သရဏဂုံ ႏွင့္ ကိုးပါးသီလခံယူပုံ

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
တတိယမိ အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ နဝဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။


ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
ဒုတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
တတိယမိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။

ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အျဗဟၼစရိယာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ဝိကာလေဘာဇနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
နစၥ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ဝိေလပန ဓာရဏ မ႑န ဝိဘူသန႒ာနာ ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ဥစၥာသယန မဟာသယန ေဝရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺပါဏဘူေတသု ဖရိတြာ ဝိဟရာမိ။

No comments: