၀႗သုတ္

၁။ ပုေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ၀႗ဇာတိယံ။ ယႆ ေတေဇန ဒါ၀ဂၢိ၊ မဟာသတၱံ ၀ိ၀ဇၨယိ။
၂။ ေထရႆ သာရိပုတၱႆ၊ ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။ ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ အတၳိေလာေက သီလဂုေဏာ၊ သစၥံ ေသာေစယ် ႏုဒၵယာ။ ေတန သေစၥန ကာဟာမိ၊ သစၥကိရိယ မုတၱမံ။
၄။ အာ၀ေဇၨတြာ ဓမၼဗလံ၊ သရိတြာ ပုဗၺေက ဇိေန။ သစၥဗလ မ၀ႆာယ၊ သစၥကိရိယ မကာသ ဟံ။
၅။ သႏၲိ ပကၡာ အပတန၊ သႏၲိ ပါဒါ အ၀ဥၥနာ။ မာတာ ပိတာ စ နိကၡႏၲာ၊ ဇာတေ၀ဒ ပဋိကၠမ။
၆။ သဟ သေစၥ ကေတ မယွံ၊ မဟာပဇၨလိေတာ သိခီ။ ၀ေဇၨသိ ေသာဠသ ကရီသာနိ၊ ဥဒကံ ပတြာ ယာထာ သိခီ။ သေစၥန ေမ သေမာ နတၳိ၊ ဧသာ ေမ သစၥပါရမီ။
၀႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: