ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ဘဂ၀ါ)

1.ဘုန္းကံၾကီးမားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.ကုိယ္ေတာ္ကုိ အဏုျမဴမႈန္႔မွ် အလြန္ငယ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ “အဏိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေပါ့ပါးလ်င္ျမန္ေအာင္ ဖန္ဆင္းနူိင္ေသာ “လဃိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ကုိယ္ေတာ္ကုိ ပကတိ အေနထက္ ၾကီးမားေအာင္ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ “မဟိမာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ၾကြေတာ္မူလုိရာ အရပ္သုိ႔ ဆီးတားကြယ္ကာျခင္း မရွိ တစ္ခဏခ်င္း ၾကြေရာက္နူိင္ေသာ “ပတၱိ” ဘုန္းေတာ္ ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

6.အဆင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပုံသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ “ပါကမၼ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
7.စိတ္ေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း အုပ္စုိးႏူိင္ေသာ “ဤသိတာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
8.စ်ာန္သမာပတ္ အဘိညာဥ္ကုိ တစ္ခဏခ်င္း ၀င္စားႏူိင္ေသာ “၀သိတာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
9.စ်ာန္၀င္စားျခင္း၊ ေကာင္းကင္ပ်ံၾကြျခင္း စေသာ ကိစၥတစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳေတာ္မူစဥ္ အလုိရွိရာ ခဏ၌ ျပီးေစႏူိင္ေသာ “ယတၱကာမာ၀သာယိတာ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
10.“ဣႆရိယ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
11.တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ တုိ႕ကုိ ပယ္ရွားသုတ္သင္ႏူိင္ေသာ “ဓမၼ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
12.စၾက၀ဠာ တစ္ေသာင္းတုိင္ေအာင္ ဂုဏ္သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေက်ာ္ေစာႏူိင္ေသာ “ယသ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
13.လြန္စြာ သပၸာယ္ က်က္သေရရွိသည္ဟူေသာ “သိရီ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
14.လူမင္း နတ္မင္း ျဗဟၼာမင္းတုိ႔ထက္ က်က္သေရ သာလြန္ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
15.ရႈ၍ မျငီးေအာင္ ထူးထူးျခားျခား က်က္သေရ ျဖင့္ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
16.အစဥ္မပ်က္ ဖူးေျမာ္ အာရုံျပဳထုိက္ေသာ က်က္သေရေတာ္ အရွင္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား
17.အလုိေတာ္ ရွိေလသမွ် လုံး၀ဥႆုံ ျပီးစီးႏူိင္ေသာ “ကာမ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
18.လုံ႔လ ၀ီရိယအား ေကာင္းေသာ “ပယတၱ” ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
19.ဘုန္းေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပီးျပည္႔စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%98%e1%80%82%e1%81%80%e1%80%ab-%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: