ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့ျခင္း

ဘုရားတပည္႕ေတာ္သည္ သံသရာအစမွစ၍ ယေန႕တိုင္ေအာင္……
၁။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၂။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၃။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာ၀က ၊ မဟာသာ၀က ရဟႏ ၱာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၄။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏ ၱာ အရွင္ျမတ္ၾကီးတို႕အေပၚ၌
၅။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္ တို႕အေပၚ၌

၆။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္ တို႕အေပၚ၌
၇။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတက္ေသာ ဆရာသမား တို႕အေပၚ၌
၈။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္ တို႕ကို ဆည္းပူးျဖည္႕က်င္႕ လ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ ၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္ ၊ မိမိထက္ သိကၡာအရြယ္ၾကီးမားသူ တုိ႕အေပၚ၌
၉။ ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႕ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတက္ေသာ ဆရာသမား တုိ႕၏ အေပၚ၌
၁၀။ ထမင္းတစ္လုပ္ ၊ ေရတစ္မႈတ္ စသည္ျဖင္႕ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင္႕ ေထာက္ပံ႕ေပးဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂၢိဳလ္ တို႕၏ အေပၚ၌ ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ ၊ သံုးပါးေသာ ကံတို႕ျဖင္႕ ျပစ္မွားမိခဲ႕သည္ရွိခဲ႕ပါေသာ္ ထိုအျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား…။
ဤသို႕ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ႕ကန္ေတာ႕ရေသာ ေကာင္းမႈကံေစတနာတို႕ေၾကာင္႕အလုံးစံုေသာေဘးေရာဂါအႏၱ ရယ္ အေပါင္းတို႕မွ ကင္းေ၀းျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ေကာင္းစြာ သိျမင္၍ နိဗၺာန္သို႕ ၀င္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား။ ေလာကီမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႕သည္လည္း စိတ္ၾကံတိုင္း ေတာင္႕တတိုင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ျပည္႕စံု၍ ၊ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းရပါေစ အရွင္ဘုရား။

No comments: