ဓဇဂၢသုတ္

၁။ ယႆာ ႏုႆရေဏနာပိ၊ အႏၲ လိေကၡပိ ပါဏိေနာ။ ပတိ႒ မဓိဂစၧႏၲိ၊ ဘူမိယံ ၀ိယ သဗၺထာ၊
၂။ သဗၺဳပဒၵ၀ဇာလမွာ၊ ယကၡေစာရာဒိ-သမၻ၀ါ။ ဂဏနာ န စ မုတၱာနံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ- ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန၊ အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။
၄။ တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ 'ဘိကၡေ၀ါ'တိ၊ 'ဘဒေႏၲ' တိ ေတ ဘိကၡဳ ဘဂ၀ေတာ ပစၥေႆာသံု။ ဘဂ၀ါ ဧတဒေ၀ါစ၊ ဘူတပုဗၺံ ဘိကၡေ၀၊ ေဒ၀ါ သုရသဂၤါေမာ၊ သမုပဗ်ဴေဠႇာ အေဟာသိ။ အထ ေခါ ဘိကၡေ၀ သေကၠာေဒ၀ါနမိေႏၵာေဒေ၀တာ၀တႎ ေသ အာမေႏၲသိ၊ "သေစမာရိသာ ေဒ၀ါနံ၊ သဂၤါမ ဂတာနံ ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ ေလာမဟံေသာ၀ါ၊ မေမ၀ တသၼႎ သမေယ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ မမံ ဟိ ေ၀ါ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။


၅။ ေနာ ေစ ေမ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ ပဇာပတိႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။
၆။ ေနာ ေစ ပဇာပတိႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ဂ႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ ၀႐ုဏႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာ ကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။
၇။ ေနာ ေစ ၀႐ုဏႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ဤသာနႆ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ ဤသာနႆ ဟိ ေ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ။ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတီ" တိ။
၈။ တံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀၊ သကၠႆ ၀ါ ေဒ၀ါနမိႏၵႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ပဇာပတိႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ၀႐ုဏႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ဤသာနႆ ၀ါ ေဒ၀ရာဇႆ၊ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာပဟီေယထာပိ ေနာပိ ပဟီေယထ။
၉။ တံ ကိႆ ေဟတု၊ သေကၠာ ဟိ ဘိကၡေ၀ ေဒ၀ါနမိေႏၵာ၊ အ၀ီတရာေဂါ အ၀ီတေဒါေသာ၊ အ၀ီတ ေမာေဟာ၊ ဘီ႐ု ဆမၻီ ဥၾတာသီ ပလာယီတိ။
၁၀။ အဟဥၥ ေခါ ဘိကၡေ၀ ဧ၀ံ ၀ဒါမိ၊ သေစ တုမွာကံ ဘိကၡေ၀၊ အရညဂတာနံ ၀ါ ရုကၡမူလဂတာနံ ၀ါ၊ သုညာဂါရဂတာနံ ၀ါ၊ ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ မေမ၀ တသၼႎ သမေယ အႏုႆေရယ်ာထ။
၁၁။ "ဣတိပိေသာ ဘဂ၀ါ အရဟံ၊ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ၊ သုဂေတာ ေလာက၀ိဒူ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရထိ၊ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ။ ဗုေဒၶါ ဘဂ၀ါ" တိ။
၁၂။ မမံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။
၁၃။ ေနာ ေစ မံ အႏုႆေရယ်ာထ၊ အထ ဓမၼံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
၁၄။ "သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ၊ သႏၵိ႒ိေကာ အကာလိေကာ ဧဟိပႆိေကာ ၾသပေနယ်ိေကာ ပစၥတၱံေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ" တိ။
၁၅။ ဓမၼံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ။ ယံဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။
၁၆။ ေနာ ေစ ဓမၼံ အႏုႆေရယ်ာထ၊ အထ သံဃံ အႏုႆေရယ်ာထ။
၁၇။ "သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ါေတာ သာ၀က သံေဃာ၊ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀သံ သံေဃာ၊ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀က သံေဃာ၊ ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသ ယုဂါနိ၊ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊ ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ၊ အာဟုေနေယ်ာ ပါဟုေနေယ်ာ၊ ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၥလိကရဏီေယ်ာ၊ အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆာ" တိ။
၁၈။ သံဃံ ဟိ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ အႏုႆရတံ၊ ယံ ဘ၀ိႆတိ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ ၀ါ၊ ေသာ ပဟီယိႆတိ။
၁၉။ တံ ကိႆ ေဟတု၊ တထာဂေတာ ဟိ ဘိကၡေ၀။ အရဟံ သေမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ ၀ီတရာေဂါ ၀ီတေဒါေတာ ၀ီတေမာေဟာ၊ အဘီ႐ု အဆမၻီ အႏုၾတာသီ အပလာယီတိ။
၂၀။ ဣဒမေ၀ါစ ဘဂ၀ါ၊ ဣဒံ ၀တြာန သုဂေတာ၊ အထာပရံ ဧတဒေ၀ါစ သတၳာ။
၂၁။ အရေည ႐ုကၡမူေလ ၀ါ၊ သုညာဂါေရ၀ ဘိကၡေ၀ါ။ အႏုႆေရထ သမၺဳဒၶံ၊ ဘယံ တုမွာကံ ေနာသိယာ။
၂၂။ ေနာ ေစ ဗုဒၶံ သေရယ်ာထ၊ ေလာကေဇ႒ံ နရာသဘံ၊ အထ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊ နိယ်ာနိကံသုေဒသိတံ။
၂၃။ ေနာ ေစ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊ နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ။ အထ သံဃံ သေရယ်ာထ။ ပုညကၡတၱံ အႏုတၱရံ။
၂၄။ ဧ၀ံ ဗုဒၶံ သရႏၲာနံ၊ ဓမၼံ သံဃဥၥ ဘိကၡေ၀ါ၊ ဘယံ ၀ါ ဆမၻိတတၱံ၀ါ၊ ေလာမဟံေသာ န ေဟႆတိ။
ဓဇဂၢသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: