ပုဗၺဏွသုတ္

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န ၀ိနသ ေမႏၲဳ။
၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာ ႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။
၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အ၀မဂၤလဥၥ၊ ေယာစာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃံႏုဘာေ၀န ၀ိနာသ ေမႏၲဳ။
၄။ ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။ ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
၅။ ဧတၱာ၀တာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။ သေဗၺ ေဒ၀ါႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတၱိ သိဒၶိယာ။

၆။ ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။ ဘာ၀နာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒ၀တာ ဂတာ။
၇။ သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊ ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။ အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊ ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။
၈။ ယံ ကိဥိၥ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊ သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
၉။ ယံ ကိဥၥိ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊ သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
၁၀။ ယံ ကိဥိၥ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ၊ သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
၁၁။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။ သဗၺ ဗုဒၶါႏုဘာေ၀န၊ သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။
၁၂။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။ သဗၺ ဓမၼာႏုဘာေ၀န၊ သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။
၁၃။ ဘ၀တု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒ၀တာ။ သဗၺ သံဃာႏုဘာေ၀န၊ သဒါ သုခီ ဘ၀ႏၲဳ ေတ။
၁၄။ မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။ ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၼာဓိ မုတၱမံ။ ဧေတန သစၥ၀ဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။
၁၅။ ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိ၀ၯေနာ။ ဧ၀ေမ၀ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။
၁၆။ အပရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထု ၀ိပုကၡေလ။ အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။
၁၇။ သုနကၡတၠံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။ သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။
၁၈။ ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ၀ါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။ ပဒကၡိဏံ မေနာကမၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကၡိေဏ။
၁၉။ ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲေတၳ ပဒကၡိေဏ။ ေတ အတၳလဒၶါ သုခိတာ၊ ၀ိ႐ုဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။ အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သဗၺဟိ ဉာတိဘိ။
ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: