ဓမၼစၾကာ

ဓမၼစၾကာအမႊန္း
ဘိကၡဴနံ ပဥၥဝဂၢီနံ၊ ဣသိပတန နာမေက၊
မိဂဒါေယ ဓမၼဝရံ၊ ယံ တံ နိဗၺာနပါပကံ။
သဟမၸတိ နာမေကန၊ မဟာျဗေဟၼန ယာစိေတာ၊
စတုသစၥံ ပကာေသေႏၲာ၊ေလာကနာေထာ အေဒသယိ။
နႏၵိတံ သဗၺေဒေဝဟိ၊ သဗၺသမၸတၱိ သာဓကံ၊
သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ ဓမၼစကၠံ ဘဏာမေဟ။

ဓမၼစၾကာနိဒါန္း
ဧဝံေမသုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟာရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ၊ တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢီေယ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ။


အယုတ္တရားႏွစ္ပါး
ေဒြေမ ဘိကၡေဝ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန နေသဝိတဗၺာ၊ ကတေမ ေဒြ၊ ေယာစာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ အနာရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ၊ ေယာစာယံ အတၱ ကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ။

အလယ္အလတ္ အက်င့္တရား
ဧေတ ေခါ ဘိကၡေဝ ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။
ကတမာ စ သာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂၤ ီေကာ မေဂၢါ။
ေသယ်ထိဒံ-
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။
အယံ ေခါ သာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဉာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ဒုကၡသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ၊ ဇာတိပိ ဒုကၡာ၊ ဇရာပိ ဒုကၡာ၊ ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ၊ မရဏံပိ ဒုကၡံ၊ အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊ ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ၊ ယံပစၦံန လဘတိ တံပိ ဒုကၡံ၊ သံခိေတၱန ပဥၨဳပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡာ။

သမုဒယသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒေယာ အရိယသစၥံ၊ ယာယံတဏွာ ေပါေနာဗၻဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတတၾတာဘိနႏၵိနီ၊ ေသယ်ထိဒံ၊ ကာမတဏွာ၊ ဘဝတဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာ။

နိေရာဓသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာေဓာ အရိယသစၥံ၊ ေယာတႆေယဝ တဏွာယ အေသသဝိရာဂနိေရာေဓာ စာေဂါ ပဋိနႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ။

မဂၢသစၥာ
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ၊
အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂၤ ီေကာ မေဂၢါ။
ေသယ်ထိဒံ-
သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၲာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

ဒုကၡသစၥာ ၌သစၥဉာဏ္
"ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥ"ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ဒုကၡသစၥာ ၌ကိစၥဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိေညယ်" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ဒုကၡသစၥာ ၌ကတဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ ပရိညာတ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

သမုဒယသစၥာ ၌သစၥဉာဏ္
"ဣဒံ ဒုကၡသမုဒေယာ အရိယသစၥ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

သမုဒယသစၥာ ၌ကိစၥဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒေယာ အရိယသစၥံ ပဟာတဗၺ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

သမုဒယသစၥာ ၌ကတဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒေယာ အရိယသစၥံ ပဟီန" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

နိေရာဓသစၥာ ၌သစၥဉာဏ္
"ဣဒံ ဒုကၡနိေရာေဓာ အရိယသစၥ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

နိေရာဓသစၥာ ၌ကိစၥဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာေဓာ အရိယသစၥံ သစၦိကာတဗၺ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

နိေရာဓသစၥာ ၌ကတဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာေဓာ အရိယသစၥံ သစၦိကတ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

မဂၢသစၥာ ၌သစၥဉာဏ္
"ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

မဂၢသစၥာ ၌ကိစၥဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေဝတဗၺ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

မဂၢသစၥာ ၌ကတဉာဏ္
"တံ ေခါ ပနိဒံ  ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေဝတ" ႏၲိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳ ဥဒပါဒိ၊ ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ၊ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

ေရွးကဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ပံု
ယာဝကီဝဥၥ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝဋံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူသံ ဉာဏဒႆနံ န သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ။
ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏ ျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ "အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒါၶ" တိ ပစၥညာသႎ။

ယခုမွဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပံု
ယေတာ စ ေခါ ေမ ဘိကၡေဝ ဣေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု ဧဝံ တိပရိဝဋံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူသံ ဉာဏဒႆနံ သုဝိသုဒၶံ အေဟာသိ။
အထာဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏ ျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝမႏုႆာယ "အႏုတၱရံ သမၼာသေမၺာဓႎ အဘိသမၺဳေဒါၶ" တိ ပစၥညာသႎ။

ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ ျဖင့္သိျမင္ပံု
ဉာဏဥၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ၊ အကုပၸါ ေမ ဝိမုတၱိ၊ အယမႏၲိမာ ဇာတိ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုန ဗၻေဝါတိ။

ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႕တရားကိုႏွစ္သက္ၾကပံု
ဣဒမေဝါစ ဘဂဝါ။
အတၱမနာ ပဥၥဝဂၢိယာ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အနႏၵဳႏၲိ။

အရွင္ေကာ႑ည ေသာတပန္ျဖစ္ပံု
ဣမသၼႎ စ ပန ေဝယ်ာကရဏသၼႎ ဘညမာေန အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ ဝိရဇံ ဝီတိမလံ ဓမၼစကၡံဳ ဥဒပါဒိ "ယံ ကိဥၥိ သမုဒယဓမၼံ၊ သဗၺံ တံ နိေရာဓဓမၼ" ႏၲိ။

နတ္ျဗဟၼာတို႕ေကာင္းခ်ီးေပးပံု
ပဝတၱိေတ စ ပန ဘဂဝေတာ ဓမၼစေကၠ ဘုမၼာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
ဘုမၼာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ စာတုမဟာရာဇိကာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
စာတုမဟာရာဇိကာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တာဝတႎသာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
တာဝတႎသာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ယာမာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
ယာမာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တုသိတာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
တုသိတာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ နိမၼာနရတီ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
နိမၼာနရတီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ပရနိမၼိတဝသဝတၱိ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
ပရနိမၼိတဝသဝတၱိနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ျဗဟၼကာယိကာ ေဒဝါ သဒၵမႏုႆာေဝသုံ "ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏန ဝါ ျဗာဟၼေဏန ဝါ ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိ ဝါ ေလာကသၼိ" ႏၲိ။
ဣတိဟ ေတန ခေဏန ေတန လေယန ေတန မုဟုေတၱနယာဝ ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ အဗၻဳဂၢ စၦိ။

တစ္ေသာင္းေသာေလာကဓာတ္ တုန္လႈပ္ပံု
အယဥၥ ဒသသဟႆီ ေလာကဓာတု သံကမၸိ သမၸကမၸိ သမၸေဝဓိ။

အေရာင္အလင္း ျဖစ္ေပၚလာပံု
အပၸမာေဏာ စ ဥဠာရာ ဩဘာေသာ ေလာေက ပါတုရေဟာသိ အတကၠမၼ ေဒဝါနံ ေဒဝါႏုဘာဝႏၲိ။

ျမတ္စြာဘုရား ဥဒါန္းက်ဴးပံု
အထ ေခါ ဘဂဝါ ဣမံ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ "အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ၊ အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ" တိ။ ဣတိဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ "အညာသိေကာ႑ေညာ" ေတြဝ နာမံ အေဟာသိ။

အညာသိေကာ႑ည ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ေတာင္းပံု
အထ ေခါ အာယသၼာ အညာသိေကာ႑ေညာ ဒိ႒ဓေမၼာ ပတၱဓေမၼာ ဝိဒိတဓေမၼာ ပရိေယာဂါဠွဓေမၼာ တိဏၰဝိစိကိေစၦာ ဝိဂတကထံကေထာ ေဝသာရဇၨပၸေတၱာ အပရပၸစၥေယာ သတၱဳသာသေန ဘဂဝႏၲံ ဧတဒေဝါစ "လေဘယ်ာဟံ ဘေႏၲ ဘဂဝေတာ သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ၊ လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ" ႏၲိ။

ဧဟိဘိကၡဴရဟန္းျဖစ္ပံု
"ဧဟိ ဘိကၡဴ" တိ ဘဂဝါ အေဝါစ၊ "သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ၊ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာယာ" တိ။ သာဝ တႆ အာရသၼေတာ ဥပသမၸဒါ အေဟာသီတိ။

ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: