ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္=ပဋိစၥ+သံ+ဥပၸါဒ
ပဋိစၥ=စြဲမွီ၍၊ အေၾကာင္းျပဳ၍
သံ=ညီညီမွ်မွ် အတူတကြ
ဥပၸါဒ= ျဖစ္ျခင္း
ဆိုင္ရာအေၾကာင္းတို႕ ေပါင္းဆုံညီညြတ္မႈကို စြဲမွီ၍ အက်ိဳးအဆင့္ဆင့္တို႕ ညီညီမွ်မွ် တျပိဳင္တည္း အတူတကြျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဝခႏၶာရုပ္နာမ္ေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနမႈပင္။

အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဥေဒၵသပါဠိေတာ္
အဝိဇၨာပစၥယာ သခါၤရာ၊
သခါၤရာပစၥယာ ဝိညာဏံ၊
ဝိညာဏပစၥယာ နာမ႐ူပံ၊
နာမ႐ူပပစၥယာ သဠာယတနံ၊
သဠာယတနပစၥယာ ဖေႆာ၊
ဖႆပစၥယာ ေဝဒနာ၊
ေဝဒနာပစၥယာ တဏွာ၊
တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါနံ၊
ဥပါဒါနပစၥယာ ဘေဝါ၊
ဘဝပစၥယာ ဇာတိ၊
ဇာတိပစၥယာ ဇရာမရဏံ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ သမၻဝႏၲိ၊ ဧဝ ေမတႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ သမုဒေယာ ေဟာတိ။

ပဋိေလာမ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဥေဒၵသပါဠိေတာ္
အဝိဇၨာယ ေတြဝ အေသသဝိရာဂနိေရာဓာ သခါၤရနိေရာေဓာ၊
သခါၤရနိေရာဓာ ဝိညာဏနိေရာေဓာ၊
ဝိညာဏနိေရာဓာ နာမ႐ူပနိေရာေဓာ၊
နာမ႐ူပနိေရာဓာ သဠာယတနနိေရာေဓာ၊
သဠာယတနနိေရာဓာ ဖႆနိေရာေဓာ၊
ဖႆနိေရာဓာ ေဝဒနာနိေရာေဓာ၊
ေဝဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ၊
တဏွာနိေရာဓာ ဥပါဒါနနိေရာေဓာ၊
ဥပါဒါနနိေရာဓာ ဘဝနိေရာေဓာ၊
ဘဝနိေရာဓာ ဇာတိနိေရာေဓာ၊
ဇာတိနိေရာဓာ ဇရာ မရဏံ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆုပါယာသာ နိ႐ုဇၥ်ႏၲိ၊ ဧဝ ေမတႆ ေကဝလႆ ဒုကၡကၡႏၶႆ နိေရာေဓာ ေဟာတိ။

No comments: