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ စကၡဳ ဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
သဒါၵယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
႐ူပါယတနံ သဒါၵယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။
ယံ ႐ူပံ နိသာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏဓာတု စ ဝတၱႏၲိ၊ တံ ႐ူပံ မေနာဓာတုယာ စ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ စ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အဝိဂတပစၥေယန ပေစၥေယာ။

ပစၥယနိေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

No comments: