သရဏဂုံ ႏွင့္ အာဇီဝ႒မကသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အာဇီဝ႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
ဒုတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
တတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။

ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ပိသုဏဝါစာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ဖ႐ုသဝါစာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သမၹပၸလာပဝါစာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မိစၦာဇီဝါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

        
 (အဓိပၸာယ္)
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ( တပည့္ေတာ္မ ) သည္ ၊ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အာဇီ၀႒မက သီလ ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္အက်င့္ကို ေတာင္းပါ၏ ။
၁ ။ ပါဏာတိပါတာ  = သူတစ္ပါး အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၂ ။ အဒိႏၷာဒါနာ      = သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာ ကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၃ ။ ကာေမသုမိစၧာစာရာ  = သူတစ္ပါးသားမယား ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၄ ။ မုသာ၀ါဒါ          = မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၅ ။ ပိသုဏ၀ါစာ       = ေခ်ာပစ္ ကုန္းတိုက္မႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၆ ။ ဖရုသ၀ါစာ         = အယုတ္တမာဆဲဆိုမႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၇ ။ သမၹပၸလာပ၀ါစာ  = ျပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၈ ။ မိစၧာဇီ၀ါ             = မတရားေသာဥစၥာပစၥည္းရွာေဖြမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။

No comments: