ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါး

ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ေရွာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ကာယဒုစ႐ိုက္ ၃ ပါး
(၁) ပါဏာတိပါတ = သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္း။
(၂) အဒိႏၷာဒါန = ပိုင္ရွင္သည္ ကိုယ္ႏႈတ္တို႕ျဖင့္ မေပးအပ္ေသာ သူတပါဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း။
(၃) ကာေမသုမိစၦာစာရ = ကာမဂုဏ္တို႕၌ မွားရြင္းစြာ ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ျခင္း။


ဝစီဒုစ႐ိုက္ ၄ ပါး
(၁) မုသာဝါဒ = မဟုတ္မမွန္ေသာအရာကိုဟုတ္မွန္သည့္အေနျဖင့္ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း။
(၂) ပိသုဏဝါစာ = ေခ်ာျပစ္ ကုန္းတိုက္ျခင္း၊ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ကြဲသြားေအာင္၊ သို႕မဟုတ္ မိမိအားခ်စ္ခင္လာေအာင္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကို ရန္တိုက္ေပးျခင္း၊ သင့္တင့္ညီညြတ္ေနေသာ မိတ္ေဆြ ႏွစ္ဦးကို မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ေျပာဆိုျခင္း။
(၃) ဖ႐ုသဝါစာ = ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆဲေရးတိုင္းထြာ ေျပာဆိုျခင္း။
(၄) သမၹပၸလာပ = မိမိသူတပါး ႏွစ္ဦးသား လုံးဝအက်ိဳးမရွိေသာစကားေျပာဆိုျခင္း။

မေနာဒုစ႐ိုက္ ၃ ပါး
(၁) အဘိဇၥ်ာ = သူမ်ား စည္းစိမ္ဥစၥာခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝေနသည္ကိုျမင္ေသာအခါ "ထိုစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာမ်ား ငါ၏ဥစၥာ ျဖစ္လာမူ ေကာင္းေလစြ" ဟု သူတပါး၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာအေပၚ မေကာင္းၾကံစည္ျခင္း။
(၂) ဗ်ာပါဒ = သူတပါး ပ်က္စီးေစလိုသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း။
(၃) မိ စၦာဒိ႒ိ = လႉျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိ၊ မလႉျခင္းသည္ အျပစ္မရွိ စသည္ျဖင့္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းစြာယူျခင္း။

No comments: