အာဋာနာဋိယသုတ္


၁။ အပၸသေႏၷဟိ နာထႆ၊ သာသေန သာဓုသမၼေတ။ အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊ သဒါ ကိဗၺိသကာရိဘိ။
၂။ ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊ အဟႎ သာယစ ဂုတၱိယာ။ ယံ ေဒေသသိ မဟာ၀ီေရာ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ၀ိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊ စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။ သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊ သဗၺဘူတာ ႏုကမၸိေနာ။
၄။ ေ၀ႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊ ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။ နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊ မာရေသနာ ပမဒၵိေနာ။
၅။ ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ။ ျဗာဟၼဏႆ ၀ုသီမေတာ။ ကႆပႆ စ နမတၳဳ၊ ၀ိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

၆။ အဂႌရသႆ နမတၳဳ၊ သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။ ေယာ ဣမံ ဓမၼံ ေဒေသသိ၊ သဗၺဒုကၡာ ပႏူဒနံ။
၇။ ေယ စာပိ နိဗၺဳတာ ေလာေက၊ ယထာဘူတံ ၀ိပႆိသံု။ ေတ ဇနာ အပိသုဏာထ၊ မဟႏၲာ၀ီတသာရဒါ။
၈။ ဟိတံ ေဒ၀ႏုႆာနံ၊ ယံ နမႆႏၲိ ေဂါတမံ။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ မဟႏၲံ ၀ီတသာရဒံ။
၉။ ဧေတ စေည စ သမၺဳဒၶါ၊ အေနကသတ ေကာဋိေယာ။ သေဗၺ ဗုဒၶါ သမသမာ၊ သေဗၺ ဗုဒၶါ မဟိဒၶိကာ။
၁၀။ သေဗၺဒသဗလူေပတာ ေ၀သာရေဇၨဟု ပါဂတာ။ သေဗၺ ေတ ပဋိဇာနႏၲိ၊ အာသဘံ ဌာန မုတၱမံ။
၁၁။ သီဟနာဒံ နဒေႏၲ ေတ၊ ပရိသာသု ၀ိသာရဒါ။ ျဗဟၼစကၠံ ပ၀တၱႏၲိ၊ ေလာေက အပၸဋိ၀တၱိယံ။
၁၂။ ဥေပတာ ဗုဒၶဓေမၼဟိ၊ အ႒ာရသဟိ နာယကာ။ ဗာတၱႎသ လကၡဏူေပတာ၊ သီတာႏုဗ်ဥၨနာဓရာ။
၁၃။ ဗ်ာမပၸဘာယ သုပၸဘာ၊ သေဗၺ ေတ မုနိကုဥၨရာ။ ဗုဒၶါ သဗၺညဳေနာ ဧေတ၊ သေဗၺ ခီဏာသ၀ါ ဇိနာ။
၁၄။ မဟာပဘာ မဟာေတဇာ၊ မဟာပညာ မဟဗၺလာ။ မဟာကာ႐ုဏိကာ ဓီရာ၊ သေဗၺသာနံ သုခါ၀ဟာ။
၁၅။ ဒီပါနာထာ ပတိ႒ာ စ၊ တာဏာ ေလဏာ စ ပါဏိနံ။ ဂတီ ဗႏၶဴ မေဟႆာသာ၊ သရဏာ စ ဟိေတသိေနာ။
၁၆။ သေဒ၀ကႆ ေလာကႆ သေဗၺ ဧေတ ပရာယဏာ။ ေတသာဟံ သိရသာ ပါေဒ၊ ၀ႏၵာမိ ပုရိသုတၱေမ။
၁၇။ ၀စသာ မနသာ ေစ၀၊ ၀ႏၵာေမ ေတ တထာဂေတ။ သယေန အာသေန ဌာေန၊ ဂမေန စာပိ သဗၺဒါ။
၁၈။ သဒါ သုေခန ရကၡ​‌​ႏၲဳ၊ ဗုဒၶါ သႏၲိကရာ တု၀ံ။ ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏၲာ။ မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။
၁၉။ သဗၺေရာဂါ ၀ိနီမုေတၱာ၊ သဗၺသႏၲာပ ၀ဇၨိေတာ။ သဗၺေ၀ရ မတိကၠေႏၲာ၊ နိဗၺဳေတာ စ တု၀ံဘ၀။
၂၀။ ေတသံ သေစၥန သီေလန၊ ခႏၲိေမတၱာ ဗေလန စ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၁။ ပုရတၳိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ဘူတာ မဟိဒၶိကာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၂။ ဒကၡိဏသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ေဒ၀ါ မဟိဒၶိကာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၃။ ပစၧိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၄။ ဥတၱရသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ယကၡာ မဟိဒၶိကာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၅။ ပုရတၳိေမန ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ၀ိ႐ူဠႇေကာ။ ပစၧိေမန ၀ိ႐ူပေကၡာ၊ ကုေ၀ေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။
၂၆။ စေတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ ေလာကပါလာ ယသႆိေနာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၇။ အာကာသ႒ာ စ ဘူမ႒ာ၊ ေဒ၀ါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။
၂၈။ ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒ၀ါ၊ ၀သႏၲာ ဣဓ သာသေန။ ေတပိ အေမွ ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခနစ။
၂၉။ သဗၺီတိေယာ ၀ိ၀ဇၨႏၲဳ၊ ေသာေကာ ေရာေဂါ ၀ိနႆတု။ မာ ေတဝ ႏ ႖ႏၲ​‌​ရာယာ၊ သုခီ ဒီဃာယုေကာ ဘ၀။
၃၀။ ​‌​​‌​အဘိ၀ါဒနသီလိႆ၊ နိစၥံ ၀ုၯာပစာယိေနာ။ စတၱာေရာ ဓမၼာ ၀ၯႏၲိ၊ အာယု ၀ေဏၰာ သုခံ ဗလံ။
အာဋာနာဋိယသုတၱံ နိ႒ိတံ။

No comments: