သရဏဂုံ ႏွင့္ ငါးပါးသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ 
ဒုတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ 
တတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ 

ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

No comments: