ခႏၶသုတ္

၁။ သဗၺာ သီ၀ိသ ဇာတီနံ၊ ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ၀ိယ။ ယံ နာေသတိ ၀ိသံ ေဃာရံ ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။
၂။ အာဏာေကၡတၱမွိ သဗၺတၳ၊ သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။ သဗၺေသာပိ နိ၀ါေရတိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။
၃။ ၀ိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ။ ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။ ဆဗ်ာပုေတၱ ဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ကဏွာ ေဂါတမေကဟိ စ။
၄။ အပါဒေကဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံဒြိပါ ဒေကဟိ ေမ။ စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ဗဟုပၸေဒ ဟိ ေမ။
၅။ မာမံအပါဒေကာ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိဒြိပါဒေကာ။ မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

၆။ သေဗၺ သတၱာ သေဗၺ ပါဏာ၊ သေဗၺ ဘူတာ စ ေက၀လာ။ သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၲဳ၊ မာ ကဥၥိ ပါပ မာဂမာ။
၇။ အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ၊ အပၸမာေဏာ ဓေမၼာ။ အပၸမာေဏာ သံေဃာ၊ ပမာဏာ၀ႏၲာနိ သရီသပါနိ။ အဟိ ဝိစၦိကာ သတပဒီ၊ ဥဏၰနာဘီ သရဗူ မူသိကာ။
၈။ ကတာ ေမ ရကၡာ ကတံ ေမ ပရိတၱံ ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ။ ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ။ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။
ခႏၶသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: