ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ)

1.လူ နတ္ ျဗဟၼာ တုိ႔၏ ေရွ႕ေဆာင္ဦးစီး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ၾကမ္းတမ္းေသာ သံသရာခရီးမွ ကယ္တင္ရာ၌ အၾကီးအမႉးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ဟူေသာ ေဘးၾကီးတုိ႔မွ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ေဘးဒုကၡအမ်ဳိးမ်ိဳးတုိ႔မွ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
5.သတၱ၀ါအမ်ားကုိ ေအးျမခ်မ္းသာေသာ နိဗၺာန္ျပည္ သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%92%e1%81%80%e1%80%99%e1%82%8f%e1%80%af%e1%82%86%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%b6-%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: