ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (ေလာက၀ိဒူ)

1.ေလာက အားလုံးသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါတုိ႔၏ စရုိက္၊ အႏုသယ၊ ဣေျႏၵ အေျခအေနအားလုံးကုိ ကြဲကြဲျပာျပား သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတၱ၀ါတုိ႔၏ ပင္ကုိစရုိက္ အႏုသယႏွင့္ ဣေျႏၵ အႏုအရင့္ကုိ ႏႈိင္းခ်င့္ေတာ္မူႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.စၾကာ၀ဠာ ေလာကဓာတ္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.ရုပ္နာမ္တရား တုိ႔ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ လကၡဏ ကိစၥတုိ႔ကုိပါ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

6.သတၱေလာက ဩကာသေလာက သခၤါရေလာက တုိ႔ကုိ အကုန္အစင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
7.ေလာက သုံးပါးကုိ အလုံးစုံ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%80%e1%81%80%e1%80%ad%e1%80%92%e1%80%b0-%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: