ဂုဏ္ေတာ္မ်ား (၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ)

1.၀ိဇၨာတရား၊ စရဏတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
2.အသိဥာဏ္၊ အက်င့္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
3.၀ိဇၨာသုံးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
4.ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား
5.ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား

6.အာသ၀ကၡဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
7.ေရွးေရွးဘ၀၌ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သမွ်ကုိ ျပန္၍ ေအာက္ေမ့နူိင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
8.ေ၀းကြာေသာ အဆင္း၊ ေသးငယ္ေသာ အဆင္းကုိ ျမင္နူိင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
9.ကိေလသာ အာသေ၀ါတုိ႔ကုိ ကုန္ေစနူိင္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
10.၀ိဇၨာဥာဏ္အားလုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
11.ရုပ္နာမ္တရားအားလုံးကုိ ပုိင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
12.သူတစ္ပါး၏ စိတ္ကုိ သိနူိင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
13.မိမိခႏၶာကုိယ္အတြင္း၌ အလားတူ ကုိယ္တမ်ဳိးကုိ စိတ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းႏူိင္ေသာ ဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
14.ေ၀းေသာအသံ၊ ေသးငယ္ေသာအသံကုိ ၾကားႏူိင္ေသာဥာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
15.တန္ခုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ကုိရေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
16.အသိဥာဏ္ပညာ အားလုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
17.နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ႏူိင္ေသာ အက်င့္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား
18.စရဏ ၁၅ ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
19.အရာရာ၌ တတ္သိလိမၼာမႈ ဟူေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
20.၀ီရိယ အားေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
21.အၾကားအျမင္မ်ားမႈဟူေသာ သုတႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
22.ႏုိးႏုိးၾကားၾကား အိပ္မႈ၊ အအိပ္အေန နည္းမႈ ဟူေသာ ဇာဂရိယာႏုေယာဂအက်င့္ျမတ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
23.ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိသမွ်၌ ေလာဘ ေဒါသ စသည္ မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္စည္းႏူိင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား
24.အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
25.အသိဥာဏ္ ရွိသလုိ အက်င့္ျမတ္ႏွင့္ လည္းျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား
26.၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပေသာ ျမတ္စြာဘုရား

http://sankooo.iblogger.org/%e1%81%80%e1%80%ad%e1%80%87%e1%81%a8%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%9b%e1%80%8f%e1%80%9e%e1%80%99%e1%81%b8%e1%82%8f%e1%81%b7%e1%80%82%e1%80%af%e1%80%8f%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%b9/

No comments: