ရတနသုတ္

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ တထာ ဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊ ဒသ ဥပပါရမိေယာ၊ ဒသ ပရမတၱ ပါရမိေယာတိ၊ သမတၲႎသ ပါရမိေယာ၊ ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ၊ ေလာကတၳ စရိယံ ဉာတတၳ စရိယံ၊ ဗုဒၶတၳ စရိယႏၲိ တိေႆာ စရိယာေယာ ပစၧိမဘေဝ ဂဗၻေဝါကၠႏၲႎ ဇာတႎ အဘိ နိကၡမနံ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရဝိဇယံ သဗၺညဳတညာဏပၸဋိေဝဓံ ဓမၼစကၠပၸဝတၱနံ၊ နဝ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ၊ သဗၺပိ ေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊ အာဝေဇၨတြာ ေဝသာ လိယာ တီသု ပါကာရႏၲ ေရသု၊ တိယာမရတၱႎ ပရိတၱံ  ကေရာေႏၲာ၊ အာယသၼာ အာနႏၵေတၳေရာ ဝိယ ကာ႐ုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ- 
၂။ ေကာဋီသတသဟေႆသု စကၠ၀ါေဠသု ေဒဝတာ။ ယႆာ ဏံ ပဋိဂၢဏွႏၲိ၊ ယဥၥ ေဝသာလိယာ ပုေရ။
၃။ ေရာဂါ မႏုႆဒု ဗၻိကၡ သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ။ ခိပၸ မႏၲရဓာေပသိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ၊
၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ၀ါယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။ သေဗၺဝ ဘူတာ သုမနာ ဘဝႏၲဳ၊ အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။
၅။တသၼာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ၊ ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊ တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

၆။ ယံကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ၀ါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။ န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၇။ ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊ ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။ န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိဝဏၰယိ သုစႎ၊ သမာဓိ မာနႏၲရိကည မာဟု။ သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ဝိဇၨတိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၉။ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊ စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။ ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာဝကာ၊ ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၀။ ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠႇန၊ နိကၠာ မိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။ ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ  ဝိဂယွ၊ လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတႎ ဘုဥၥမာနာ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတ​၊​ံ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိေဟာတု။
၁၁။ ယထိႏၵခီေလာ ပထဝိႆိေတာ သိယာ၊ စတု ဗၻိ ဝါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။ တထူပမံ သပၸဳရိသံ ဝဒါမိ၊ ေယာ အရိယသစၥာနိ အေဝစၥ ပႆတိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၂။ ေယ အရိယသစၥာနိ ဝိဘာဝယႏၲိ၊ ဂမၻီရပေညန သုေဒသိတာနိ။ ကိဥၥာပိ ေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၱာ၊ န ေတ ဘဝံ အ႒မ မာဒိယႏၲိ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၃။ သဟာဝႆ ဒႆန သမၸဒါယ၊ တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘဝႏၲိ။ သကၠာယဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧိတဥၥ၊ သီလဗၺတံ ဝါပိ ယဒတၳိ ကိဥၥိ။
၁၄။ စတူဟပါေယဟိ စ ဝိပၸမုေတၱာ၊ ဆစၥာဘိဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတုံ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၅။ ကိဥၥာပိ ေသာ ကမံၼ ကေရာတိ ပါပကံ၊ ကာေယန ဝါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။ အဘဗၺ ေသာ တႆ  ပဋိစၧဒါယ၊ အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ဝုတၱာ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၆။ ဝနပၸဂုေမၺ ယထ ဖုႆိတေဂၢ၊ ဂိမွာန မာေသ ပဌမသၼႎ ဂိေမွ။ တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊ နိဗၺာနဂါမႎ ပရမံ ဟိတာရ။ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၇။ဝေရာ ဝရညဴ ဝရေဒါ ဝရာဟေရာ။ အႏုတၱေရာ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ။ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ နဝ နတၳိ သမၻ၀ံ၊ ဝိရတၱစိတၱာယတိေက ဘဝသၼႎ။ ေတ ခီဏဗီဇာ အဝိ႐ုဠႇိဆႏၵာ၊ နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။
၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိဝ အႏၲလိေကၡ။ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ။ ဗုဒၶံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။
၂၀။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ ဘုမၼာနိိ ဝါ ယာနိဝ အႏၲလိေကၡ၊ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိတံ။ ဓမၼံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။
၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိဝ အႏၲလိေကၡ၊ တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိတံ၊ သံဃံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။

ရတန သုတၱံ နိ႒ိတံ။

ရတနသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳး

ကပ္ႀကီးသုံးပါးကုိေက်ာ္နင္းေစႏုိင္သည္။ စုန္း ၊ တေစၦ ၊ ကေ၀ပေယာဂဟူသမွ်ကုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရေသာအခါ ၊ အခ်ဳပ္ေထာင္ ေႏွာင္အိမ္စသည္တုိ႕၌ က်ေရာက္ ေနေသာ အခါ အျမန္လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္သည္။ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တ္ုိ ့၏ ေစာင္မၾကည့္ရႈျခင္း ကုိ ခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ရတနသုတ္ျမန္မာျပန္

၁။ ဒီပကၤရာ ထြတ္ခ်ာေသဌ္နင္း တရားမင္း၏ေျခရင္းေတာ္၌ ဘုရားဆုကုိေတာင္းသည့္ကာလမွ အစျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရား ျဖည့္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပါရမီ (၁၀)ပါး ၊ ပရမတၳပါရမီ ၁၀-ပါးအားျဖင့္အမွ် ၃၀-ေသာ ပါရမီတုိ႕ကုိ လည္းေကာင္း ၊ စြန္ ့ျခင္းႀကီးငါးပါးတုိ  ့ကုိလည္းေကာင္း ၊ ေလာက၏အက်ိဳးစီးပြား အလုိ ့ငွာက်င့္ျခင္း ၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တုိ ့၏ အက်ိဳးစီးပြားအလုိ ့ငွာက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ျခင္းအက်ိဳးငွာက်င့္ျခင္း ဟူေသာ စရိယသုံးပါးတုိ ့ကုိလည္းေကာင္း ၊ ေနာက္ဆုံးဘ၀၌ အမိ၀မ္းတြင္း ပဋိသေႏၵယူေတာ္မူျခင္း ၊ ဖြားျမင္ျခင္း ၊ျမတ္ေသာေတာထြက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာေသာ လုံ ့လျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းအက်င့္ကုိက်င့္ျခင္း ၊ ေဗာဓိပလႅင္၌ မာရ္ငါးပါးကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ကုိ ထုိးထြင္း သိျမင္ရရွိျခင္း ၊ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ကုိးပါးေသာေလာကုတၱရာတရားတုိ႕ကုိလည္းေကာင္း ၊ ဤသုိ႕လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္တုိ ့ကုိလည္းေကာင္း ၊ စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေ၀သာလီျပည္၏ ၿမိဳ ့ တံတုိင္း သုံးထပ္တုိ ့၏ အၾကားတုိ ့ ၌ ညဥ့္သုံးယာမ္ ကာလပတ္လုံး ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ အရံအတားျပဳခဲ့ေသာ အရွင္ အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ကဲ့သုိ ့ (သတၱ၀ါတုိ ့အေပၚ) သနားကရုဏာစိတ္ထားလ်က္ ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ ကုိ ရြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စုိ ့။
၂-၃။ ရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ အာဏာစက္ကုိ စၾက၀႒ာကုေဋတစ္သိန္း၌ ရွိၾကကုန္ေသာ နတ္အေပါင္းတို ့က ခံယူၾကကုန္၏။ ဤပရိတ္ေတာ္သည္ ေ၀သာလီျပည္၌ က်ေရာက္ေသာ အနာေရာဂါေဘး ၊ ဘီလူးေဘး ၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးဟူေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးသုံးမ်ိဳးကုိ လ်င္ျမန္စြာကြယ္ေပ်ာက္ေစႏုိင္ခဲ့၏။ ယခုအခါ၌  ဤရတနသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ့စုေပါင္းရြတ္ဆုိၾကပါ ကုန္စုိ ့။
၄။ ေျမ၌တည္ကုန္ေသာ ဘုမၼစုိး၊ ရုကၡစုိး၊ စတုမဟာရာဇ္ ၊ တာ၀တိ ံသာနတ္တုိ့သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ယာမာ၊ တုသိတာ စေသာ နတ္တုိ ့သည္လည္းေကာင္း ၊ ဤပရိတ္ရြတ္ရာ ေနရာအရပ္၌ အညီအညြတ္ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ၿပီ ။နတ္ပရိတ္အားလုံး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၾကပါကုန္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ေတာ္မူခဲ့ေသာပရိတ္တရားေတာ္ကုိလည္း ရုိေသေလးျမတ္စြာ နာယူၾကပါကုန္။
၅။ အုိနတ္အေပါင္းတုိ ့ - ဤေနရာ၌ အညီအညြတ္စည္းေ၀းေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္နတ္အမ်ား နားဆင္ၾကပါကုန္ ၊ လူတုိ ့သည္ ေန ့ည မဟူ ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္စြာ အသင္နတ္တုိ ့အား ပူေဇာ္ပသမႈ ျပဳၾကပါသည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ သင္တုိ ့သည္ လူတုိ ့အား ခ်စ္ခင္ၾကပါကုန္ ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါကုန္။
၆။ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ေစ ၊ နဂါးျပည္ ဂ႒ဳန္ျပည္၌ ျဖစ္ေစ ၊ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ေစ အျမင့္အျမတ္ သတ္မွတ္သုံးေဆာင္ၾကေသာ ဥစၥာရတနာတုိ႕သည္ ရွိၾကကုန္၏၊ ထုိရတနာတုိ႕ အနက္ဘုရားတည္းဟူေသာ ရတနာႏွင့္တူေသာ ရတနာဟူ၍ မရွိေခ် ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အရဟံစေသာ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ရတနာျမတ္ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤသုိ႕ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သတၱ၀ါအမ်ား ပြားစီးတုိးတက္ ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။
၇။ သာကီ၀င္မင္းတုိ႕၏ အထြတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တည္ၾကည္လွေသာ  သမာဓိစိတ္ ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ကိေလသာတုိ႔၏ကုန္ရာကင္းရာ မေသရာျဖစ္ေသာ အျမတ္နိဗၺာန္ကုိ သိရွိေတာ္ မူေလသည္။ (ေလာက၌) ထုိနိဗၺာန္ဓာတ္ျမတ္ ႏွင့္ ႏွိဳင္းတုစရာ ရတနာတစ္ခုမွ် မရွိပါေခ် ၊ နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာကုန္စင္ျခင္း  စသည့္ဂုဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ ရတနာျမတ္ျဖစ္ပါေပ၏၊ ဤသုိ႕ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ သူေတာ္တကာ သတၲ၀ါမ်ား ပြားစီးတုိးတက္ခ်မ္းသာၾကပါေစသတည္း။

No comments: