ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ)

1.ဆုံးမထုိက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမမႈ၌ အတုမရွိ စြမ္းႏူိင္ပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ သင့္ေတာ္ေသာတရားျဖင့္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမ ႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.သီလဂုဏ္ ႏွင့္ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္ဂုဏ္မ်ားကုိ စုံလင္ေအာင္ သင္ေပးျပီး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%80%a1%e1%82%8f%e1%80%af%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%ad%e1%80%9e%e1%80%92%e1%80%99%e1%81%bc%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%91%e1%80%ad-%e1%80%82/

No comments: