မဂၤလသုတ္

၁။ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ စိႏၲယႎ သု သေဒ၀ကာ။ ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊ အ႒တၱႎ သဥၥမဂၤလံ။
၂။ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ သဗၺပါပ၀ိနာသနံ၊ သဗၺေလာက ဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ- ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊ အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ အဘိကၠႏၲယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၲ၀ဏၰာ ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂ၀ါ၊ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၲံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ၊ ဧကမႏၲံ ႒ိတာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏၲံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။
၄။ဗဟူေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲ ယံု။ အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။
၅။ အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

၆။ ပတိ႐ူပ ေဒသ၀ါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ၀ိနေယာစ သုသိကၡိေတာ။ သုတာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။
၈။ မာတာ ပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။ အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။ အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၀။ အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။ အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၁။ ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။ ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၂။ခႏၲီ စ ေသာ၀စႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ၊ ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၃။ တေပါ စ ျဗဟၼစရိယဥၥ အရိယသစၥာန ဒႆနံ၊ နိဗၺာန သစၧိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာက ဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ၊ အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။
၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ။ သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလမုတၱမံ။
မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

မဂၤလသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး

မဂၤလသုတ္ကုိမျပတ္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္၍ လုိက္နာက်င့္ႀကံလွ်င္ မည္သည့္ေနရာမွာေနသည္ျဖစ္ေစ ေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းသည္။ ရန္သူတုိ႕ကမိမိအား မေအာင္ျမင္ႏုိင္။ မိမိ၏ဘ၀အဆင့္အတန္းသည္လည္း တစ္ေန႕ ထက္တစ္ေန႕တုိးတက္ ခ်မ္းသာလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ရန္ကင္းသည္၊ သူတစ္ပါး မေကာင္းမႀကံႏုိင္ ၊ ဘ၀အေျခအေန ႀကီးပြားတုိးတက္ေစသည္။

မဂၤလသုတ္ျမန္မာျပန္

၁။ မည္သည့္တရားသည္ မဂၤလာတရားနည္း ဟူ၍ လူႏွင့္နတ္တုိ႕သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေတြးေခၚၾကေသာ္လည္း အေျဖမွန္ မရခဲ့ၾကေပ၊ စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းမွန္ျဖစ္ေသာ မဂၤလာ တရားေပါင္း (၃၈)ပါး ရွိလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း မည္သူမွ် မသိမျမင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။
၂။ လူတစ္ေယာက္စီတစ္ေယာက္စီထက္လည္းေကာင္း ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားအားလုံး တုိ႕ထက္ လည္းေကာင္း ၊ နတ္တစ္ပါးစီ တစ္ပါးစီထက္လည္းေကာင္း ၊ နတ္အားလုံးထက္ လည္းေကာင္း၊ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကအက်ိဳးကုိ ေရွ႕ရူလ်က္ မဂၤလာတရား ၃၈-ပါးကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏ ။ မဂၤလာတရားသည္ လူမႈဒုစရုိက္ တရားကုိ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏ ။ ယခုအခါ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႕ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ထုိမဂၤလာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကပါကုန္စုိ႕ ။
၃။ ပထမသံဂါယနာပြဲေတာ္ႀကီး၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ မဟာကႆပအရွင္ဘုရား -
ဤမဂၤလသုတ္ေတာ္ ကုိ အကၽြႏု္ပ္ အာနႏၵာသည္ ေနာင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရားထံမွ တုိက္ရုိက္ ဤသုိ႕ၾကားနာ လုိက္ရပါ၏ ၊ မွတ္သားလုိက္ရပါ၏ ၊ ေဆာင္ထားလုိက္ရပါ။ -အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံးေနပါသည္။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသည္ အနာထပိဏ္ေသေ႒းႀကီးေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားေသာ ႏွလုံးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ တညသ၌ ညဥ့္ဦးယံလြန္၍ သန္းေခါင္ယံအေရာက္တြင္ အမ်ိဳးအမည္ မထင္ရွား မသိသာေသာ နတ္သားတစ္ပါး ေရာက္လာပါသည္။ သူသည္ အလြန္ႏွစ္လုိဖြယ္ ရုပ္အဆင္းရွိပါသည္။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတုိက္ တစ္လုံးကုိလည္း သူ၏ကုိယ္မွ အေရာင္းအ၀ါျဖင့္ ထြန္းလင္းေစပါသည္။
-ယင္းသုိ႕ထြန္းလင္းေစၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ရွိရာသုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ အလြန္ရုိေသ ေလးျမတ္စြာရွိခုိးပါသည္။ ရွိခုိးၿပီးေနာက္ တင့္အပ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ မတ္တတ္ရပ္ေနပါသည္။ ယင္းသုိ႕ေနရာယူၿပီးမွ ထုိနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဤကဲ့သုိ႕ ဂါထာျဖင့္ နားေတာ္ေလွ်ာက္ပါသည္...
၄။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္လွေသာျမတ္စြာဘုရား - နတ္အေပါင္းတုိ႕သည္လည္းေကာင္း ၊ လူအေပါင္းတုိ႕ သည္လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္စြာေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ လုိခ်င္ၾကသည္ ၊ ေတာင့္တၾကသည္ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္တရားသည္ စီးပြားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ျဖစ္သလဲဟူ၍ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚ ႀကံဆခဲ့ၾကပါသည္ဘုရား။ ယင္းသုိ႕ ႀကံစည္ေတြးဆၾကပါေသာ္လည္း မဂၤလာတရားမွန္ကုိ မည္သူမွ်ေတြးႀကံ၍ မသိႏုိင္ၾကပါဘုရား။ သုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ မဂၤလာတရားဟူသည္ မည္သည့္တရားျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ဘုရားက စတင္ထုတ္ေဖာ္၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
ျမတ္စြာဘုရား၏ေဟာၾကားခ်က္
၅။ အုိ... နတ္သား ... သူမုိက္ကုိ မမွီ၀ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း ၊ ပညာရွိသူကုိ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္း ၊ ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္း ၊ ဤတရား သုံးပါးကုိ ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍သင္မွတ္သားေလာ့။
၆။ အုိ....နတ္သား တင့္အပ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္ေဒသ၌ေနျခင္း ၊ ေရွးဘ၀ကျပဳခဲ့ဖူးေသာေကာင္းမႈရွိျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဤတရား သုံးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္သားေလာ့။
၇။ အုိ....နတ္သား အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္း ၊ စက္မႈလက္မႈစေသာ သိပၸံပညာတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမတတ္သည့္၀ိနည္းတရားကုိေကာင္းစြာသင္ယူျခင္း၊ ေကာင္းေသာစကားကုိေျပာျခင္း၊ ဤတရားသုံးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္သားေလာ့။
၈။ အုိ....နတ္သား.... အမိအဘကုိ လုပ္ေကၽြးေမြးျမဴျခင္း ၊ သားမယားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းခ်ီးေျမွာက္ျခင္း၊ မည္သူ႕ကုိမွ် မထိခုိက္ေအာင္အလုပ္မ်ိဳးကုိလုပ္ျခင္း ၊ ဤတရားသုံးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၉။ အုိ....နတ္သား... အလွဴေပးျခင္း ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ျခင္း ၊ ေဆြမ်ိဳးတုိ႕အားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အကုသုိလ္ကင္းေသာအလုပ္ကုိလုပ္ျခင္း၊ ဤတရားသုံးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၁၀။ အုိ....နတ္သား.... မေကာင္းမူဟူသမွ် ေ၀းေ၀းေရွာင္နုိင္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိ႕ကုိ မေသာက္မစားျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုသုိလ္ရမည့္ေကာင္းမႈအလုပ္တုိ႕ကုိ မျပတ္သတိရၿပီး မေမ့မေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ ဤတရားေလးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၁၁။ အုိ....နတ္သား .... ရုိေသထုိက္သူကုိ ရုိေသျခင္း ၊ မိမိကုိယ္ကုိ ေမာက္မာသမႈ မျပဳဘဲ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ၊ ကိေလသာအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ႕၌ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း ၊ သူတစ္ပါး မိမိအေပၚျပဳဖူးေသာေက်းဇူးကုိ သိတတ္ျခင္း ၊ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း တရားနာျခင္း ၊ ဤတရားငါးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၁၂။ အုိ....နတ္သား..... သည္းခံတတ္ျခင္း ၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕က ဆုံးမသည့္စကားကုိ နာယူလြယ္ျခင္း ၊ သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္းပုဏၰားတုိ႕အား ဖူးျမင္ရျခင္း ၊ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း တရားေဆြးေႏြး ေမးျမန္းျခင္း ၊ ဤတရားေလးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာ မဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္သားဦးေလာ့။
၁၃။ အုိ....နတ္သား.... ၿခဳိးၿခံစြာက်င့္ျခင္း ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိက်င့္ျခင္း၊ အရိယာသစၥာတရားကုိ သိျမင္ရျခင္း၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ျခင္း ၊ ဤတရားေလးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၁၄။ အုိ....နတ္သား .... ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးတုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္၏ စိတ္သည္ မတုန္မလႈပ္ ၊ မစိုးမရိမ္ ၊ ရမၼက္ကင္း၏ ၊ ေဘးကင္း၏ ၊ ဤတရားေလးပါးကုိလည္း ျမတ္ေသာမဂၤလာဟူ၍ သင္မွတ္ဦးေလာ့။
၁၅။ အုိ....နတ္သား.... ဤကဲသုိ႕ေသာ ၃၈-ပါး မဂၤလာတရားကုိ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေနေန မိမိအား ရန္သူတုိ႕က မေအာင္ႏုိင္ ၊ ကိစၥခပ္သိမ္း၌ ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းသုိ႕ ေရာက္ကုန္၏ ထုိ ၃၈-ပါးေသာ တရားသည္သာလွ်င္ လူတကာ နတ္တကာတုိ႕အတြက္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္ေၾကာင္း သင္မွတ္သားေလေလာ့။

1 comment:

ROcK GUNnER said...

ေက်းဇူးၾကီးလွပါ၏ ။ ကူးယူ၍ ဓမၼ ဒါနၿပဳခြင့္ပါရေစ.