မဟာသမယသုတၱံ

မဟာသမယသုတၱံ

၁။ ဧဝံ ေမ သုတံ -- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ
သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ အထ ေခါ စတုႏၷံ သုဒၶါဝါသကာယိကာနံ ေဒဝတာနံ ဧတဒေဟာသိ -- ''အယံ ေခါ ဘဂဝါ သေကၠသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတၴဳသၼိ ံ မဟာဝေန မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶိ ံ ပၪၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ သေဗၺေဟဝ အရဟေႏၲဟိ၊ ဒသဟိ စ ေလာကဓာတူဟိ ေဒဝတာ ေယဘုေယ်န သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ ဘဂဝႏၲံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ။ ယံႏူန မယမၸိ ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤေမယ်ာမ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပေစၥကံ ဂါထံ ဘာေသယ်ာမာ''တိ။

၂။ အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ေသယ်ထာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိေသာ သမိၪၨိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာေရယ် ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိေၪၨယ်၊ ဧဝေမဝ သုဒၶါဝါေသသု ေဒေဝသု အႏၲရဟိတာ ဘဂဝေတာ ပုရေတာ ပါတုရေဟသုံ။

အထ ေခါ တာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ံသု။ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ ဧကာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ --
''မဟာသမေယာ ပဝနသၼိ ံ၊ ေဒဝကာယာ သမာဂတာ။ အာဂတမွ ဣမံ ဓမၼသမယံ၊ ဒကၡိတာေယ အပရာဇိတသံဃ''ႏၲိ။

အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ --
''တၾတ ဘိကၡေဝါ သမာဒဟံသု၊ စိတၱမတၱေနာ ဥဇုကံ အကံသု သာရထီဝ ေနတၱာနိ ဂေဟတြာ၊ ဣႁႏၵိယာနိ ရကၡႏၲိ ပ႑ိတာ''တိ။

အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ --
''ေဆတြာ ခီလံ ေဆတြာ ပလိဃံ၊ ဣႏၵခီလံ ဦဟစၥ မေနဇာ။ ေတ စရႏၲိ သုဒၶါ ဝိမလာ၊ စကၡဳမတာ သုဒႏၲာ သုသုနာဂါ''တိ။

အထ ေခါ အပရာ ေဒဝတာ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ --
''ေယေကစိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂတာေသ၊ န ေတ ဂမိႆႏၲိ အပါယဘူမိ ံ။ ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ေဒဝကာယံ ပရိပူေရႆႏၲီ''တိ။

--ေဒဝတာသႏၷိပါတာ--

၃။ အထ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ -- ''ေယဘုေယ်န၊ ဘိကၡေဝ၊ ဒသသု ေလာကဓာတူသု ေဒဝတာ သႏၷိပတိတာ ေဟာႏၲိ၊ တထာဂတံ ဒႆနာယ ဘိကၡဳသံဃၪၥ ။ ေယပိ ေတ၊ ဘိကၡေဝ၊ အေဟသုံ အတီတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝႏၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတာ သႏၷိပတိတာ အေဟသုံ ေသယ်ထာပိ မယွံ ဧတရဟိ။ ေယပိ ေတ၊ ဘိကၡေဝ၊ ဘဝိႆႏၲိ အနာဂတမဒၶါနံ အရဟေႏၲာ သမၼာသမၺဳဒၶါ၊ ေတသမၸိ ဘဂဝႏၲာနံ ဧတံပရမာေယဝ ေဒဝတာ သႏၷိပတိတာ ဘဝိႆႏၲိ ေသယ်ထာပိ မယွံ ဧတရဟိ။ အာစိကၡိႆာမိ၊ ဘိကၡေဝ၊ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတၱယိႆာမိ၊ ဘိကၡေဝ၊ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ေဒေသႆာမိ၊ ဘိကၡေဝ၊ ေဒဝကာယာနံ နာမာနိ။ တံ သုဏာထ၊ သာဓုကံ မနသိကေရာထ၊ ဘာသိႆာမီ''တိ။ ''ဧဝံ၊ ဘေႏၲ''တိ ေခါ ေတ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသုံ။

၄။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ --
''သိေလာကမႏုကႆာမိ၊ ယတၴ ဘုမၼာ တဒႆိတာ။ ေယ သိတာ ဂိရိဂဗၻရံ၊ ပဟိတတၱာ သမာဟိတာ။
''ပုထူသီဟာဝ သလႅီနာ၊ ေလာမဟံသာဘိသမၻဳေနာ။ ၾသဒါတမနသာ သုဒၶါ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလာ''
ဘိေယ်ာ ပၪၥသေတ ဉတြာ၊ ဝေန ကာပိလဝတၴေဝ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၴာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
''ေဒဝကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ''။
ေတ စ အာတပၸမက႐ုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
ေတသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမႏုႆာနဒႆနံ။
အေပၸေက သတမဒၵကၡဳံ၊ သဟႆံ အထ သတၱရိ ံ။
သတံ ဧေက သဟႆာနံ၊ အမႏုႆာနမဒၵသုံ။
အေပၸေကနႏၲမဒၵကၡဳံ၊ ဒိသာ သဗၺာ ဖုဋာ အဟုံ။
တၪၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ဝဝတၴိတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၴာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
''ေဒဝကာယာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေယ ေဝါဟံ ကိတၱယိႆာမိ၊ ဂိရာဟိ အႏုပုဗၺေသာ။

၅။''သတၱသဟႆာ ေတ ယကၡာ၊ ဘုမၼာ ကာပိလဝတၴဝါ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ဆသဟႆာ ေဟမဝတာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတီမေႏၲာ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''သာတာဂိရာ တိသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ဣေစၥေတ ေသာဠသသဟႆာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ေဝႆာမိတၱာ ပၪၥသတာ၊ ယကၡာ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ကု မၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေဝပုလႅႆ နိေဝသနံ။
ဘိေယ်ာ နံ သတသဟႆံ၊ ယကၡာနံ ပယိ႐ုပါသတိ။
ကု မၻီေရာ ရာဇဂဟိေကာ၊ ေသာပါဂါ သမိတိ ံ ဝနံ။

၆။''ပုရိမၪၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဓတရေ႒ာ ပသာသတိ။
ဂႏၶဗၺာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
''ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ဒကၡိဏၪၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိ႐ူေဠႇာ တံ ပသာသတိ
ကု မၻ႑ာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
''ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ပစၧိမၪၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိ႐ူပေကၡာ ပသာသတိ။
နာဂါနၪၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
''ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ဥတၱရၪၥ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုေဝေရာ တံ ပသာသတိ။
ယကၡာနၪၥ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသႆိေသာ။
''ပုတၱာပိ တႆ ဗဟေဝါ၊ ဣႏၵနာမာ မဟဗၺလာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ဝိ႐ူဠႇေကာ။
ပစၧိေမန ဝိ႐ူပေကၡာ၊ ကုေဝေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။
''စတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
ဒဒၵလႅမာနာ အ႒ံသု၊ ဝေန ကာပိလဝတၴေဝ။

၇။''ေတသံ မာယာဝိေနာ ဒါသာ၊ အာဂုံ ဝၪၥနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုေဋ႑ဳ ဝိေဋ႑ဳ ဝိဋဳစၥ ဝိဋဳေဋာ သဟ။
''စႏၵေနာ ကာမေသေ႒ာ စ၊ ကိႏၷိဃ႑ဳ နိဃ႑ဳ စ။
ပနာေဒါ ၾသပမေညာ စ၊ ေဒဝသူေတာ စ မာတလိ။
''စိတၱေသေနာ စ ဂႏၶေဗၺာ၊ နေဠာရာဇာ ဇေနသေဘာ
အာဂါ ပၪၥသိေခါ ေစဝ၊ တိမၺ႐ူ သူရိယဝစၥသာ
''ဧေတ စေည စ ရာဇာေနာ၊ ဂႏၶဗၺာ သဟ ရာဇုဘိ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။

၈။''အထာဂုံ နာဂသာ နာဂါ၊ ေဝသာလာ သဟတစၧကာ။
ကမၺလႆတရာ အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ဉာတိဘိ။
''ယာမုနာ ဓတရ႒ာ စ၊ အာဂူ နာဂါ ယသႆိေနာ။
ဧရာဝေဏာ မဟာနာေဂါ၊ ေသာပါဂါ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ေယ နာဂရာေဇ သဟသာ ဟရႏၲိ၊ ဒိဗၺာ ဒိဇာ ပကၡိ ဝိသုဒၶစကၡဴ။
ေဝဟာယသာ ေတ ဝနမဇၩပတၱာ၊ စိၾတာ သုပဏၰာ ဣတိေတသ နာမံ။
''အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာနမာသိ၊ သုပဏၰေတာ ေခမမကာသိ ဗုေဒၶါ။
သဏွာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝွယႏၲာ၊ နာဂါ သုပဏၰာ သရဏမကံသု ဗုဒၶံ။

၉။''ဇိတာ ဝဇိရဟေတၴန၊ သမုဒၵံ အသုရာသိတာ။
ဘာတေရာ ဝါသဝေႆေတ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။
''ကာလကၪၥာ မဟာဘိသၼာ အသုရာ ဒါနေဝဃသာ။
ေဝပစိတၱိ သုစိတၱိ စ၊ ပဟာရာေဒါ နမုစီ သဟ။
''သတၪၥ ဗလိပုတၱာနံ၊ သေဗၺ ေဝေရာစနာမကာ။
သႏၷယွိတြာ ဗလိေသနံ ရာဟုဘဒၵမုပါဂမုံ။
သမေယာဒါနိ ဘဒၵေႏၲ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။

၁ဝ။''အာေပါ စ ေဒဝါ ပထဝီ၊ ေတေဇာ ဝါေယာ တဒါဂမုံ။
ဝ႐ုဏာ ဝါရဏာ ေဒဝါ၊ ေသာေမာ စ ယသသာ သဟ။
''ေမတၱာ က႐ုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
''ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ေဝ႑ဳေဒဝါ သဟလိ စ အသမာ စ ဒုေဝ ယမာ။
စႏၵႆူပနိသာ ေဒဝါ၊ စႏၵမာဂုံ ပုရကၡတြာ။
''သူရိယႆူပနိသာ ေဒဝါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရကၡတြာ။
နကၡတၱာနိ ပုရကၡတြာ၊ အာဂုံ မႏၵဝလာဟကာ။
''ဝသူနံ ဝါသေဝါ ေသေ႒ာ၊ သေကၠာပါဂါ ပုရိႏၵေဒါ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
''ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''အထာဂုံ သဟဘူ ေဒဝါ၊ ဇလမဂၢိသိခါရိဝ။
အရိ႒ကာ စ ေရာဇာ စ၊ ဥမာပုပၹနိဘာသိေနာ။
''ဝ႐ုဏာ သဟဓမၼာ စ၊ အစၥဳတာ စ အေနဇကာ။
သူေလယ်႐ုစိရာ အာဂုံ၊ အာဂုံ ဝါသဝေနသိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
''ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''သမာနာ မဟာသမနာ၊ မာႏုသာ မာႏုသုတၱမာ။
ခိၮာပေဒါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ မေနာပေဒါသိကာ။
''အထာဂုံ ဟရေယာ ေဒဝါ၊ ေယ စ ေလာဟိတဝါသိေနာ။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ယသႆိေနာ။
ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
''ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''သုကၠာ ကရ မၻာ အ႐ုဏာ၊ အာဂုံ ေဝဃနသာ သဟ။
ၾသဒါတဂယွာ ပါေမာကၡာ၊ အာဂုံ ေဒဝါ ဝိစကၡဏာ။
''သဒါမတၱာ ဟာရဂဇာ၊ မိႆကာ စ ယသႆိေနာ။
ထနယံ အာဂ ပဇၨဳေႏၷာ၊ ေယာ ဒိသာ အဘိဝႆတိ။
''ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''ေခမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ က႒ကာ စ ယသႆိေနာ။
လမၺီတကာ လာမေသ႒ာ၊ ေဇာတိနာမာ စ အာသဝါ။
နိမၼာနရတိေနာ အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမၼိတာ။
''ဒေသေတ ဒသဓာ ကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
ဣဒၶိမေႏၲာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဝဏၰဝေႏၲာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒမာနာ အဘိကၠာမုံ၊ ဘိကၡဴနံ သမိတိ ံ ဝနံ။
''သေ႒ေတ ေဒဝနိကာယာ၊ သေဗၺ နာနတၱဝဏၰိေနာ။
နာမႏြေယန အာဂစၧဳံ ေယ စေည သဒိသာ သဟ။
'''ပဝု႒ဇာတိမခိလံ ၾသဃတိဏၰမနာသဝံ။
ဒေကၡေမာဃတရံ နာဂံ၊ စႏၵံဝ အသိတာတိဂံ'။

၁၁။''သုျဗဟၼာ ပရမေတၱာ စ ပုတၱာ ဣဒၶိမေတာ သဟ။
သနကၤုမာေရာ တိေႆာ စ၊ ေသာပါဂ သမိတိ ံ ဝနံ။
''သဟႆံ ျဗဟၼေလာကာနံ၊ မဟာျဗဟၼာဘိတိ႒တိ။
ဥပပေႏၷာ ဇုတိမေႏၲာ၊ ဘိသၼာကာေယာ ယသႆိေသာ။
''ဒေသတၴ ဣႆရာ အာဂုံ၊ ပေစၥကဝသဝတၱိေနာ။
ေတသၪၥ မဇၩေတာ အာဂ၊ ဟာရိေတာ ပရိဝါရိေတာ။

၁၂။''ေတ စ သေဗၺ အဘိကၠေႏၲ၊ သဣေႏၵ ေဒေဝ သျဗဟၼေက။
မာရေသနာ အဘိကၠာမိ၊ ပႆ ကဏွႆ မႏၵိယံ။
'''ဧထ ဂဏွထ ဗႏၶထ၊ ရာေဂန ဗဒၶမတၴဳ ေဝါ။
သမႏၲာ ပရိဝါေရထ၊ မာ ေဝါ မုၪၥိတၴ ေကာစိ နံ'။
''ဣတိ တတၴ မဟာေသေနာ၊ ကေဏွာ ေသနံ အေပသယိ။
ပါဏိနာ တလမာဟစ၊ၥ သရံ ကတြာန ေဘရဝံ။
''ယထာ ပါဝုႆေကာ ေမေဃာ၊ ထနယေႏၲာ သဝိဇၨဳေကာ။
တဒါ ေသာ ပစၥဳဒါဝတၱိ၊ သကၤုေဒၶါ အသယံဝေသ

၁၃။ တၪၥ သဗၺံ အဘိညာယ၊ ဝဝတၴိတြာန စကၡဳမာ။
တေတာ အာမႏၲယီ သတၴာ၊ သာဝေက သာသေန ရေတ။
''မာရေသနာ အဘိကၠႏၲာ၊ ေတ ဝိဇာနာထ ဘိကၡေဝါ။
ေတ စ အာတပၸမက႐ုံ၊ သုတြာ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
ဝီတရာေဂဟိ ပကၠာမုံ၊ ေနသံ ေလာမာပိ ဣၪၨယုံ။
'''သေဗၺ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊ ဘယာတီတာ ယသႆိေနာ။
ေမာဒႏၲိ သဟ ဘူေတဟိ၊ သာဝကာ ေတ ဇေနသုတာ''တိ။

မဟာသမယသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: