ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (သုဂတ)

1.သတၱ၀ါအမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ အလုိ႔ငွာ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ အစုံအညီ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.မုိက္မွားေသာ အယူဆုိးၾကီးမ်ား တစုိးတစိမွ် မကပ္ျငိေစဘဲ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတိ “သမၸဇဥ္” ဟုေခၚေသာ ပညာတရားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ပါရမီဆယ္ပါးကုိ ျဖည္႔က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္သခင္ ဘုရားရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ဖုိ႔ရန္သာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ က်င့္ၾကံေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.သတိတရားၾကီးစြာထားျပီး အမွားမရွိရေလေအာင္ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ ျဖည္႔ကာ ေကာင္းစြာၾကြေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%82%e1%80%90%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: